Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống quản lý thư viện

Được đăng lên bởi Linh Nguyen UTEHY
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MÔ TẢ CHỨC NĂNG VÀ YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG
QUẢN LÝ THƯ VIỆN
Xây dựng hệ thống quản lý thư viện cho trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên gồm
các hoạt động quản lý thông tin sách, quản lý thông tin độc giả, quản lý hoạt động mượn
trả sách:

1. Độc giả muốn mượn sách của thư viện thì trước tiên phải đăng ký làm thẻ thư
viện, thông tin về thẻ thư viện gồm (Mã độc giả, họ tên, lớp, ngày sinh, giới tính),
khi đó thủ thư thực hiện nhập thông tin về thẻ thư viện vào hệ thống và in thẻ thư
viện giao cho sinh viên.
2. Các cuốn sách trong thư viện được quản lý thông tin theo đầu sách, mỗi đầu sách
trong thư viện có nhiều bản sao khác nhau. Thông tin về đầu sách gồm (Mã đầu
sách, tên đầu sách, nhà xuất bản, số trang, kích thước, tác giả, số lượng sách),
thông tin về bản sao các đầu sách gồm (mã đầu, mã sách, tình trạng). Khi thư viện
nhập sách mới về thủ thư có nhiệm vụ nhập thông tin sách vào trong thư viện, nếu
thông tin về sách có thay đổi hoặc loại bỏ ra khỏi thư viện, thủ thư thực hiện sửa
thông tin sách hoặc xóa sách.
3. Mỗi một độc giả một lần mượn chỉ được mượn một cuốn sách, khi độc giả muốn
mượn sách vào tìm sách trong thư viện và ghi thông tin vào phiếu mượn gồm mã
sách, mã độc giả và gửi cho thủ thư. Thủ thư tiến hành ghi nhận thông tin phiếu
mượn vào trong hệ thống, dữ lại thẻ của độc giả và giao sách cho độc giả. Thông
tin phiếu mượn gồm (Mã sách, mã độc giả, mã thủ thư cho mượn sách, ngày
mượn, tình trạng).
4. Khi độc giả trả sách thủ thư thực hiện chức năng trả sách để ghi nhận tình trạng trả
sách cho phiếu mượn.
5. Định kỳ thủ thư phải làm các báo cáo thống kê gửi lên lãnh đạo thư viện các báo
cáo gồm: Thông tin các đầu sách cho mượn nhiều nhất, thông tin về các độc giả
chưa trả sách.
6. Người dùng hệ thống phải đăng nhập trước khi thực hiện.

Use Case Hệ thống
Hành động tác nhân
1. Yêu cầu sử dụng phần mềm

Phản ứng hệ thống
1. Đọc thông tin kết nối đến CSDL
trong tệp conf.ini
2. 1. Kiểm tra kết nối đến CSDL
3. Nếu kết nối thành công hiển thị giao
diện đăng nhập (chuyển sang bước
tiếp theo), Nếu kết nối không thành
công hiển thị form cấu hình, chuyển
sang luồng phụ

Luồng phụ
Hành động tác nhân

Phản ứng hệ thống

1. Nhập thông tin cấu hình (Quyền, SN, PvW,
…)
2. Cấu hình

2.1. Kiểm tra kết nối (CSDL)
2.2. Nếu thành công, đóng form,
2.3. Lưu thông tin cấu hình vào Conf.ini
2.4. Mở giao diện đăng nhập

Use case Đăng nhập
Hành động tác nhân
1. Nhập Us, Pass đăng nhập hệ thống
2. Yêu cầu đăng nhập

Phản ứng hệ thống
2.1.

2.2.
2.3.

1. Kịch bản UC Quả...
MÔ TẢ CHỨC NĂNG VÀ YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG
QUẢN LÝ THƯ VIỆN
Xây dựng hệ thống quản thư viện cho trường Đại học phạm kỹ thuật Hưng Yên gồm
các hoạt động quản thông tin sách, quản thông tin độc giả, quản hoạt động mượn
trả sách:
1. Độc giả muốn mượn sách của thư viện thì trước tiên phải đăng làm thẻ thư
viện, thông tin về thẻ thư viện gồm (Mã độc giả, họ tên, lớp, ngày sinh, giới tính),
khi đó thủ thư thực hiện nhập thông tin về thẻ thư việno hệ thống in thẻ thư
viện giao cho sinh viên.
2. Các cuốn sách trong thư viện được quản lý thông tin theo đầu sách, mỗi đầu sách
trong thư viện nhiều bản sao khác nhau. Thông tin về đầu sách gồm (Mã đầu
sách, tên đầu sách, nhà xuất bản, số trang, kích thước, c giả, số lượng sách),
thông tin về bản sao các đầu sách gồm (mã đầu, sách, tình trạng). Khi thư viện
nhập sách mới về thủ thư nhiệm vụ nhập thông tin sách vào trong thư viện, nếu
thông tin về sách thay đổi hoặc loại bỏ ra khỏi thư viện, thủ thư thực hiện sửa
thông tin sách hoặc xóa sách.
3. Mỗi một độc giả một lần mượn chỉ được mượn một cuốn ch, khi độc giả muốn
mượn sách vào tìm sách trong thư viện ghi thông tin vào phiếu mượn gồm
sách, độc giả gửi cho thủ thư. Thủ thư tiến hành ghi nhận thông tin phiếu
mượn vào trong hệ thống, dữ lại thẻ của độc giả giao sách cho độc giả. Thông
tin phiếu ợn gồm (Mã sách, mã độc giả, thủ thư cho mượn sách, ngày
mượn, tình trạng).
4. Khi độc giả trả sách thủ thư thực hiện chức năng trả sách để ghi nhận tình trạng trả
sách cho phiếu mượn.
5. Định kỳ thủ thư phải làm c báo cáo thống gửi lên lãnh đạo thư viện các báo
cáo gồm: Thông tin các đầu sách cho mượn nhiều nhất, thông tin về các độc giả
chưa trả sách.
6. Người dùng hệ thống phải đăng nhập trước khi thực hiện.
Use Case Hệ thống
Hành động tác nhân Phản ứng hệ thống
1. Yêu cầu sử dụng phần mềm 1. Đọc thông tin kết nối đến CSDL
trong tệp conf.ini
2. 1. Kiểm tra kết nối đến CSDL
3. Nếu kết nối thành công hiển thị giao
diện đăng nhập (chuyển sang ớc
tiếp theo), Nếu kết nối không thành
công hiển thị form cấu hình, chuyển
sang luồng phụ
Xây dựng hệ thống quản lý thư viện - Trang 2
Xây dựng hệ thống quản lý thư viện - Người đăng: Linh Nguyen UTEHY
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Xây dựng hệ thống quản lý thư viện 9 10 621