Ktl-icon-tai-lieu

100 web ứng dụng xuất sắc nhất

Được đăng lên bởi nguyenthanhnghi7792-gmail-com
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1949 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ebook 100 ứng dụng web 2.0 xuất sắc nhất

Danhbaweb20.com

Chào các bạn ! Sau khi hoàn tất series 10 phần để giới thiệu 100 ứng dụng
web 2.0 xuất sắc nhất, Danhbaweb20.com sẽ tiếp tục xuất bản bộ 100 ứng
dụng web 2.0 này dưới dạng Ebook và file PDF để giới thiệu cho mọi người.
Hy vọng Ebook này sẽ giúp các bạn khám phá thêm những ứng dụng thú vị
của web 2.0. Rất vui được sự ủng hộ của các bạn .
Thực hiện bởi: Danh bạ web 2.0 - 

Dưới đây là 100 ứng dụng web 2.0 xuất sắc nhất năm 2008 do các thành
viên của Webware và người sử dụng Internet trên khắp thế giới bầu chọn.
Hơn 1.9 triệu lượt bầu chọn để có thể chọn ra được 100 ứng dụng web 2.0
xuất sắc nhất. Những ứng dụng được bầu chọn dựa trên 10 chủ đề, bao gồm:
Âm thanh, Browsing, kinh doanh và sự kiện, truyền thông, sản phầm ứng
dụng, xuất bản và hình ảnh, tìm kiếm, mạng xã hội, tiện ích và bảo mật, cuối
cùng là Video. Danhbaweb20.com sẽ giới thiệu những ứng dụng này theo
từng chủ đề và thêm những ứng dụng khác nổi tiếng nhưng không nằm trong
danh sách 100 ứng dụng web xuất sắc nhất.
Phần đầu tiên mình sẽ giới thiệu là 10 ứng dụng web thuộc chủ đề tiện ích
và bảo mật:

1

Ebook 100 ứng dụng web 2.0 xuất sắc nhất

Danhbaweb20.com

1. Aws.Amazon.com

Amazon S3 là 1 dịch vụ lưu trữ trực tuyến mang tên gọi là Amazon Web
Services. Bất cứ ai cũng có thể mua 1 số lượng lớn lưu trữ web trên vài GB
với dung lượng hầu như không giới hạn. Các nhà cung cấp dịch vụ về web
cho rằng ưu điểm của Amazon S3 là giá rẻ và thời gian chạy khá ổn định
trong việc lưu trữ dữ liệu và điều hành máy chủ.
2. BitTorrent.com

BitTorrent là 1 kĩ thuật chia sẽ ngang hàng cao cấp dựa trên giao thức peerto-peer bằng cách sử dụng hệ thống máy con (client system). Khi chia sẽ hay
chuyển tải 1 tập tin, người dùng phải cài đặt và chạy phần mềm BitTorrent
2

Ebook 100 ứng dụng web 2.0 xuất sắc nhất

Danhbaweb20.com

trên hệ thống máy tính client của mình. Một vài trình duyệt web, chẳng hạn
như Opera đã tích hợp sẵn tính năng này ngay trên trình duyệt. BitTorrent
làm việc bằng cách chia những tập tin thành những miếng dữ liệu nhỏ (tiny
bits of data) đề sau đó chia sẽ cho bất kì cấp lệnh nào.
Hiện nay giao thức này đang được sử dụng rất phổ biến trong việc chia sẽ
những tập tin có dung lượng lớn, chẳng hạn như chia sẽ 1 bộ phim chất
lượng Rip DVD hay những phần mềm có dung lượng lớn. Có rất nhiều phần
mềm nổi tiếng khác dùng để down những tập tin định dạng torrent như:
Azureus, Utorrent …
3. Box.net

Box.net là nhà cung cấp dịc...
Ebook 100 ng dng web 2.0 xut sc nht Danhbaweb20.com
1
Chào các bn ! Sau khi hoàn tt series 10 phn để gii thiu 100 ng dng
web 2.0 xut sc nht, Danhbaweb20.com s tiếp tc xut bn b 100 ng
dng web 2.0 này dưới dng Ebook và file PDF để gii thiu cho mi người.
Hy vng Ebook này s giúp các bn khám phá thêm nhng ng dng thú v
ca web 2.0. Rt vui được s ng h ca các bn .
Thc hin bi: Danh b web 2.0 - www.danhbaweb20.com
Dưới đây là 100 ng dng web 2.0 xut sc nht năm 2008 do các thành
viên ca Webware và người s dng Internet trên khp thế gii bu chn.
Hơn 1.9 triu lượt bu chn để có th chn ra được 100 ng dng web 2.0
xut sc nht. Nhng ng dng được bu chn da trên 10 ch đề, bao gm:
Âm thanh, Browsing, kinh doanh và s kin, truyn thông, sn phm ng
dng, xut bn và hình nh, tìm kiếm, mng xã hi, tin ích và bo mt, cui
cùng là Video. Danhbaweb20.com s gii thiu nhng ng dng này theo
tng ch đề và thêm nhng ng dng khác ni tiếng nhưng không nm trong
danh sách 100 ng dng web xut sc nht.
Phn đầu tiên mình s gii thiu là 10 ng dng web thuc ch đề tin ích
và bo mt:
100 web ứng dụng xuất sắc nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 web ứng dụng xuất sắc nhất - Người đăng: nguyenthanhnghi7792-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
100 web ứng dụng xuất sắc nhất 9 10 205