Ktl-icon-tai-lieu

Về việc Xin hổ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho nghười có công với cách mạng .

Được đăng lên bởi Chanhtinh Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3186 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH THỚI
Số:

/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Ninh Thới, ngày 9 tháng 01 năm 2014

TỜ TRÌNH
Về việc Xin hổ trợ kinh phí xây dựng nhà tình
nghĩa cho nghười có công với cách mạng .
Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân huyện Cầu Kè về việc phân bổ chỉ tiêu năm 2013 cho các xã, thị trấn để thực
hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, hổ
trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
Xét theo biên bản Họp bình xét ngày 05/01/2014 của Ban chỉ đạo xã về việc
họp xét xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng.
Nhằm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách,
trong những năm qua Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã đã tranh thủ sự hỗ trợ vốn của
trên đồng thời vận động các nhà hảo tâm, đơn vị trong và ngoài tỉnh hổ trợ kinh phí
xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa cho xã gia đình chính sách, trên cơ bản đã giảm
bớt được hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở, tuy nhiên vẫn không thể đáp ứng nhu
cầu.
Dựa vào tình hình thực tế hiện nay, trên địa bàn xã Ninh Thới còn rất nhiều hộ
gia đình có công trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm gặp khó khăn về
nhà ở, do đó để tạo điều kiện cho các gia đình có nhà ở ổn định, an tâm làm việc, ổn
định cuộc sống gia đình.
Ủy ban nhân dân xã Ninh Thới lập Tờ Trình, gởi Phòng Công thương huyện
trình UBND huyện Cầu Kè xem xét hổ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã Ninh
Thới với số tiền: 360.000.000 đồng ( Ba trăm sáu chục triệu). Để Ủy ban nhân dân
xã tiến hành xây dựng nhà ở cho 09 hộ gia đình chính sách đang gặp khó khăn về nhà
ở cụ thể (có danh sách đính kèm)
Rất mong UBND huyện Cầu Kè xem xét hổ trợ kinh phí nêu trên. Qua đó cũng
nhằm tạo điều kiện cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở có nơi ở ổn định
để an tâm làm việc, đồng thời tạo điều kiện giúp cho Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt
công tác đến ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, có công với cách mạng qua
các thời kỳ trên địa bàn xã ngày càng được hoàn thiện hơn.
Nơi nhận:
- TT. ĐU- HĐND xã;
- UBND huyện;
- Phòng CT huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Liêm

DANH SÁCH CẤT NHÀ TÌNH NGHĨA
(Kèm theo Tờ trình số …./TTr-UBND,
ngày 09 tháng 01 năm 2014 cuả Ủy ban nhân dân xã Ninh Thới).
Số
TT
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Họ và tên

Địa chỉ

Nguyễn Văn Y
Ấp Xẻo Cạn, Ninh Thới
Nguyễn Thị Dứt
Ấp Xẻo Cạn, Ninh Thới
Nguyễn Thị Nhã
Ấp Xẻo Cạn, Ninh Thới
Nguyễn Văn Quán
Ấp Rạch ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NINH THỚI Độc lập - Tự do - Hnh Phúc
S: /TTr-UBND Ninh Thới, ngày 9 tháng 01 năm 2014
TỜ TRÌNH
Về việc Xin hổ trkinh phí xây dng nhà tình
nghĩa cho nghười có công với cách mạng .
Căn cQuyết định s03/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân huyn Cầu Kè vviệc phân bổ chỉ tiêu năm 2013 cho các xã, thị trấn để thực
hiện Quyết định s22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, hổ
trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
Xét theo bn bn Họp bình xét ngày 05/01/2014 của Ban chỉ đạo xã vviệc
họp xét xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng.
Nhm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách,
trong những năm qua Đảng ủy - y ban nhân n xã đã tranh thsự htrvốn ca
trên đồng thi vận động các nhà hảo tâm, đơn vị trong và ngoài tỉnh hổ trợ kinh phí
xây dng nhà tình thương, tình nghĩa cho xã gia đình chính sách, trên bn đã gim
bớt được hgia đình gặp kkhăn về nhà ở, tuy nhiên vẫn không thể đáp ứng nhu
cầu.
Da o tình hình thực tế hiện nay, trên địa bàn Ninh Thới còn rt nhiu h
gia đình công trong ng cuc kháng chiến chng gic ngoại xâm gp khó khăn về
nhà , do đó để tạo điều kiện cho các gia đình nhà ổn định, an m làm việc, n
định cuộc sống gia đình.
Ủy ban nhân n xã Ninh Thới lập Tờ Trình, gi Phòng Công thương huyện
trình UBND huyện Cầu Kè xem xét htrợ kinh pcho y ban nhân n xã Ninh
Thới vi stiền: 360.000.000 đồng ( Ba trăm sáu chục triệu). ĐỦy ban nhân dân
xã tiến hành xây dựng nhà cho 09 hgia đình chính sách đang gặp khó khăn về nhà
cụ th(có danh sách đính kèm)
Rất mong UBND huyện Cầu Kè xem xét htrợ kinh p nêu trên. Qua đó cũng
nhm tạo điều kiện cho các hgia đình đang gặp khó kn về nhà nơi ổn định
để an tâm làm việc, đồng thời tạo điều kin giúp cho Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt
công c đến ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, có ng vi ch mng qua
các thi kỳ trên địa bàn ngày càng được hn thiện hơn.
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
- TT. ĐU- HĐND xã; PHÓ CH TỊCH
- UBND huyện;
- Phòng CT huyện;
- Lưu: VT.
Nguyn Thanh Liêm
Về việc Xin hổ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho nghười có công với cách mạng . - Trang 2
Về việc Xin hổ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho nghười có công với cách mạng . - Người đăng: Chanhtinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Về việc Xin hổ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho nghười có công với cách mạng . 9 10 431