Ktl-icon-tai-lieu

10 thu thuat MODEM

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 857 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10 TH THU T

I V I MODEM

1. C p nh t driver m i nh t
Trư c h t và t t nh t, b n ph i ch c r ng mình có các driver m i nh t
cho modem c a mình. Các driver này thư ng có trang Web c a nhà s n
xu t. N u không bi t chính xác a ch trang Web c a nhà s n xu t, b n
c k tài li u kèm theo modem tìm tên chip dùng cho modem. B n có
th vào trang Web c a nhà s n xu t b ng cách gõ tên c a lo i chip vào ô
a ch trong trình duy t.

2. Ph c h i các thi t l p ban

u

N u modem c a b n không ho t ng, hãy th dùng l nh AT&F1 ho c
ATZ. L nh AT&F1 thư ng ph c h i c u hình khi xu t xư ng modem,
còn ATZ thư ng t l i c u hình m c nh (default).

3. Không có tín hi u và âm thanh c a modem
N u b n không th nghe ư c tín hi u, hãy c m l i jack n i v i ư ng
dây i n tho i và ki m tra xem ã ch nh âm lư ng l n có th nghe
ư c âm thanh phát ra t modem chưa. N u modem nh n ư c tín hi u
và g i i ư c nhưng không th k t n i thì nguyên nhân ph n nhi u là t
phía modem mà b n ang k t n i t i.
i u ch nh âm lư ng c a modem, vào Control Panel/Modem, ch n
Properties và i u ch nh thanh trư t. N u v n không th k t n i ư c, hãy
th quay m t s khác ki m tra.

4. Dây n i ng n
N u có th ư c, hãy dùng dây n i càng ng n càng t t, vì dùng dây
dài, tín hi u nh n ư c s kém, cũng có nghĩa là k t n i s ch m hơn.

5. Hãy

modem ư c riêng bi t

Không nên c m i n tho i vào ch u c m Phone trên modem, i u ó
có th làm nh hư ng t i các k t n i Internet/Fax/BBS. i v i m t s
modem, khi b n c m i n tho i vào, nó ch có th k t n i ư c t c
31.200? Nhưng khi b n rút i n tho i ra nó l i t t c
33.600?

6. Ch nh thông s MTU c c

i

M t s ngư i nh n th y r ng tác v truy n file trên Internet khá ch m,
thư ng ch trong kho ng 900 -1800 ký t (character), ngay c v i modem
56K. Nguyên nhân có th liên quan n m t thông s c a Win95/98 g i
là Maximum Transmission Unit (MTU). Hãy nhìn vào m c "Bytes
received/sec" trong System Monitor và so sánh thông s ó v i thông s
mà trình duy t Web c a b n thông báo. Hai s này ch nên khác nhau
trong kho ng 10%-12%. N u thông s do System Monitor thông báo là
3300 thì thông s còn l i ph i vào kho ng 3000. N u như 2 thông s này
sai l ch quá nhi u thì có th là do thông s MTU c a Windows 95/98.
Microsoft v n chưa ưa ra chương trình nào s a thông s này, nhưng
b n có th t i v t
a ch :
 jnavas/modem/tcpipcfg.exe.

7. B

m l n hơn

Trong b t c tác v truy n d li u nào cũng s có m t ph n d li u b
m t i trên ư ng truy n và không có cách nào l y l i ư c. Nhưng
b n có th tăng t l nh n tín hi u chính ...
10 TH THUT ĐỐI VI MODEM
1. Cp nht driver mi nht
Trước hết và tt nht, bn phi chc rng mình có các driver mi nht
cho modem ca mình. Các driver này thường có trang Web ca nhà sn
xut. Nếu không biết chính xác địa ch trang Web ca nhà sn xut, bn
đọc k tài liu kèm theo modem để tìm tên chip dùng cho modem. Bn có
th vào trang Web ca nhà sn xut bng cách gõ tên ca loi chip vào ô
địa ch trong trình duyt.
2. Phc hi các thiết lp ban đầu
Nếu modem ca bn không hot động, hãy th dùng lnh AT&F1 hoc
ATZ. Lnh AT&F1 thường phc hi cu hình khi xut xưởng modem,
còn ATZ thường đặt li cu hình mc định (default).
3. Không có tín hiu và âm thanh ca modem
Nếu bn không th nghe được tín hiu, hãy cm li jack ni vi đường
y đin thoi và kim tra xem đã chnh âm lượng đủ ln để có th nghe
được âm thanh phát ra t modem chưa. Nếu modem nhn được tín hiu
và gi đi được nhưng không th kết ni thì nguyên nhân phn nhiu là t
phía modem mà bn đang kết ni ti.
Để điu chnh âm lượng ca modem, vào Control Panel/Modem, chn
Properties và điu chnh thanh trượt. Nếu vn không th kết ni được, hãy
th quay mt s khác để kim tra.
4. Dây ni ngn
Nếu có th được, hãy dùng dây ni càng ngn càng tt, vì dùng dây
dài, tín hiu nhn được s kém, cũng có nghĩa là kết ni s chm hơn.
5. Hãy để modem được riêng bit
Không nên cm đin thoi vào chu cm Phone trên modem, điu đó
có th làm nh hưởng ti các kết ni Internet/Fax/BBS. Đối vi mt s
modem, khi bn cm đin thoi vào, nó ch có th kết ni được tc độ
31.200? Nhưng khi bn rút đin thoi ra nó li đạt tc độ 33.600?
10 thu thuat MODEM - Trang 2
10 thu thuat MODEM - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
10 thu thuat MODEM 9 10 526