Ktl-icon-tai-lieu

XÁC NHẬN LOD ,LOQ COD

Được đăng lên bởi mr-wind
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

XÁC NHẬN LOD,LOQ
Số hiệu: HD.33
Ngày:

Tên phép thử: Xác định nhu cầu oxy hóa học trong nước
bằng phương pháp chuẩn độ

Cần xác định được nồng độ mà tại đó sẽ xác định chắc chắn sự có mặt của chất
phân tích.
Tiến hành phân tích mẫu trắng thêm chuẩn ở các nồng độ nhỏ khác nhau là : 10
ppm; 5ppm; 3ppm; 2 ppm; 1ppm ;0,5ppm. Mỗi nồng độ phân tích lặp lại 10 lần.
Xác định tỷ lệ phần trăm số lần phát hiện ( dương tính ) hoặc không phát hiện (âm
tính).
Thu được bảng sau :
Nồng độ (ppm)

Số lần

Tỷ dương/Âm tính

10

10

10/0

5

10

10/0

3

10

10/0

2

10

10/0

1

10

10/0

0,5

10

1/10

Trong trường hợp này, với nồng độ dưới 0,5mg/l kết luận dương tính không chắc
chắn nên kết luận giới hạn phát hiện trong trường hợp này là 0,5mg/l

BM. 15.05

Lần ban hành: 3

Ngày soát xét: 06/11/2012

Trang:

...
PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
Số hiệu: HD.33
Ngày:
XÁC NHẬN LOD,LOQ
Tên phép thử: Xác định nhu cầu oxy hóa học trong nước
bằng phương pháp chuẩn độ
Cần c định được nồng độ tại đó s xác định chắc chắn s có mặt của chất
phân tích.
Tiến nh phân tích mẫu trắng thêm chuẩn các nồng độ nhỏ khác nhau : 10
ppm; 5ppm; 3ppm; 2 ppm; 1ppm ;0,5ppm. Mỗi nồng độ phân tích lặp lại 10 lần.
Xác định tỷ lệ phần trăm số lần phát hiện ( dương tính ) hoặc không phát hiện (âm
tính).
Thu được bảng sau :
Nồng độ (ppm) Số lần Tỷ dương/Âm tính
10 10 10/0
5 10 10/0
3 10 10/0
2 10 10/0
1 10 10/0
0,5 10 1/10
Trong trường hợp này, với nồng độ dưới 0,5mg/l kết luận dương tính không chắc
chắn nên kết luận giới hạn phát hiện trong trường hợp này là 0,5mg/l
BM. 15.05 Lần ban hành: 3 Ngày soát xét: 06/11/2012 Trang:
XÁC NHẬN LOD ,LOQ COD - Người đăng: mr-wind
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
XÁC NHẬN LOD ,LOQ COD 9 10 875