Ktl-icon-tai-lieu

Ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của công ty

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Liên đoàn lao động .....
CĐCS Công ty ……………

Số : .... /CV-CĐ

Ý kiến Ban chấp hành Công đoàn
về thang, bảng lương của công ty
…………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------........, ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh Xã hội .....
Công đoàn Công ty …………………………………………. được thành
lập ngày ………….. theo Quyết định số ……/QĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ
Liên đoàn lao động .............
Ban chấp hành Công ty …………………………………… đã tổ chức
chức họp ngày ………………. để lấy ý kiến về thang, bảng lương của Công ty
và đã thống nhất một số ý kiến như sau :
(Ghi chú : nội dung cần góp ý)
1. Về mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp đã xây dựng có phù hợp với
tình hình đơn vị và tình hình thực tế hiện nay chưa, Ban chấp hành Công đoàn
có ý kiến gì không).
2. Về ngạch lương : Các ngạch lương mà doanh nghiệp xây dựng đã phù
hợp chưa (chú ý đến khoảng cách giữa các ngạch).
3. Về bậc lương : Số lượng các bậc, khoảng cách giữa các bậc lương
có phù hợp chưa? (chú ý tránh trường hợp khoảng cách hệ số lương giữa các bậc
có sự chânh lệch không nhiều)
4. Thời hạn nâng lương : nâng lương theo định kỳ (chú ý thời gian nâng
lương) và nâng lương trước thời hạn (điều kiện để xét nâng lương trước thời
hạn).
Ý kiến biếu quyết của tập thể Ban chấp hành công đoàn Công ty
……………………. nhất trí ……………………%.
TM.BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

...
Liên đoàn lao động .....
CĐCS Công ty ……………
Số : .... /CV-CĐ
Ý kiến Ban chấp hành Công đoàn
về thang, bảng lương của công ty
…………………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
........, ngày.....tháng.....năm.....
Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh Xã hội .....
Công đoàn Công ty …………………………………………. được thành
lập ngày ………….. theo Quyết định số ……/QĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ
Liên đoàn lao động .............
Ban chấp hành Công ty …………………………………… đã tổ chức
chức họp ngày ………………. để lấy ý kiến về thang, bảng lương của Công ty
và đã thống nhất một số ý kiến như sau :
(Ghi chú : nội dung cần góp ý)
1. Về mức lương tối thiểu doanh nghiệp đã xây dựng phù hợp với
tình nh đơn vị tình hình thực tế hiện nay chưa, Ban chấp hành Công đoàn
có ý kiến gì không).
2. Về ngạch lương : Các ngạch lương mà doanh nghiệp y dựng đã phù
hợp chưa (chú ý đến khoảng cách giữa các ngạch).
3. Về bậc lương : Số lượng các bậc, khoảng cách giữa các bậc lương
có phù hợp chưa? (chú ý tránh trường hợp khoảng cách hệ số lương giữa các bậc
có sự chânh lệch không nhiều)
4. Thời hạn nâng lương : nâng lương theo định kỳ (chú ý thời gian nâng
lương) nâng lương trước thời hạn (điều kiện để xét ng lương trước thời
hạn).
Ý kiến biếu quyết của tập thể Ban chấp hành công đoàn Công ty
……………………. nhất trí ……………………%.
TM.BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
Ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của công ty - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của công ty 9 10 274