Ktl-icon-tai-lieu

ví dụ

Được đăng lên bởi Bùi Đắc Tiến
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1000 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình quản lý thời gian hàng tuần …..

Thứ Hai
Kế hoạch

Thứ Ba
Lý do thay đổi

Kế hoạch

Thực tế

Thứ Tư
Lý do thay đổi

Kế hoạch

Ktra, nhập số
liệu theo dõi,
in điện và PHT
của giao dịch
ngày hôm
trước

Ktra, nhập số
liệu theo dõi,
in điện và PHT
của giao dịch
ngày hôm
trước

Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,

Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,

11:00 am - 12:00 pm

Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,

Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,
tiếp thị khách
hàng vay vốn.

Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,
tiếp thị khách
hàng vay vốn.

13:00 pm - 15:00 pm

Xử lý giao dịch
phát sinh của
khách hàng

Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,
tiếp thị khách
hàng vay vốn.

Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,
tiếp thị khách
hàng vay vốn.

15:00 pm - 17:00 pm

Xử lý giao dịch
phát sinh của
khách hàng

Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,

Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,

08:00 am - 09:00 am

09:00 am - 11:00 am

Ktra, nhập số
liệu theo dõi,
in điện và PHT
của giao dịch
ngày hôm
trước
Làm báo cáo
số liệu gửi
phòng Kế toán,
kiểm tra theo
dõi tiền về cho
cty Lifan Vn

Thực tế

Thực tế

Lý do thay đổi

Kế hoạch

Thứ Năm
Thực tế

Lý do thay đổi

Kế hoạch

07:00 am - 09:00 am

Ktra, nhập số
liệu theo dõi,
in điện và PHT
của giao dịch
ngày hôm
trước

Ktra, nhập số
liệu theo dõi,
in điện và PHT
của giao dịch
ngày hôm
trước
Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,
tiếp thị khách
hàng vay vốn.

09:00 am - 11:00 am

Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,

01:00 pm - 03:00 pm

Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,

Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,

03:00 pm - 05:00 pm

Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,
tiếp thị khách
hàng vay vốn.

Xử lý các giao
dịch phát sinh
trong ngày,
tiếp thị khách
hàng vay vốn.

Thứ Sáu
Thực tế

Lý do thay đổi

Chương trình quản lý thời gian hàng tuần …..

Thứ Hai
Kế hoạch

08:00 am - 09:00 am

Ktra, nhập số
liệu theo dõi,
in điện và PHT
của giao dịch
ngày hôm
trước

09:00 am - 11:00 am

Làm báo cáo
TTQT tháng 5
gửi HO và
Phòng kế toán

11:00 am - 12:00 pm

theo dõi thực
hiện sửa đổi LC
bên Tech cho
cty Quang
Minh

13:00 pm - 15:00 pm

Xử lý giao dịch
phát sinh của
khách hàng

15:00 pm - 17:00 pm

Xử lý giao dịch
phát sinh của
khách hàng

Kế hoạch

07:00 am -...
Chương trình quản lý thời gian hàng tuần …..
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư
Kế hoạch Thực tế Lý do thay đổi Kế hoạch Thực tế Lý do thay đổi Kế hoạch Thực tế Lý do thay đổi
08:00 am - 09:00 am
09:00 am - 11:00 am
11:00 am - 12:00 pm
13:00 pm - 15:00 pm
15:00 pm - 17:00 pm




 !
"#




 !
"#




 !
"#
$!%&&
'
()&
*+!
,,
$-.
/'0&
&

/'0&
&

/'0&
&

/'0&
&

)*&
1
/'0&
&

)*&
1
/'0
&
*&
/'0&
&

)*&
1
/'0&
&

)*&
1
/'0
&
*&
/'0&
&

/'0&
&

ví dụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ví dụ - Người đăng: Bùi Đắc Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ví dụ 9 10 53