Ktl-icon-tai-lieu

25 câu trắc nghiệm tin học văn phòng thi công chức

Được đăng lên bởi VN's Hải Diệp
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 1 lần
25 câu trắc nghiệm
Tin học vănòng thiphtuyển công chức

1. Khi kíchột đúpvà thanhcềucủmộttiêucửasổđangởkíchớc cthưực
đại, hệđiều hành Windows XP sẽ:
a.

Đóngửasốđóc

b. Thu cửa sổđóềkíchvớc c ựthưctiểu
c. Chuyển vềchếđộcho phép thayổi kíchđớửa sthưổ
d. Thu cửa sổđóềkíchvớc thướctrưđó
2. Chọn phát biểu sai vềCPU trong các phát biểu sau:
a. Là hộp máy của máy vi tính,ộsốọc -tronglôgicvàbộnhớđó. có b
b. Có thểtính toánềukhiển vivàệcch ạyđichươngình. tr
c. Là thiếtbịtrung tâm của máy tính.
d. Có tốc ộlàmđ việc cực nhanh
3. Bạn hiểu Macro Virus là gì?
a.Là một loạivirus tin học chủyếu lây lan vào các bộtrữđiện
b. Là loạiviurs tin học chủyếu lây lan vào các mẫu tin khởi ộngđ(Boot record)
c. Là loạivirus tin học chủyếu lây lan vào các tệp của Microsoft

Word và Microsoft Excel

4. Phát biểu nào sauềphần mđâyềmdiệt virus là sai?
a. Phần mềm diệtvirus có thểngănừa virusnglây qua trình duyệtWeb
b. Phần mềm diệtvirus có khảnăngệtvirusditrongện thưử đi c. Phần
mềm diệtvirus có khảnăngệtm ọdivirus
d. Phần mềm diệtvirus cần phải ợđưccập nhật ờngthư
xuyênểngănừađcácng loạivirus mới xuấthiện
5.ểchiaĐ một ãôđượcđ đánhấutrongdbảng thành nhiều ô nhỏ,ta có thểsử

dụng menu sau:
a.Table\Merge Cells
b. Table\ Split Table
c. Table\ Split Cells
6. Trong các phần mềm dưới đây,ầnmềmphnào không phải là phần mềm

mã nguồn mở?
a.Microsoft Internet Explorer
b. Mozilla Thunderbird
c. Mozilla Firefox
d. OpenOffice.org
7. Mật khẩu mạnh là mật khẩu:
a.Có từ8 ký tựtrởlên
b. Có từ8 ký tựtrởlên, bao gồm cảchữcái, chữsố, ký tựđặc biệt
c. Có từ8 ký tựtrởlên, bao gồm cảchữcái

8. Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, dấu khối
chọn hàng này và thực hiện:
a.Nhấn phím delete
b. Table - Delete Rows
c. Tools - Delete
9. Trong Microsoft Word, chức năng\MergerTable Cellsể... dùng
a.Tách một ô thành nhiều ô trong bảng
b. Trộn nhiều ô thành một ô trong bảng
c. Tách một bảng thành hai bảng
d. Tạo một bảng mới
10. Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ,thiết bịnào sau ểđây có được
chia sẻđểsửdụng chung?
a.Máy in
b. Micro
c.ĩaĐềm m
d. Webcam
11.ểra Đkhỏi Microsoft Word, thực hiện:
a.Vào File\Save
b. Vào File\Exit
c. Vào File\Close
12. Trong máy tính RAM có nghĩaà gì?l
a. Là bộxửlý thông tin
b. Các ềuđápsai án đ
c. Là bộnhớtruy xuấtngẫu nhiên
d. Là bộnhớchỉđọc

13. Theo bạn,ều đigìmà tất cảcác virus tin học ềuđcốthực hiện?
a.Lây nhiễm vào boot record
b. Phá hủy CMOS
c. Tựnhân bản
d. Xóa các tệp chươngìnhtrênđĩatrứng c
14. Chức năng nào ứcsaunăngủđâyahệđiềculàhành: ch
a. Cầu ...
25 câu trắc nghiệm
Tin học vănòng thiphtuyển công chức
1. Khi kíchột đúpvà thanhcềucủmộttiêucửasổđangởkíchớc cthưực
đại, hệđiều hành Windows XP sẽ:
a. Đóngửasốđóc
b. Thu cửa sổđóềkíchvớc c ựthưctiểu
c. Chuyển vềchếđộcho phép thayổi kíchđớửa sthưổ
d. Thu cửa sổđóềkíchvớc thướctrưđó
2. Chọn phát biểu sai vềCPU trong các phát biểu sau:
a. Là hộp máy của máy vi tính,ộsốọc -tronglôgicvàbộnhớđó. có b
b. Có thểtính toánềukhiển vivàệcch ạyđichươngình. tr
c. Là thiếtbịtrung tâm của máy tính.
d. Có tốc ộlàmđ việc cực nhanh
3. Bạn hiểu Macro Virus là gì?
a.Là một loạivirus tin học chủyếu lây lan vào các bộtrữđiện
b. Là loạiviurs tin học chủyếu lây lan vào các mẫu tin khởi ộngđ(Boot record)
c. loạivirus tin học chủyếu lây lan vào các tệp của Microsoft
Word và Microsoft Excel
25 câu trắc nghiệm tin học văn phòng thi công chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
25 câu trắc nghiệm tin học văn phòng thi công chức - Người đăng: VN's Hải Diệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
25 câu trắc nghiệm tin học văn phòng thi công chức 9 10 145