Ktl-icon-tai-lieu

160 câu hỏi trắc nghiệm Word 20032007

Được đăng lên bởi vanna
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2205 lần   |   Lượt tải: 4 lần
k

c.T

hu
gC

on

iC
Th
On

160 câu hỏi trắc nghiệm phần Word 2003 và Word 2007
1-Có thể khởi động chương trình Microsoft Word 2007 bằng cách:
AStart / Program / Microsoft Office / Microsoft Word 2007.
BClick Double trái chuột vào biểu tượng trên Desktop .
CCả A và B đều đúng
DCả A và B đều sai
2-Có thể thoát chương trình Microsoft Word 2007 bằng cách:
AClick chuột Office Button / Close.
BSử dụng tổ hợp phím Alt + F4.
CClick chuột vào biểu tượng (close) phía trên và ở góc phải cửa sổ làm việc.
DTất cả đều đúng
3-Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N hoặc Click chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ Ribbon là chức năng
gì:
AMở một tài liệu mới
BMở một tài liệu có sẵn trong đĩa
CLưu một tài liệu
DĐóng chương trình Microsoft Word 2007
4-Vào Office Button / Chọn New / Chọn Blank document / Chọn Create là thao tác gì?
A- Mở một tài liệu mới
B- Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa
C- Lưu một tài liệu
D- Đóng chương trình Microsoft Word 2007
5-Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + O, hoặc Click chuột vào biểu tượng trên thanh Ribbon.
AMở một tài liệu mới
BMở một tài liệu có sẵn trong đĩa
CLưu một tài liệu
DĐóng chương trình Microsoft Word 2007
6-Thao tác vào Office Button / chọn Open hoặc Ctrl + P được dùng để:
AMở một tài liệu mới
BMở một tài liệu có sẵn trong đĩa
CLưu một tài liệu
DĐóng chương trình Microsoft Word 2007
7-Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + S, hoặc Click chuột vào biểu tượng trên thanh Ribbon.
AMở một tài liệu mới
BMở một tài liệu có sẵn trong đĩa
CLưu một tài liệu
DĐóng chương trình Microsoft Word 2007
8-Vào Office Button / chọn Save hoặc Save as… là chức năng:
AMở một tài liệu mới
BMở một tài liệu có sẵn trong đĩa
CLưu một tài liệu
DĐóng chương trình Microsoft Word 2007
9-Các công cụ định dạng trong văn bản như: Font, paragraph, copy, paste, Bullets and numbering…..
nằm ở thanh thực đơn nào?
AHome
BInsert
CPage Layout
DReference:
10-Chức năng thanh thực đơn Insert cho phép sử dụng các chức năng:
AThiết lập cài đặt, định dạng cho trang giấy như: Page setup, Page Borders, Page Color,
Paragraph,……..
BChèn các đối tượng vào trong văn bản như: chèn Picture, WordArt, Equation, Symbol,
Chart, Table, Header and footer, Page number,
CĐịnh dạng văn bản như : Chèn chú thích, đánh mục lục tự động, …
DChức năng kiểm tra lại như ngữ pháp, chính tả…

Tài liệu tham khảo dành cho lớp ôn thi Công chức

1

k

c.T

hu
gC

on

iC
Th
On

160 câu hỏi trắc nghiệm phần Word 2003 và Word 2007
11-Thanh thực đơn Page Layout có chức năng:
ACác công cụ liên quan định dạng văn bản như : Chèn chú thích, đán...
160 câu hi trc nghim phn Word 2003 và Word 2007
Tài liu tham kho dành cho lp ôn thi Công chc 1
1-Có th khi động chương trình Microsoft Word 2007 bng cách:
A- Start / Program / Microsoft Office / Microsoft Word 2007.
B- Click Double trái chut vào biu tượng trên Desktop .
C- C A và B đều đúng
D- C A và B đều sai
2-Có th thoát chương trình Microsoft Word 2007 bng cách:
A- Click chut Office Button / Close.
B- S dng t hp phím Alt + F4.
C- Click chut vào biu tượng (close) phía trên và góc phi ca s làm vic.
D- Tt c đều đúng
3-Nhn t hp phím Ctrl + N hoc Click chut vào biu tượng trên thanh công c Ribbon là chc năng
gì:
A- M mt tài liu mi
B- M mt tài liu có sn trong đĩa
C- Lưu mt tài liu
D- Đóng chương trình Microsoft Word 2007
4-Vào Office Button / Chn New / Chn Blank document / Chn Create là thao tác gì?
A- M mt tài liu mi
B- M mt tài liu có sn trong đĩa
C- Lưu mt tài liu
D- Đóng chương trình Microsoft Word 2007
5-S dng t hp phím Ctrl + O, hoc Click chut vào biu tượng trên thanh Ribbon.
A- M mt tài liu mi
B- M mt tài liu có sn trong đĩa
C- Lưu mt tài liu
D- Đóng chương trình Microsoft Word 2007
6-Thao tác vào Office Button / chn Open hoc Ctrl + P được dùng để:
A- M mt tài liu mi
B- M mt tài liu có sn trong đĩa
C- Lưu mt tài liu
D- Đóng chương trình Microsoft Word 2007
7-S dng t hp phím Ctrl + S, hoc Click chut vào biu tượng trên thanh Ribbon.
A- M mt tài liu mi
B- M mt tài liu có sn trong đĩa
C- Lưu mt tài liu
D- Đóng chương trình Microsoft Word 2007
8-Vào Office Button / chn Save hoc Save as… là chc năng:
A- M mt tài liu mi
B- M mt tài liu có sn trong đĩa
C- Lưu mt tài liu
D- Đóng chương trình Microsoft Word 2007
9-Các công c định dng trong văn bn như: Font, paragraph, copy, paste, Bullets and numbering…..
nm thanh thc đơn nào?
A- Home
B- Insert
C- Page Layout
D- Reference:
10-Chc năng thanh thc đơn Insert cho phép s dng các chc năng:
A- Thiết lp cài đặt, định dng cho trang giy như: Page setup, Page Borders, Page Color,
Paragraph,……..
B- Chèn các đối tượng vào trong văn bn như: chèn Picture, WordArt, Equation, Symbol,
Chart, Table, Header and footer, Page number,
C- Định dng văn bn như : Chèn chú thích, đánh mc lc t động, …
D- Chc năng kim tra li như ng pháp, chính t
OnThiCongChuc.Tk
160 câu hỏi trắc nghiệm Word 20032007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
160 câu hỏi trắc nghiệm Word 20032007 - Người đăng: vanna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
160 câu hỏi trắc nghiệm Word 20032007 9 10 748