Ktl-icon-tai-lieu

viên chức

Được đăng lên bởi DinaShield Dina
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Thông tư số
04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ)
Yêu cầu: viết tay
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng viên chức…………(ghi tên Trường)
Tên tôi là:
Nam, Nữ:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại liên hệ:
Dân tộc:
Trình độ đào tạo:
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức ngạch
…………………………………….(ghi rõ ngạch, vị trí tuyển dụng) tôi thấy có đủ điều
kiện để tham dự kỳ thi tuyển viên chức ở vị trí việc làm....................... Vì vậy tôi làm
đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi ………………… (ghi tên Trường).
Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan
có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản sao Giấy khai sinh
3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác (đã công
chứng) gồm:………..
5. Giấy chứng minh nhân dân (công chứng)
6. 2 phong bì, 4 ảnh cỡ 4x6
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, sau khi nhận được thông báo
trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả
tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách
nhiệm trước pháp luật./.
………, ngày……..tháng……..năm………
KÍNH ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

1

2

...
Mẫu đơn đăng dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Thông số
04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ)
Yêu cầu: viết tay
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng viên chức…………(ghi tên Trường)
Tên tôi là: Nam, Nữ:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại liên hệ:
Dân tộc:
Trình độ đào tạo:
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):
Sau khi nghiên cứu điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức ngạch
…………………………………….(ghi rõ ngạch, vị trí tuyển dụng) tôi thấy có đủ điều
kiện để tham d kỳ thi tuyển viên chức vị trí việc làm....................... vậy tôim
đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi ………………… (ghi tên Trường).
Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành các quy định của Nhà nước của quan
có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản sao Giấy khai sinh
3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác (đã công
chứng) gồm:………..
5. Giấy chứng minh nhân dân (công chứng)
6. 2 phong bì, 4 ảnh cỡ 4x6
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, sau khi nhận được thông báo
trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả
tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ vài schịu trách
nhiệm trước pháp luật./.
………, ngày……..tháng……..năm………
KÍNH ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
1
viên chức - Trang 2
viên chức - Người đăng: DinaShield Dina
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
viên chức 9 10 30