Ktl-icon-tai-lieu

Yêu cầu cử trợ giúp viên pháp lý/luật sư tham gia tố tụng trợ giúp pháp lý;

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 02-TP-TGPL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày ..... tháng ..... năm 200.....

ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Kính gửi:

.........................(1)............................

Họ và tên: ..................................................(2 hoặc 2a)...........................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................. Giới tính: ............................
Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................
Điện thoại: …………………………
CMND số: ........................................... cấp ngày ...................... tại .......................
Nghề nghiệp: .......................................................................... Dân tộc: .................
Diện người được trợ giúp pháp lý: .........................................................................
Nội dung vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp
lý: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tài liệu gửi kèm theo
đơn: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Ghi chú: ..................................................................................................................
Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị .....(1).....
Mẫu số 02-TP-TGPL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày ..... tháng ..... năm 200.....
ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Kính gửi: .........................(1)............................
Họ và tên: ..................................................(2 hoặc 2a)...........................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................. Giới tính: ............................
Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................
Điện thoại: …………………………
CMND số: ........................................... cấp ngày ...................... tại .......................
Nghề nghiệp: .......................................................................... Dân tộc: .................
Diện người được trợ giúp pháp lý: .........................................................................
Nội dung vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp
lý: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tài liệu gửi kèm theo
đơn: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Ghi chú: ..................................................................................................................
Tôi xin cam đoan lời trình bày trên đúng sự thật. Đề nghị .....(1)..... xem xét trợ
giúp pháp lý.
NGƯỜI YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
(2): Tên người được trợ giúp pháp lý
(2a): Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý
Yêu cầu cử trợ giúp viên pháp lý/luật sư tham gia tố tụng trợ giúp pháp lý; - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Yêu cầu cử trợ giúp viên pháp lý/luật sư tham gia tố tụng trợ giúp pháp lý; 9 10 535