Ktl-icon-tai-lieu

10 bước cài đặt phần cứng

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MƯ I BƯ C CÀI

T PH N C NG

Ngay c v i m t s công ngh m i như Plug and Play, vi c cài t
ph n c ng v n có th g p r c r i. Sai sót và tr c tr c s làm b n m t hàng
gi
x lý. Ch d n dư i ây s giúp b n v n hành máy m t cách êm ru.
Trư c tiên, hãy t o ra m t backup. H ng ngày, Windows 98 s t
ng
sao chép lưu tr các file Registry. Theo m c nh, nó s lưu gi 5
backup cu i cùng trong Windows\Sysbckup folder, ki u như các file .cab
có tên là rb xxx.cab (xxx là s c a backup, ví d như 001 ho c 002). Hãy
copy m t file .cab m i nh t và t m t tên khác sao cho nó không b ghi
è do copy h ng. N u b n c n lưu tr m t backup file, hãy kh i ng l i
h th ng trong ch
DOS và ch y regscan.exe.
Ti n ích System Restore c a Windows Me s t
ng th c hi n vi c
backup h th ng. n chu t vào Start, Programs, Accessories, System
Tools, System Restore reload c u hình h th ng mà Windows ã lưu
t trư c ó.
Cu i cùng, hãy ch c ch n r ng i n trên ngư i b n ã ư c ti p t.
Th m chí ch m t s tích i n tĩnh r t nh trên cơ th cũng có th làm
h ng m ch i n tinh x o trong PC c a b n. Hãy s vào ph n khung g m
kim lo i c a h th ng ngay trư c khi b n rút phích c m ra kh i i n
ư c ti p t. Luôn luôn ph i tháo d t t c ư ng dò t i các thi t b cũ
trư c khi b n cài t cái m i vào. Hãy làm như sau:
1. S d ng chương trình ng d ng Add/Remove Programs trong Control
Panel g b t t c ph n m m liên quan t i thi t b .
2. D b driver c a thi t b . Nh n chu t vào Start, Settings, Control
Panel, System, ch n phím Device Manager tab, kích úp chu t vào
category c a thi t b , ch n thi t b mà b n ang tháo cài t và click vào
nút Remove. Lưu ý:
tháo d b ph n i u khi n c a m t graphics card
(Windows g i nó là “display adapter”), trư c h t kích úp chu t vào tên
thi t b , ch n Driver tab trong h p Properties, và ch n nút Update Driver;
sau ó s d ng Update Device Driver Wizard cài t b ph n i u
khi n VGA c a Windows.
3. T t máy PC.
4. M h p h th ng và g b thi t b cũ. N u b n mu n nâng c p
graphics card, hãy t th m i vào úng th i i m này.

5. Kh i ng l i máy tính và ki m tra Device Manager. N u m c nh p
c a thi t b cũ v n còn
ó, hãy l p l i thao tác tháo cài t m t l n n a.
ôi khi, b n ph i hơn m t l n remove m t thi t b trư c khi không còn
sót m t trace nào trong Windows.
Cài t t ng thi t b m i vào và s d ng PC c a b n trong vài ngày sau
m i l n cài t phát hi n tr c tr c. Có 5 i u b n c n nh khi cài t:
1. Plug and Play không ph i lúc nào cũng là phương pháp t i ưu cài
t m t thi t b . M t s driver ã có s n chương trình cài t riêng.
2. N u ch d n cài...
MƯỜI BƯỚC CÀI ĐẶT PHN CNG
Ngay c vi mt s công ngh mi như Plug and Play, vic cài đặt
phn cng vn có th gp rc ri. Sai sót và trc trc s làm bn mt hàng
gi để x lý. Ch dn dưới đây s giúp bn vn hành máy mt cách êm ru.
Trước tiên, hãy to ra mt backup. Hng ngày, Windows 98 s t động
sao chép để lưu tr các file Registry. Theo mc định, nó s lưu gi 5
backup cui cùng trong Windows\Sysbckup folder, kiu như các file .cab
có tên là rb xxx.cab (xxx là s ca backup, ví d như 001 hoc 002). Hãy
copy mt file .cab mi nht và đặt mt tên khác sao cho nó không b ghi
đè do copy hng. Nếu bn cn lưu tr mt backup file, hãy khi động li
h thng trong chế độ DOS và chy regscan.exe.
Tin ích System Restore ca Windows Me s t động thc hin vic
backup h thng. n chut vào Start, Programs, Accessories, System
Tools, System Restore để reload cu hình h thng mà Windows đã lưu
t trước đó.
Cui cùng, hãy chc chn rng đin trên người bn đã được tiếp đất.
Thm chí ch mt s tích đin tĩnh rt nh trên cơ th cũng có th làm
hng mch đin tinh xo trong PC ca bn. Hãy s vào phn khung gm
kim loi ca h thng ngay trước khi bn rút phích cm ra khi đin
được tiếp đất. Luôn luôn phi tháo d tt c đường dò ti các thiết b cũ
trước khi bn cài đặt cái mi vào. Hãy làm như sau:
1. S dng chương trình ng dng Add/Remove Programs trong Control
Panel để g b tt c phn mm liên quan ti thiết b.
2. D b driver ca thiết b. Nhn chut vào Start, Settings, Control
Panel, System, chn phím Device Manager tab, kích đúp chut vào
category ca thiết b, chn thiết b mà bn đang tháo cài đặt và click vào
nút Remove. Lưu ý: Để tháo d b phn điu khin ca mt graphics card
(Windows gi nó là “display adapter”), trước hết kích đúp chut vào tên
thiết b, chn Driver tab trong hp Properties, và chn nút Update Driver;
sau đó s dng Update Device Driver Wizard để cài đặt b phn điu
khin VGA ca Windows.
3. Tt máy PC.
4. M hp h thng và g b thiết b cũ. Nếu bn mun nâng cp
graphics card, hãy đặt th mi vào đúng thi đim này.
10 bước cài đặt phần cứng - Trang 2
10 bước cài đặt phần cứng - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
10 bước cài đặt phần cứng 9 10 240