Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hộ nghèo

Được đăng lên bởi cuoitit22
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
Về việc sử dụng kinh phí xây dựng nhà ở hộ nghèo
Kính gửi:

- UBND quận/huyện/thị xã………………… …......……
- UBND xã/phường/thị trấn……………………….........

Tên tôi là: ……………………………………………….........................................
Năm sinh: ………………………………………Nam/nữ:……………...................
Địa chỉ thường trú tại:…………………………Thôn/tổ…………………………...
Xã/phường/thị trấn…………………..Quận/huyện/thị xã………………………….
1. Hiện trạng nhà ở trước khi xây dựng:
- Diện tích nhà ở: ………….m2
- Tình trạng nhà(ghi rõ mái, nền, tường, cửa…)……………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...................................................
2. Hoàn cảnh gia đình:…………………………………………............................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………........................................
3. Cam kết sử dụng kinh phí xây dựng nhà:
Dự kiến tổng kinh phí xây dựng nhà: ………………………………….. đồng
Trong đó:

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: …………………………..... đồng
- Quỹ Vì người nghèo các cấp hỗ trợ: ………………. ……đồng
- Nguồn hỗ trợ khác(nếu có): ……………………… ……..đồng
- Xin vay vốn từ Ngân sách CSXH: ………………….……đồng
- Phần kinh phí xây dựng còn lại do gia đình, dòng họ đóng góp.

Gia đình tôi xin cam kết sử dụng số tiền được hỗ trợ và nguồn vốn vay để
xây dựng nhà đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và cung cấp đầy đủ chứng từ liên
quan đến các khoản được hỗ trợ và đảm bảo các nội dung sau:
- Nhà được xây trên đất hợp lệ, không tranh chấp.
- Diện tích tối thiểu: ………………….m2
- Chất lượng nhà sau xây dựng (Ghi rõ mái…; nền.….,tường…..., cửa sổ…)
- Tiến độ hoàn thành trước ngày……/…../20…..
Kính đề nghị UBND quận/huyện/thị xã và UBND xã/phường/thị trấn xem
xét, phê duyệt. Xin trân trọng cảm ơn./.
Ngày
Ý kiến của Trưởng thôn/Tổ trưởng dân phố

tháng

năm

Chủ hộ gia đình
(Ký, ghi rõ họ tên)

UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN PHÊ DUYỆT

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ,TT……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Nghiệm thu công trình xây dựng nhà xuống cấp hộ nghèo năm 20….
Hôm nay,…..giờ….. ngày

tháng

năm 20…..

Tại nhà ông (bà)………………………………………………………
Địa chỉ…………………………………………………………………
Thuộc đối tượng………………………………………………………..
Đại diện thôn, xóm, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
xã…………Tiến hành nghiệm thu công trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo năm
20…… theo Quyết định số:

/ QĐ-UB ngày……./……/…… của UBND

huyện Ba Vì...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
Về việc sử dụng kinh phí xây dựng nhà ở hộ nghèo
Kính gửi: - UBND quận/huyện/thị xã………………… …......……
- UBND xã/phường/thị trấn……………………….........
Tên tôi là: ……………………………………………….........................................
Năm sinh: ………………………………………Nam/nữ:……………...................
Địa chỉ thường trú tại:…………………………Thôn/tổ…………………………...
Xã/phường/thị trấn…………………..Quận/huyện/thị xã………………………….
1. Hiện trạng nhà ở trước khi xây dựng:
- Diện tích nhà ở: ………….m2
- Tình trạng nhà(ghi rõ mái, nền, tường, cửa…)……………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...................................................
2. Hoàn cảnh gia đình:…………………………………………............................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………........................................
3. Cam kết sử dụng kinh phí xây dựng nhà:
Dự kiến tổng kinh phí xây dựng nhà: ………………………………….. đồng
Trong đó: - Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: …………………………..... đồng
- Quỹ Vì người nghèo các cấp hỗ trợ: ………………. ……đồng
- Nguồn hỗ trợ khác(nếu có): ……………………… ……..đồng
- Xin vay vốn từ Ngân sách CSXH: ………………….……đồng
- Phần kinh phí xây dựng còn lại do gia đình, dòng họ đóng góp.
Xây dựng hộ nghèo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hộ nghèo - Người đăng: cuoitit22
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Xây dựng hộ nghèo 9 10 188