Ktl-icon-tai-lieu

Viết hoa trong văn bản hành chính

Được đăng lên bởi anhhoang57
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Viết hoa trong văn bản hành chính (Theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV
ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)
Posted on October 24, 2013 by Administrator

I. VIẾT HOA VÌ PHÉP ĐẶT CÂU
1. Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh: Sau dấu chấm câu (.); sau
dấu chấm hỏi (?); sau dấu chấm than (!); sau dấu chấm lửng (…); sau dấu hai chấm (:); sau
dấu hai chấm trong ngoặc kép (: “…”) và khi xuống dòng.
2. Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của mệnh đề sau dấu chấm phẩy (;) và dấu phẩu (,)
khi xuống dòng. Ví dụ:
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
II. VIẾT HOA DANH TỪ RIÊNG CHỈ TÊN NGƯỜI
1. Tên người Việt Nam
a) Tên thông thường: Viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết của danh từ riêng chỉ tên người.
Ví dụ:
- Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú, Giàng A Pao, Kơ Pa Kơ Lơng…
b) Tên hiệu, tên gọi nhân vật lịch sử: Viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết.
Ví dụ: Vua Hùng, Bà Triệu, Ông Gióng, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Bác Hồ, Cụ Hồ….
2. Tên người nước ngoài được phiên chuyển sang tiếng Việt
a) Trường hợp phiên âm qua âm Hán – Việt: Viết theo quy tắc viết tên người Việt Nam.
Ví dụ: Kim Nhật Thành, Mao Trạch Đông, Thành Cát Tư Hãn…
b) Trường hợp phiên âm không qua âm Hán – Việt (phiên âm trực tiếp sát cách đọc của
nguyên ngữ): Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất trong mỗi thành tố.
Ví dụ: Vla-đi-mia I-lích Lê-nin, Phri-đrích Ăng-ghen, Phi-đen Cat-xtơ-rô…
III. VIẾT HOA TÊN ĐỊA LÝ
1. Tên địa lý Việt Nam
a) Tên đơn vị hành chính được cấu tạo giữa danh từ chung (tỉnh, huyện, xã…) với tên riêng
của đơn vị hành chính đó: Viết hoa chữ cái đầu của các âm tiết tạo thành tên riêng và không
dùng gạch nối.

Ví dụ: thành phố Thái Nguyên, tỉnh Nam Định, tỉnh Đắk Lắk…; quận Hải Châu, huyện Gia
Lâm, huyện Ea H’leo, thị xã Sông Công, thị trấn Cầu Giát…; phường Nguyễn Trãi, xã Ia
Yeng…
b) Trường hợp tên đơn vị hành chính được cấu tạo giữa danh từ chung kết hợp với chữ số, tên
người, tên sự kiện lịch sử: Viết hoa cả danh từ chung chỉ đơn vị hành chính đó.
Ví dụ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Điện Biên Phủ…
c) Trường hợp viết hoa đặc biệt: Thủ đô Hà Nội.
d) Tên địa lý được cấu tạo giữa danh từ chung chỉ địa hình (sông, núi, hồ, biển, cửa, bến, cầu,
vũng, lạch, vàm v.v…) với danh từ riêng (có một âm tiết) trở thành tên riêng của địa danh
đó: Viết hoa tất cả các chữ cái tạo nên địa danh.
Ví dụ: Cửa Lò, Vũng Tàu, Lạch Trường, Vàm Cỏ, Cầu Giấy….
Trường hợp danh từ chung ch...
Viết hoa trong văn bản hành chính (Theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV
ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)
Posted on October 24, 2013 by Administrator
I. VIT HOA VÌ PHÉP ĐT CÂU
1. Viết hoa ch cái đu âm tiết th nht ca mt câu hoàn chnh: Sau du chm câu (.); sau
du chm hi (?); sau du chm than (!); sau du chm lng (…); sau du hai chm (:); sau
du hai chm trong ngoc kép (: “…”) và khi xung dòng.
2. Viết hoa ch cái đu âm tiết th nht ca mnh đ sau du chm phy (;) du phu (,)
khi xung dòng. Ví d:
Căn c Lut T chc Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đ ngh ca B trưng B
Ni v và B trưởng B Khoa hc và Công ngh.
II. VIT HOA DANH T RIÊNG CH TÊN NGƯỜI
1. Tên người Vit Nam
a) Tên thông thường: Viết hoa ch cái đu tt c các âm tiết ca danh t riêng ch tên người.
Ví d:
- Nguyn Ái Quc, Trn Phú, Giàng A Pao, Kơ Pa Kơ Lơng…
b) Tên hiu, tên gi nhân vt lch s: Viết hoa ch cái đu tt c các âm tiết.
Ví d: Vua Hùng, Bà Triu, Ông Gióng, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái T, Bác H, C H….
2. Tên người nước ngoài được phiên chuyn sang tiếng Vit
a) Trường hp phiên âm qua âm Hán – Vit: Viết theo quy tc viết tên người Vit Nam.
Ví d: Kim Nht Thành, Mao Trch Đông, Thành Cát Tư Hãn…
b) Trường hp phiên âm không qua âm Hán Vit (phiên âm trc tiếp sát cách đc ca
nguyên ng): Viết hoa ch cái đu âm tiết th nht trong mi thành t.
Ví d: Vla-đi-mia I-lích Lê-nin, Phri-đrích Ăng-ghen, Phi-đen Cat-xtơ-rô…
III. VIT HOA TÊN ĐA LÝ
1. Tên đa lý Vit Nam
a) Tên đơn v hành chính được cu to gia danh t chung (tnh, huyn, xã…) vi tên riêng
ca đơn v hành chính đó: Viết hoa ch cái đu ca các âm tiết to thành tên riêng và không
dùng gch ni.
Viết hoa trong văn bản hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Viết hoa trong văn bản hành chính - Người đăng: anhhoang57
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Viết hoa trong văn bản hành chính 9 10 110