Ktl-icon-tai-lieu

1000 thủ thuật tin

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tránh bị ngắt khi có điện thoại gọi đến
Một số Modem (nhất là lọai gắn trong) khi đang truy cập Internet thì hay bị lỗi t ự ng ắt k ết nối khi
có cuộc điện thọai goi đến , để khắc phục lổi này bạn làm như sau :
Mở Control Panel - Modems trong thanh Dialing Rules chọn Edit chọn ti ếp thẻ General đánh dấu
chọn vào mục To disable call waiting nhấn OK
Tắt màn hình chào mừng Microsoft Word 2003
Để tắt màn hình khởi động (plash screen) của Word , bạn làm như sau :
Vào Start - Run gõ winword /q nhấn OK , lập tức Word sẽ chạy mà không xuất hiện màn hình
khởi động . Bạn có thể tạo shortcut để thực hiện nhanh hơn . Nhấn chuột phải ở màn hình
Desktop chọn New - Shortcut .
Sau đó chuyển đến thư mục cài Word thường là C:\Program Files\Microsoft Office\Office11 thay
đổi đĩa C thành ổ đĩa cài Word) và chọn WINWORD.exe nhấn OK .
Lúc này sẽ xuất hiện đầy đủ đường dẩn của chương trình và bạn chỉ cần thêm /q vào cu ối dòng
(có khoảng trắng giữa đường dẩn chính và tham số /q) . Nhấn Next , đặt tên là Microsoft Office
Word 2003 nhấn OK .
Lổi khi mở tập tin Excel 2000
Filename.xls cannot be accessed . The file may be read-only or you may be trying to access a
read-only location . Or , the server the document is strored on may not be responding .
Filename.xls là tên của tập tin Excel bị lổi chẳng hạn như là tailieu.xls
Vào Start - Run gõ Regedit và nhấn OK . Bạn tìm đến khóa sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options
Bạn tạo một khóa mang tên là QFE_Yakima (DWORD Value) và thiết lập nó thành 1 .
Cài đặt giao thức NetBEUI
Đặt đĩa CD Windows XP vào trong ổ đĩa CDROM và tìm thư mục Valueadd\MSFT\Net\NetBEUI
Chép tập tin Nbf.sys từ thư mục %SYSTEMROOT%\System32\Drivers và tập tin Netnbf.inf t ừ
thư mục ẩn %SYSTEMROOT%\Inf
Vào Start - Control Panel chọn Network Connections nhấn chuột phải vào một thi ết bị mà bạn
muốn thêm giao thức này và chọn Properties
Trên thanh General chọn Install chọn Protocol và chọn Add , chọn mục NetBEUI Protocol t ừ
danh sách và chọn OK
Khởi động lại máy tính nếu như bạn hoàn tất việc cài đặt .
Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt
Windows\System32\Config\System
Vào Recovery Console bạn gõ như sau :
cd system32\config nhấn Enter
ren system system.old nhấn Enter

ren system.alt systemat.old nhấn Enter
copy C:\Windows\repair\system nhấn Enter
copy C:\Windows\repair\regback\system nhấn Enter
Gõ Exit và khởi động lại máy tính .
Để biết thêm về Recovery Console xin tham khảo ở các trang trước .
Cá...
Tránh b ng t khi có đi n tho i g i đ n ế
M t s Modem (nh t là l ai g n trong) khi đang truy c p Internet thì hay b l i t ng t k t n i khi ế
có cu c đi n th ai goi đ n , đ kh c ph c l i này b n làm nh sau : ế ư
M Control Panel - Modems trong thanh Dialing Rules ch n Edit ch n ti p th General đánh d u ế
ch n vào m c To disable call waiting nh n OK
T t màn hình chào m ng Microsoft Word 2003
Đ t t màn hình kh i đ ng (plash screen) c a Word , b n làm nh sau : ư
Vào Start - Run gõ winword /q nh n OK , l p t c Word s ch y mà không xu t hi n màn hình
kh i đ ng . B n có th t o shortcut đ th c hi n nhanh h n . Nh n chu t ph i màn hình ơ
Desktop ch n New - Shortcut .
Sau đó chuy n đ n th m c cài Word th ng là C:\Program Files\Microsoft Office\Office11 thay ế ư ườ
đ i đĩa C thành đĩa cài Word) và ch n WINWORD.exe nh n OK .
Lúc này s xu t hi n đ y đ đ ng d n c a ch ng trình và b n ch c n thêm /q vào cu i dòng ườ ươ
(có kho ng tr ng gi a đ ng d n chính và tham s /q) . Nh n Next , đ t tên là Microsoft Office ườ
Word 2003 nh n OK .
L i khi m t p tin Excel 2000
Filename.xls cannot be accessed . The file may be read-only or you may be trying to access a
read-only location . Or , the server the document is strored on may not be responding .
Filename.xls là tên c a t p tin Excel b l i ch ng h n nh là tailieu.xls ư
Vào Start - Run gõ Regedit và nh n OK . B n tìm đ n khóa sau : ế
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options
B n t o m t khóa mang tên là QFE_Yakima (DWORD Value) và thi t l p nó thành 1 . ế
Cài đ t giao th c NetBEUI
Đ t đĩa CD Windows XP vào trong đĩa CDROM và tìm th m c Valueadd\MSFT\Net\NetBEUI ư
Chép t p tin Nbf.sys t th m c %SYSTEMROOT%\System32\Drivers và t p tin Netnbf.inf t ư
th m c n %SYSTEMROOT%\Inf ư
Vào Start - Control Panel ch n Network Connections nh n chu t ph i vào m t thi t b mà b n ế
mu n thêm giao th c này và ch n Properties
Trên thanh General ch n Install ch n Protocol và ch n Add , ch n m c NetBEUI Protocol t
danh sách và ch n OK
Kh i đ ng l i máy tính n u nh b n hoàn t t vi c cài đ t . ế ư
Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt
Windows\System32\Config\System
Vào Recovery Console b n gõ nh sau : ư
cd system32\config nh n Enter
ren system system.old nh n Enter
1000 thủ thuật tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1000 thủ thuật tin - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
1000 thủ thuật tin 9 10 934