Ktl-icon-tai-lieu

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Được đăng lên bởi khoa93
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 5685 lần   |   Lượt tải: 18 lần
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CĐXD SỐ 2
KHOA CẤP THOÁT NƯỚC

VƯƠNG ĐỨC HẢI

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3/2013

MỤC LỤC
TRANG

2

DANH SÁCH

Ký hiệu

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Tiếng Anh

Tiếng việt

ADP

Adenozin Diphốtphát

ATP

Adenozin Triphốtphát

BHT

Bùn hoạt tính

BLC

Bể lắng cát

BOD

Biochemical Oxygen Demand

Nhu cầu oxy sinh hóa

COD

Chemical Oxygen Demand

Nhu cầu oxy hóa học

DEWATS

Decentralised WasteWater

Hệ thống xử lý nước thải phân tán

DO

Dissolved Oxygen

Oxy hòa tan

EPA

Environment Protection Agency

Cục bảo vệ môi trường mỹ

FB

Fludized Bed

Bể phản ứng tầng sôi

HRT

Hydraulic Retantion Time

Thời gian lưu nước

HLR

Hydraulic Load Rate

Tải trọng thủy lực

HTTN

Hệ thống thoát nước

KCN

Khu công nghiệp

KCX

Khu chế xuất

MPN

Most Probability Number

Số xuất hiện nhiều nhất

NTSH

Nước thải sinh hoạt

OLR

Organic Load Rate

Tải trọng chất hữu cơ

SBR

Seuquencing Batch Reactor

Bể phản ứng hoạt động gián đoạn

PP

Phương pháp

SPB

Sân phơi bùn

SS

Suspended Solids

SRT

Sludge Retention Time

Thời gian lưu bùn

TCXDVN

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TDS

Total Disolved Solids

Tổng chất rắn hòa tan

XLNT
UASB

Xử lý nước thải
Upflow Anaerobic Sludge Blanket

XLNT

Bể với lớp bùn kỵ khí dòng hướng lên
Xử lý nước thải

3

VLL

Vật liệu lọc

VSS

Volatile Suspended Solid

WPCF

Water Pollution Control Federation Hiệp hội kiểm soát ô nhiễm nước

Chất lơ lửng dễ bay hơi

4

DANH SÁCH CÁC HÌNH
HÌNH

TRANG

5

DANH SÁCH

CÁC BẢNG

BẢNG

TRANG

6

LỜI NÓI ĐẦU
1. MỤC ĐÍCH CỦA GIÁO TRÌNH

7

TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ
Nguồn phát sinh nước thải
Nước thải sinh hoạt là loại nước sau khi sử dụng xả ra từ nhà bếp, nhà vệ sinh,nhà
tắm giặt,nhà ăn từ nhà ở, nhà chung cư, khách sạn, bệnh viện...và xí nghiệp công
nghiệp.
Nước thải đô thị bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện, trường học, và
các mục đích khác là nước đã được sử dụng cho các mục đích ăn uống, sinh hoạt, tắm
rửa, vệ sinh nhà cửa của các khu dân cư, công trình công cộng, cơ sở dịch vụ. Như
vậy, nước thải đô thị được hình thành trong quá trình sinh hoạt của con người trong
các đô thị.
Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt của khu dân cư được xác định trên cơ sở nước cấp.
Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt của các khu dân cư đô thị thường là từ 100 đến 250
l/người/ngày (đối với các nước đang phát triển) và từ 150 đến 500 l/người/ngày (đối
với các nước phát triển). Tiêu chuẩn cấp nước các đô thị nước ta hiện nay dao động từ
120 ...
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CĐXD SỐ 2
KHOA CẤP THOÁT NƯỚC
VƯƠNG ĐỨC HẢI
XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3/2013
XỬ LÝ NƯỚC THẢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XỬ LÝ NƯỚC THẢI - Người đăng: khoa93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
XỬ LÝ NƯỚC THẢI 9 10 832