Ktl-icon-tai-lieu

xác nhận quá trình làm việc và đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XAÙC NHAÄN QUAÙ TRÌNH LAØM VIEÄC VAØ ÑOÙNG BAÛO HIEÅM XAÕ HOÄI, BAÛO HIEÅM THAÁT NGHIEÄP

Maãu: 01/SBH-XN

Hoï vaø teân: ................................................................
Soá soå BHXH: ...........................................................
Töø
thaùng
naêm

Ñeán
thaùng
naêm

1

2

Caáp baäc, chöùc vuï, chöùc danh ngheà, coâng vieäc, nôi laøm vieäc (teân,
ñòa chæ cô quan - ñôn vò)

Tieàn löông
thaùng laøm caên
cöù ñoùng BHXH,
BHTN

Caùc khoaûn
phuï caáp
(neáu coù)

3

4

5

Tyû leä ñoùng
Ngöôøi
Ngöôøi
söû duïng
lao
lao
ñoäng
ñoäng
6
7

Toång soá tieàn
ñoùng 1 thaùng
8

Thôøi gian ñoùng BHXH töø :………………….ñeán ……..…….…….. laø: …….. naêm ………. thaùng (baèng chöõ:………..…………………………………………..….……….. )
Thôøi gian ñoùng BHTN töø :………………….ñeán …..…….……….. laø: …….. naêm ………. thaùng (baèng chöõ:………..…………………………………..………….……….. )
…………………. ngaøy…..…thaùng …...naêm……..
Ngöôøi söû duïng lao ñoäng
Caùn boä thaåm ñònh
Giaùm ñoác BHXH
(kyù, ghi roõ hoï teân, ñoùng daáu)
(kyù, ghi roõ hoï teân)

...
XAÙC NHAÄN QUAÙ TRÌNH LAØM VIEÄC VAØ ÑOÙNG BAÛO HIEÅM XAÕ HOÄI, BAÛO HIEÅM THAÁT NGHIEÄP Maãu: 01/SBH-XN
Hoï vaø teân: ................................................................
Soá soå BHXH: ...........................................................
Töø
thaùng
naêm
Ñeán
thaùng
naêm
Caáp baäc, chöùc vuï, chöùc danh ngheà, coâng vieäc, nôi laøm vieäc (teân,
ñòa chæ cô quan - ñôn vò)
Tieàn löông
thaùng laøm caên
cöù ñoùng BHXH,
BHTN
Caùc khoaûn
phuï caáp
(neáu coù)
Tyû leä ñoùng
Toång soá tieàn
ñoùng 1 thaùng
Ngöôøi
söû duïng
lao
ñoäng
Ngöôøi
lao
ñoäng
1 2 3 4 5 6 7 8
Thôøi gian ñoùng BHXH töø :………………….ñeán ……..…….…….. laø: …….. naêm ………. thaùng (baèng chöõ:………..…………………………………………..….……….. )
Thôøi gian ñoùng BHTN töø :………………….ñeán …..…….……….. laø: …….. naêm ………. thaùng (baèng chöõ:………..…………………………………..………….……….. )
…………………. ngaøy…..…thaùng …...naêm……..
Ngöôøi söû duïng lao ñoäng Caùn boä thaåm ñònh Giaùm ñoác BHXH
(kyù, ghi roõ hoï teân, ñoùng daáu) (kyù, ghi roõ hoï teân)
xác nhận quá trình làm việc và đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
xác nhận quá trình làm việc và đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 9 10 647