Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng nền Hành chính hiện đại

Được đăng lên bởi cuongnguyenktktdl
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 5315 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mục lục:
ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................................3
Đề tài: “X©y dùng nÒn hµnh chÝnh c«ng theo yªu cÇu ph¸t triÓn, héi nhËp trong m«i
trêng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i”...........................................................................5
I. CÁCH TƯ DUY VỀ “HÀNH CHÍNH CÔNG - public administration”.......................5
1.1. Hành chính công từ các quan điểm nghiên cứu..........................................................5
Nguyên tắc hành chính của H.Fayol thừa nhận tất cả các tổ chức đều có chức năng sau:
kế hoạch (P); tổ chức (O); nhân sự (S); chỉ đạo thực hiện (D); phối hợp các bộ phận
(Co) và chức năng ngân sách (B). Các chức năng trên đúng cho việc điều hành nội bộ
mọi tổ chức và chính vì vậy, Fayol gọi chung đó là nguyên tắc hành chính- nhưng thuật
ngữ hành chính này hoàn toàn không đồng nhất với hành chính công. Classical
organization theory. Henri Fayo,

1.2. Lịch sử nghiên cứu hành chính công........................................................................12
Luther Gulick nghiên cứu các tư tưởng quản lý và đưa ra mô hình POSDCORB.

1.3. Những tư duy về cải cách hành chính công (public administration reforms- PAR) là
cơ sở để hiểu thuật ngữ “hành chính công”.....................................................................16
Tóm lại:...........................................................................................................................21
II. MÔ HÌNH HÀNH CHÍNH CÔNG CHUYỂN ĐỔI ĐỂ THÍCH ỨNG ĐÒI HỎI CỦA
SỰ THAY ĐỔI THEO HƯỚNG HỘI NHẬP, TRONG MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ ..........................................................................................................22
2.1.Thay đổi cách tư duy về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường.............23
Vai trò đích thực của Chính phủ của The Honorable Ezra Taft Benson (The Proper
Role of Government by The Honorable Ezra Taft Benson. Former Secretary of
Agriculture) 
2.2. Thay đổi cách thức các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ cho công dân ............35
2.3. Cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước nói chung và bộ máy hành chính nhà
nước nói riêng..................................................
Mục lục:
ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................................3
Đề tài: “X©y dùng nÒn hµnh chÝnh c«ng theo yªu cÇu ph¸t triÓn, héi nhËp trong m«i
trêng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i”...........................................................................5
I. CÁCH TƯ DUY VỀ “HÀNH CHÍNH CÔNG - public administration”.......................5
1.1. Hành chính công từ các quan điểm nghiên cứu..........................................................5
Nguyên tắc hành chính của H.Fayol thừa nhận tất cả các tổ chức đều có chức năng sau:
kế hoạch (P); tổ chức (O); nhân sự (S); chỉ đạo thực hiện (D); phối hợp các bộ phận
(Co) và chức năng ngân sách (B). Các chức năng trên đúng cho việc điều hành nội bộ
mọi tổ chức và chính vì vậy, Fayol gọi chung đó là nguyên tắc hành chính- nhưng thuật
ngữ hành chính này hoàn toàn không đồng nhất với hành chính công. Classical
organization theory. Henri Fayo,
http://www.hrmguide.co.uk/history/classical_organization_theory_modified.htm........10
1.2. Lịch sử nghiên cứu hành chính công........................................................................12
Luther Gulick nghiên cứu các tưởng quản đưa ra hình POSDCORB.
Http://www.12manage.com/methods_gulick_posdcorb.html.........................................14
1.3. Những tư duy về cải cách hành chính công (public administration reforms- PAR) là
cơ sở để hiểu thuật ngữ “hành chính công”.....................................................................16
Tóm lại:...........................................................................................................................21
II. MÔ HÌNH HÀNH CHÍNH CÔNG CHUYỂN ĐỔI ĐỂ THÍCH ỨNG ĐÒI HỎI CỦA
SỰ THAY ĐỔI THEO HƯỚNG HỘI NHẬP, TRONG MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ ..........................................................................................................22
2.1.Thay đổi cách tư duy về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường.............23
Vai trò đích thực của Chính phủ của The Honorable Ezra Taft Benson (The Proper
Role of Government by The Honorable Ezra Taft Benson. Former Secretary of
Agriculture) http://www.zionsbest.com/proper_role.html..............................................34
2.2. Thay đổi cách thức các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ cho công dân ............35
2.3. Cải cách cấu tổ chức bộ máy nhà nước nói chung bộ máy hành chính nhà
nước nói riêng..................................................................................................................39
Một trong 5 yếu tố có tính nguyên tắc của bộ máy thư lại là cơ cấu thứ bậc.
Bureaucracy, http://www.analytictech.com/mb021/bureau.htm.....................................45
2. 4. Thay đổi cách thức quản lý nguồn nhân lực khu vực nhà nước..............................46
2. 5. Thay đổi cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước ........................................................49
2. 6. Chính phủ ngày càng mở, công khai hơn................................................................50
2.7. Quản lý dựa trên kết quả thực thi công việc.............................................................54
2.8. Mô hình quản trị tốt- good governance, một xu hướng nhằm đáp ứng đòi hỏi mới
của hoạt động quản lý .....................................................................................................56
III. NHỮNG TIÊU CHÍ BẢN V MỘT NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG ĐÁP ỨNG
YÊU CẦU PHÁT TRIỂN HỘI NHẬP TRONG MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI...............................................................................................67
3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự theo hướng kết quả và hiệu quả là chính
phủ thích ứng với môi trường khoa học và công nghệ hiện đại......................................68
3.1.1. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng hiện
đại hóa..................................................................................................................68
3.1.2. Hiện đại hóa cách thức tuyển dụng và sử dụng người lao động làm việc
cho cơ quan nhà nước..........................................................................................70
Xây dựng nền Hành chính hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng nền Hành chính hiện đại - Người đăng: cuongnguyenktktdl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Xây dựng nền Hành chính hiện đại 9 10 481