Ktl-icon-tai-lieu

120 Câu hỏi Quản trị mạng

Được đăng lên bởi Phạm Huy Khởi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 3443 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Câu 1 Tìm subnet mask với 26 bit thuộc trường mạng.
255.255.255.0
A)
255.255.255.224
B)
255.255.255.128
C)
255.255.255.192
D)
255.255.255.240
E)
F)
Đáp án D
Tâng nào trong mô hình OSI có chức năng định tuyến giữa các mạng
(routing) – lựa chọn các lớp có thể.
A) Application - Tâng ứng dụng
B) Physical – Vật lý
C) Data Link - Liên kết
D) Network – Mạng
E) Transport – Truyền vận
F) Presentation – Biểu diễn

Câu 2

Đáp án

D
Tầng nào trong mô hình tham chiếu OSI sẽ truyền dữ liệu dưới dạng

Câu 3 bít nhi phân 0 và 1?
A) Application - Tâng ứng dụng
B) Physical – Vật lý
C) Data Link - Liên kết
D) Network – Mạng
E) Transport – Truyền vận
F) Presentation – Biểu diễn
Đáp án B

Các giao thức nào được sử dụng cho tâng Transport của mô hình OSI
(chọn tất cả các phương án đúng)
A) IP
B) TCP
C) UDP
D) FTP
E) DNS

Câu 4

F)
Đáp án B,C
Tâng Network đưa thêm gói tin gì vào phần đầu (header) của gói dữ

Câu 5 liệu?
A) Frames – Khung
B) Packets - Gói tin
C) Datagrams - Gói dữ liệu
D) Segments – đoạn dữ liếu
E) Bits – Bit
F)
Đáp án B
Câu 6 Đánh dấu các tầng đúng trong mô hình tham chiêu ISO:
A) Tầng liên mạng (Internet Layer).
B) Tầng truy nhập (Access Layer).
C) Tầng liên kết (Data Link Layer).
D) Tầng phương tien (Medium Layer).
E) Tầng ứng dụng (Application Layer).
F)

Đáp án
Câu 7
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Đáp án
Câu 8
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Đáp án
Câu 9
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Đáp án

C,E
Giao thức DNS là giao thức? Lựa chọn các câu hỏi đúng sau:
Giao thức xác định địa chỉ vật lý từ địa chỉ IP.
Giao thức xác định địa IP từ địa chỉ vật lý.
Giao thức xác định địa chỉ IP từ tên miền.
Domain Name System.

C,D
Đánh dấu các câu đúng về các lớp địa chỉ IP
Địa chỉ { IP 101.10.10.0} thuộc lớp C.
Địa chỉ { IP 192.10.10.1} thuộc lớp C.
Địa chỉ { IP 129.10.10.5} thuộc lớp A.
Địa chỉ { IP 225.10.10.11} thuộc lớp D.
Địa chỉ { IP 223.10.10.0} thuộc lớp C.

B,E
Một mạng con lớp A mượn 5 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là?
255.248.0.0
255.255.255.1
255.255.255.248
255.255.255.128

A
Một mạng lớp B cần chia thành 2 mạng con sử dụng Subnet Mask nào

Câu 10 sau đây?
A) 255.255.224.0
B) 255.0.0.255
C) 255.255.192.0
D) 255.255.255.224
E)
F)
Đáp án C

Những thiết bị lớp 1 của mô hình OSI nào sau đây được sử dụng để
mở rộng mạng LAN?
A) Hub
B) Switch
C) Repeater
D) Bridge

Câu 11

E)
F)
Đáp án C
Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy phục vụ (server),

Câu 12 vừa như máy khách (client) có thể tìm thấy trong mạng nào?
A) Client/Server
B) Ethernet
C) Peer to Peer
D) LAN
E) MAN

F)
Đáp án C
Lệnh nào d...
Câu 1
Tìm subnet mask với 26 bit thuộc trường mạng.
A)
255.255.255.0
B)
255.255.255.224
C)
255.255.255.128
D)
255.255.255.192
E)
255.255.255.240
F)
Đáp án D
Câu 2
Tâng nào trong mô hình OSI có chức năng định tuyến giữa các mạng
(routing) – lựa chọn các lớp có thể.
A)
Application - Tâng ứng dụng
B)
Physical – Vật lý
C)
Data Link - Liên kết
D)
Network – Mạng
E)
Transport – Truyền vận
F)
Presentation – Biểu diễn
Đáp án D
Câu 3
Tầng nào trong mô hình tham chiếu OSI sẽ truyền dữ liệu dưới dạng
bít nhi phân 0 và 1?
A)
Application - Tâng ứng dụng
B)
Physical – Vật lý
C)
Data Link - Liên kết
D)
Network – Mạng
E)
Transport – Truyền vận
F)
Presentation – Biểu diễn
Đáp án B
Câu 4
Các giao thức nào được sử dụng cho tâng Transport của mô hình OSI
(chọn tất cả các phương án đúng)
A)
IP
B)
TCP
C)
UDP
D)
FTP
E)
DNS
F)
Đáp án B,C
Câu 5
Tâng Network đưa thêm gói tin gì vào phần đầu (header) của gói dữ
liệu?
A)
Frames – Khung
B)
Packets - Gói tin
C)
Datagrams - Gói dữ liệu
D)
Segments – đoạn dữ liếu
E)
Bits – Bit
F)
Đáp án B
Câu 6
Đánh dấu các tầng đúng trong mô hình tham chiêu ISO:
A)
Tầng liên mạng (Internet Layer).
B)
Tầng truy nhập (Access Layer).
C)
Tầng liên kết (Data Link Layer).
D)
Tầng phương tien (Medium Layer).
E)
Tầng ứng dụng (Application Layer).
F)
120 Câu hỏi Quản trị mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
120 Câu hỏi Quản trị mạng - Người đăng: Phạm Huy Khởi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
120 Câu hỏi Quản trị mạng 9 10 398