Ktl-icon-tai-lieu

vi phạm hành chính

Được đăng lên bởi backup-minhkhanh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Khái niệm Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện với
lỗi cố ý hoặc vô ý, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà
không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành
chính. II. Các y ếu tố cấu thành vi phạm hành chính Như bất kỳ loại vi phạm
pháp luật nào, vi phạm hành chính được cấu thành bởi bốn yếu tố bao gồm mặt
khách quan, mặt chủ quan, chủ thể và khách thể. 1. Mặt khách quan Mặt khách
quan của cấu thành vi phạm pháp luật là chỉ những gì thể hiện ra bên ngòai của
hành vi vi phạm pháp luật. Dấu hiệu bắt buộc trong mặt khách quan của vi
phạm hành chính là hành vi vi phạm hành chính tức là hành vi mà tổ chức, cá
nhân thực hiện là hành vi xâm ph ạm các quy tắc quản lý nhà nước và đã bị
pháp luật hành chính ngăn cấm. Việc bị ngăn cấm được thể hiện rõ ràng trong
các văn bản pháp luật quy định về xử phạt hành chính, theo đó pháp luật quy
định rằng những hành vi này sẽ bị xử phạt bằng các hình thức, biện pháp xử
phạt hành chính. Như vậy, khi xem xét, đánh giá hành vi cá nhân hay tổ chức
có phải là vi phạm hành chính hay không, bao giờ cũng có những căn cứ pháp
lý rõ ràng xác định hành vi đó phải được pháp luật quy định là sẽ xử phạt bằng
các biện pháp xử phạt hành chính. Không được áp dụng “nguyên tắc suy đoán
vi phạm” hoặc “áp dụng pháp luật tương tự” trong việc xác định vi phạm hành
chính. Đối với một số loại vi phạm hành chính cụ thể, dấu hiệu trong mặt khách
quan có tính chất phức tạp, không đơn thuần chỉ có một dấu hiệu nội dung trái
pháp luật trong hành vi mà còn có thể có sự kết hợp với những yếu tố khác.
Thông thường những yếu tố này có thể là: a) Th ời gian thực hiện hành vi vi
phạm. Ví dụ minh hoạ: Biển cấm dừng, đỗ xe ôtô theo luật Giao thông đường
bộ quy định cấm dừng đỗ ngày chẵn hay ngày lẻ. b) Địa điểm thực hiện hành vi
vi phạm. Ví dụ minh hoạ: cũng theo Luật giao thông đường bộ, một số đoạn đ
ường có dựng biển báo cấm dừng cấm đậu hoặc một số đoạn đường cấm một số
loại xe lưu thông. c) Công cụ phương tiện vi phạm. Ví dụ minh hoạ: Tàng trữ
và sử dụng súng không có giấy phép sử dụng

NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân chủ quan: do nhận thức pháp luật:( không được
tuyên truyền, phổ biến pháp luật, không hiểu các quy định của pháp luật) và ý
thức pháp luật của người vi phạm kém: không tôn trọng các quy định của pháp
luật như cố tình vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông, bị cám dỗ bởi vật chất:
tham gia buôn bán ma tuý, đánh bạc...
- Nguyên nhân khách quan: do hoàn cảnh gia đình: ...

 !"
#$%&'%()*+,-.)/0()1%2"
3'4156()*+,-.)/17,89
::*;)$<)27<3=
)/+2><)7?7$*;)$7.4@&
3().&-().-A3A:B:&3().&3
().-.<))/CD44EAF.7G4H.-.
)/:I<))7J7)5F4&3().-.
 
!8()*J()1%2"+K7,
)/4L<:7,4L<+2>AFMF4F4
L71)/()*+,0896+N)/()*
+,FO4D4*PQ7,897O4E789
:2/*3868R+4.*
N1.*3'47.4ST4ND4L 
%FMF48+,+N1+2>)/()*+,PQ897O4
789:'4+2>U4V4)*GJP)*+
W&VU4)/2X4!WF48+,
:Y$"5P$UA<))F4&3
().N< 3'4+X)ZCN5<))5)4F
)/F4HNANP!3;>"D4*;)$3:
['42S4D4*;)$*NA\.][S4.!
:U\^A<_4+#86''6)/`.'4+2S4
75()*+,<_4+#4*a.*4*b:7]Y,.+A!
:U\T46c)/4.'4+2S4755P$++
2S4N!47A7<_4<+/)&5P$++2S4<5P$
862)'4:]'4U2X4:U\[4FD
P9U4Pd43'4N4<*RP9U4
vi phạm hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vi phạm hành chính - Người đăng: backup-minhkhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
vi phạm hành chính 9 10 140