Ktl-icon-tai-lieu

121 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi Lặng Nhìn Cuộc Sống
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 3 lần
121 câu hoi trâc nghiệ m kiện thức cơ bân vệ

Công Nghệ Thông Tin (IT)
Ver 06.01.2014 (+ đáp án)

Trần Huy Thắng, 2013.

MỤC ĐÍCH. Tài liệu này là:
-

Là dạng đề thi cuối kì (+ đáp án) cho môn “Tin học đại cương” ở trường ĐH Nông Nghiệp. Đề thi này có 121 câu trắc
nghiệm (4 đáp án) làm trong thời gian 120 phút. Đề thi thật có số câu hỏi ít hơn nhưng thời gian vẫn là khoảng gần
1 phút/1 câu.

-

Là bài điểm duyệt lại các khái niệm, thuật ngữ cơ bản trong giáo trình môn học. Tên khái niệm hoặc thuật ngữ mà
sinh viên cần nắm được ghi ngay ở đầu mỗi câu hỏi. Các câu hỏi bao quát 9 nội dung:
o

Giới thiệu về IT (information technology): chương 1

o

Biểu diễn thông tin trong máy tính (Data Representation): chương 1

o

Cấu trúc phần cứng máy tính (Hardware Structure): chương 2

o

Hệ điều hành (Operating System): chương 3

o

Mạng máy tính (networking) và Intenret: chương 4

o

Thuật toán (Algorithms). Ngôn ngữ lập trình (Programming Languages). Công nghệ phần mềm (Software
engineering): chương 6, chương 3.

o

Cơ sở dữ liệu (Database): chương 5.

o

Các vấn đề xã hội của Công Nghệ Thông Tin: chương 7

o



Phần mềm độc hại (malware) và Tội phạm máy tính (computer crime)



Sở hữu trí tuệ (intellectual property)



Mạng xã hội (social network) và truyền thông xã hội (social media)

Các hiểu biết thường thức về ngành Công Nghẹ Thông Tin: không có trong giáo trình!

QUI CÁCH TRÌNH BÀY.
Mỗi câu hỏi có 4 đáp án, người làm bài sẽ chọn đáp án đúng nhất. Nếu đáp án (a) đúng, (b) đúng thì đáp án “(a) và (b) đều
đúng” sẽ là đáp án đúng nhất.
Một số câu hỏi có những đáp án có nội dung dài hơn bình thường – đó là để cung cấp/nhắc lại kiến thức cho sinh viên. Một
số câu còn có giải thích thêm khi chúng tôi cảm thấy khái niệm chưa được trình bày kĩ trong giáo trình. Trong đề thi thật sẽ
không có những đáp án dài và giải thích như vậy.
Chú ý: Mục đích của tài liệu này là chỉ ra những mục nào trong giáo trình sinh viên cần đọc kĩ chứ không thay thế giáo trình.

1

Mục lục

I.

IT là gì
1. IT
2. Telecom
3. Computer Science
4. ICT
5. Kỉ nguyên thông tin. Thời đại số.
(Information/Digital Age)

II. Biểu diễn thông tin trong máy
tính
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

III.
tính

Nguyên lí kĩ thuật số
Mã hóa nhị phân
Số hóa hình ảnh
Số hóa âm thanh
Mạch logic
Biểu thức logic
Unicode
Mã hóa số nguyên không âm
Mã hóa số âm
Đơn vị đo dung lượng thông tin.
Định dạng file text phổ biến
Định dạng file video phổ biến
Định dạng file hình ảnh phổ biến
Định dạng fi...
1
121     
Công Ngh Tng Tin (IT)
Trn Huy Thng, 2013.
MỤC ĐÍCH. Tài liu này là:
- Là dng đề thi cui (+ đáp án) cho môn “Tin học đại cương” ở trường ĐH Nông Nghiệp. Đ thi này có 121 câu trc
nghim (4 đáp án) làm trong thời gian 120 phút. Đề thi tht có s câu hỏi ít hơn nhưng thời gian vn là khong gn
1 phút/1 câu.
- bài điểm duyt li các khái nim, thut ng cơ bản trong giáo trình môn hc. Tên khái nim hoc thut ng
sinh viên cn nắm được ghi ngay đầu mi câu hi. Các câu hi bao quát 9 ni dung:
o Gii thiu v IT (information technology): chương 1
o Biu din thông tin trong máy tính (Data Representation): chương 1
o Cu trúc phn cng máy tính (Hardware Structure): chương 2
o H điu hành (Operating System): chương 3
o Mng máy tính (networking) và Intenret: chương 4
o Thut toán (Algorithms). Ngôn ng lp trình (Programming Languages). Công ngh phn mm (Software
engineering): chương 6, chương 3.
o Cơ sở d liệu (Database): chương 5.
o Các vấn đề xã hi ca Công Ngh Thông Tin: chương 7
Phn mm đc hi (malware) và Ti phm máy tính (computer crime)
S hu trí tu (intellectual property)
Mng xã hi (social network) và truyn thông xã hi (social media)
o Các hiu biết thường thc v ngành Công Ngh Thông Tin: không có trong giáo trình!
QUI CÁCH TRÌNH BÀY.
Mi câu hỏi có 4 đáp án, người làm bài s chọn đáp án đúng nht. Nếu đáp án (a) đúng, (b) đúng thì đáp án (a) và (b) đều
đúng” sẽđáp án đúng nht.
Mt s câu hi có nhng đáp án có nội dung dài hơn bình thưng đó là để cung cp/nhc li kiến thc cho sinh viên. Mt
s câu còn có gii thích thêm khi chúng tôi cm thy khái niệm chưa được trình bày kĩ trong giáo trình. Trong đề thi tht s
không có những đáp án dài và giải thích như vậy.
Chú ý: Mục đích của tài liu này là ch ra nhng mc nào trong giáo trình sinh viên cần đọc kĩ ch không thay thế giáo trình.
Ver 06.01.2014 (+ đáp án)
121 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
121 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về công nghệ thông tin - Người đăng: Lặng Nhìn Cuộc Sống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
121 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về công nghệ thông tin 9 10 121