Ktl-icon-tai-lieu

100 câu hỏi trắc ngiệm windowns

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Cẩm Tuyên
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 2 lần
100 câu hỏi trắc nghiệm windows
Câu 1:Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?
A. Windows XP
B. Microsoft Word
C. Linux
D. Unix
[br]
Câu 2: Trên hệ điều hành Windows, để chuyển đổi cửa sổ chương trình cần làm việc ta:
A. Nháy chọn biểu tượng chương trình tương ứng trên thanh công việc (Taskbar).
B. Nhấn giữ phím Alt và gõ phím Tab cho đến khi chọn được cửa sổ chương trình.
C. Nháy vào một vị trí bất kỳ trên cửa sổ chương trình muốn kích hoạt.
D. Các ý trên đều đúng.
[br]
Câu 3: Tên thư mục trong hệ điều hành Windows cần thoả điều kiện sau:
A. Không quá 255 ký tự; không được trùng tên nếu trong cùng một cấp thư mục (cùng thư mục cha) và không chứa
các ký tự đặc biệt (/ \ “ * ! <>?

.

B. Tối đa 8 ký tự, không có khoảng trắng và các ký tự đặc biệt (/ \ “ * ! <>? .
C. Tối đa 255 ký tự, không bắt đầu bằng chữ số, không chứa khoảng trắng.
D. Tối đa 256 ký tự.
[br]
Câu 4: Muốn khởi động lại hệ điều hành Windows XP ta thực hiện như sau:
A. Vào bảng chọn Start  Turn off Computer  hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Restart.
B. Vào bảng chọn Start  Turn off Computer  hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Stand By.
C. Vào bảng chọn Start  Turn off Computer  hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Turn Off.
D. Vào bảng chọn Start  Turn off Computer  hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Cancle
[br]
Câu 5: Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm hệ thống?
A. Microsoft-DOS.
B. Microsoft Windows.
C. Linux
D. Microsoft Excel.
[br]
Câu 6: Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua
A. hệ điều hành.
B. đĩa cứng.
C. chuột.
D. bàn phím.
[br]
Câu 7: Trên hệ điều hành Windows, để mở cửa sổ chương trình cần làm việc trên hệ điều hành Windows ta thực
hiện như sau:
A. Kéo thả biểu tượng chương trình trên màn hình nền Desktop vào bảng chọn Start.
B. Vào bảng chọn Start  Run  chỉ đường dẫn đến chương trình cần mở  chọn Cancle.
C. Nháy đúp chuột tại biểu tượng của chương trình trên màn hình nền Desktop.
D. Các ý trên đều đúng
[br]
Câu 8: Hệ điều hành Windows XP là hệ điều hành có:
A. Giao diện đồ hoạ
B. Màn hình động
C. Đa nhiệm
D. Các ý trên đều đúng
[br]
Câu 9: Trong các biểu tượng được liệt kê dưới đáy, đâu là biểu tượng mặc định của thư mục trong hệ điều hành

Windows?
A.
B.
C.
D.
[br]
Câu 10: Thao tác nào sau đây dược dùng để chọn nhiều đối tượng không liên tiếp nhau trong hệ điều hành
Windows?
A. Nháy chuột vào từng đối tượng.
B. Nháy phải chuột tại từng đối tượng.
C. Nhấn giữ phím Shift và nháy chuột vào từng đối tượng.

D. Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột vào t...
100 câu hỏi trắc nghiệm windows
Câu 1 : Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?
A. Windows XP
B. Microsoft Word
C. Linux
D. Unix
[br]
Câu 2: Trên hệ điều hành Windows, để chuyển đổi cửa sổ chương trình cần làm việc ta:
A. Nháy chọn biểu tượng chương trình tương ứng trên thanh công việc (Taskbar).
B. Nhấn giữ phím Alt và gõ phím Tab cho đến khi chọn được cửa sổ chương trình.
C. Nháy vào một vị trí bất kỳ trên cửa sổ chương trình muốn kích hoạt.
D. Các ý trên đều đúng.
[br]
Câu 3: Tên thư mục trong hệ điều hành Windows cần thoả điều kiện sau:
A. Không quá 255 ký tự; không được trùng tên nếu trong cùng một cấp thư mục (cùng thư mục cha) và không chứa
các ký tự đặc biệt (/ \ “ * ! <>? .
B. Tối đa 8 ký tự, không có khoảng trắng và các ký tự đặc biệt (/ \ “ * ! <>? .
C. Tối đa 255 ký tự, không bắt đầu bằng chữ số, không chứa khoảng trắng.
D. Tối đa 256 ký tự.
[br]
Câu 4: Muốn khởi động lại hệ điều hành Windows XP ta thực hiện như sau:
A. Vào bảng chọn Start Turn off Computer hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Restart.
B. Vào bảng chọn Start Turn off Computer hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Stand By.
C. Vào bảng chọn Start Turn off Computer hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Turn Off.
D. Vào bảng chọn Start Turn off Computer hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Cancle
[br]
Câu 5: Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm hệ thống?
A. Microsoft-DOS.
B. Microsoft Windows.
C. Linux
D. Microsoft Excel.
[br]
Câu 6: Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua
A. hệ điều hành.
B. đĩa cứng.
C. chuột.
D. bàn phím.
[br]
Câu 7: Trên hệ điều hành Windows, để mở cửa sổ chương trình cần làm việc trên hệ điều hành Windows ta thực
hiện như sau:
A. Kéo thả biểu tượng chương trình trên màn hình nền Desktop vào bảng chọn Start.
B. Vào bảng chọn Start Run chỉ đường dẫn đến chương trình cần mở chọn Cancle.
C. Nháy đúp chuột tại biểu tượng của chương trình trên màn hình nền Desktop.
D. Các ý trên đều đúng
[br]
Câu 8: Hệ điều hành Windows XP là hệ điều hành có:
A. Giao diện đồ hoạ
B. Màn hình động
C. Đa nhiệm
D. Các ý trên đều đúng
[br]
Câu 9: Trong các biểu tượng được liệt kê dưới đáy, đâu là biểu tượng mặc định của thư mục trong hệ điều hành
100 câu hỏi trắc ngiệm windowns - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 câu hỏi trắc ngiệm windowns - Người đăng: Nguyễn Thị Cẩm Tuyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
100 câu hỏi trắc ngiệm windowns 9 10 524