Ktl-icon-tai-lieu

150 bài tập Lê Minh Hoàng

Được đăng lên bởi matcuoi2711-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mét sè thuật toán cơ bản
{ Bµi 1 ThuËt to¸n tr¸o cèc }
Uses Crt;
Var A,B,C : Integer;
Begin
Clrscr;
Write('Nhap so A : ');
Readln(A);
Write('Nhap so B : ');
Readln(B);
C := A;
A := B;
B := C;
Writeln('A = ',A:5,#13#10'B = ',B:5);
Readln;
End.
{ Bµi 2 T×m phÇn tö nhá nhÊt trong d·y }
Uses Crt;
Const Max = 10;
Var j : Integer;
A : Array[1 .. Max] of Integer;
Begin
Clrscr;
For j:=1 to Max do
Begin
Write('A[',j:2,'] = ');
Readln(A[j]);
End;
j := 2;
Repeat
If A[j] < A[1] then A[1] := A[j];
Inc(j);
Until j>Max;
Writeln('So nho nhat la ',A[1]);
Readln;
End.
{ Bµi 3 DuyÖt d·y theo thø tù , t×m phÇn tö X }
Uses Crt;
Const Max = 10;
Var i,X : Integer;
A : Array[1..Max] of Integer;
Procedure Baoco;
Begin
Writeln(X,' co trong day ');
Readln;
Halt;
End;
Procedure Khongco;
Begin

Writeln(X,' khong co trong day ');
Readln;
End;
Begin
Clrscr;
Write('Nhap X = '); Readln(X);
Writeln('Nhap day A ');
For i:=1 to Max do
Begin
Write('A[',i:2,'] = ');
Readln(A[i]);
End;
i := 1;
While i<= Max do
Begin
If A[i] = X then Baoco { Trong Baoco co lenh Halt }
Else Inc(i);
End;
If i>max then Khongco;
End.
{ Bµi 4 S¾p xÕp d·y b»ng ph¬ng ph¸p Næi bät - Ph¬ng ph¸p s¾p xÕp kÐm nhÊt }
Uses Crt;
Const Max = 10;
Var N
: Integer;
A
: Array[1..Max] of Integer;
Procedure Nhap;
Var i : Integer;
Begin
Write('Nhap N = ');
Readln(N);
For i:=1 to N do
Begin
Write('A[',i:2,'] = ');
Readln(A[i]);
End;
End;
Procedure Hien;
Var i : Integer;
Begin
For i:=1 to N do
Write(A[i]:5);
Writeln;
End;
Procedure Traococ( Var x,y : Integer);
Var c : Integer;
Begin
c := x;
x := y;
y := c;
End;
Procedure KieuFor;
Var i,j : Integer;
Begin
For i:=1 to N-1 do

For j:=i+1 to N do
If A[i] > A[j] then Traococ(A[i],A[j]);
Hien;
End;
BEGIN
Clrscr;
Nhap;
KieuFor;
Readln;
END.
{ Bµi 5 Ph¬ng ph¸p Lïa bß vµo chuång ! }
Uses Crt;
Const Max = 32000;
M = 10;
Var x,N : Integer;
A : Array[1..M] of Integer;
B : Array[1..Max] of Boolean;
Procedure Nhap;
Var i : Integer;
Ok : Boolean;
Begin
Write('Nhap N = ');
Repeat
{$I-} Readln(N); {$I+}
Until (IoResult=0) and (N<=10) and (N>0);
Writeln('Nhap mang ',N,' so nguyen duong : ');
For i:=1 to N do
Begin
Write('A[',i:2,'] = ');
Repeat
Readln(A[i]);
Ok := (IoResult=0) and (A[i]<=32000) and (A[i]>0);
Until Ok;
End;
End;
Procedure Thuchien;
Var i,j : Integer;
Begin
FillChar(B,Sizeof(B),False);
For i:=1 to Max do
For j:= 1 to N do
If i=A[j] then B[i]:= true;
For x:=1 to Max do
If B[x]=False then
Begin
Write('So nguyen duong nho nhat khong thuoc mang: ');
Writeln(x);
Readln;
Halt;
End;
End;
BEGIN
...
Mét sè thuật toán cơ bản
{ Bµi 1 ThuËt to¸n tr¸o cèc }
Uses Crt;
Var A,B,C : Integer;
Begin
Clrscr;
Write('Nhap so A : ');
Readln(A);
Write('Nhap so B : ');
Readln(B);
C := A;
A := B;
B := C;
Writeln('A = ',A:5,#13#10'B = ',B:5);
Readln;
End.
{ Bµi 2 T×m phÇn tö nhá nhÊt trong d·y }
Uses Crt;
Const Max = 10;
Var j : Integer;
A : Array[1 .. Max] of Integer;
Begin
Clrscr;
For j:=1 to Max do
Begin
Write('A[',j:2,'] = ');
Readln(A[j]);
End;
j := 2;
Repeat
If A[j] < A[1] then A[1] := A[j];
Inc(j);
Until j>Max;
Writeln('So nho nhat la ',A[1]);
Readln;
End.
{ Bµi 3 DuyÖt d·y theo thø tù , t×m phÇn tö X }
Uses Crt;
Const Max = 10;
Var i,X : Integer;
A : Array[1..Max] of Integer;
Procedure Baoco;
Begin
Writeln(X,' co trong day ');
Readln;
Halt;
End;
Procedure Khongco;
Begin
150 bài tập Lê Minh Hoàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
150 bài tập Lê Minh Hoàng - Người đăng: matcuoi2711-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
150 bài tập Lê Minh Hoàng 9 10 496