Ktl-icon-tai-lieu

3g

Được đăng lên bởi pilitran93-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công nghệ 3G cũng được nhắc đến như là một chuẩn IMT-2000 của Tổ chức Viễn thông Thế
giới (ITU). Ban đầu 3G được dự kiến là một chuẩn thống nhất trên thế giới, nhưng trên thực tế,
thế giới 3G đã bị chia thành 4 phần riêng biệt:
UMTS (W-CDMA)
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), dựa trên công nghệ truy cập vô
tuyến W-CDMA, là giải pháp nói chung thích hợp với các nhà khai thác dịch vụ di động (Mobile
network operator) sử dung GSM, tập trung chủ yếu ở châu Âu và một phần châu Á (trong đó có
Việt Nam). UMTS được tiêu chuẩn hóa bởi tổ chức 3GPP, cũng là tổ chức chịu trách nhiệm
định nghĩa chuẩn cho GSM, GPRS và EDGE.

Thường hoạt động trên băng tần 2100MHz, 1 số người sử dụng băng tần 850, 900 và
1900MHz.

FOMA, thực hiện bởi công ty viễn thông NTT DoCoMo Nhật Bản năm 2001, được coi
như là một dịch vụ thương mại 3G đầu tiên. Tuy là dựa trên công nghệ W-CDMA, nhưng công
nghệ này vẫn không tương thích với UMTS (mặc dù có các bước tiếp hiện thời để thay đổi lại
tình thế này).
CDMA 2000


Là thế hệ kế tiếp của các chuẩn 2G CDMA và IS-95. Các đề xuất của CDMA2000
được đưa ra bàn thảo và áp dụng bên ngoài khuôn khổ GSM tại Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
CDMA2000 được quản lý bởi 3GPP2 – một tổ chức độc lập với 3GPP. Và đã có nhiều công
nghệ truyền thông khác nhau được sử dụng trong CDMA2000 bao gồm 1xRTT, CDMA20001xEV-DO và 1xEV-DV.

CDMA 2000 cung cấp tốc độ dữ liêu từ 144 kbit/s tới trên 3 Mbit/s. Chuẩn này đã được
chấp nhận bởi ITU.

Kể từ năm 2003, KDDI đã nâng cấp từ mạng CDMA2000-1x lên mạng CDMA20001xEV-DO với tốc độ dữ liệu tới 2.4 Mbit/s. Năm 2006, AU nâng cấp mạng lên tốc độ 3.6 Mbit/s.
SK Telecom của Hàn Quốc đã đưa ra dịch vụ CDMA2000-1x đầu tiên năm 2000, và sau đó là
mạng 1xEV-DO vào tháng 2 năm 2002.
TD-SCDMA
Chuẩn được ít được biết đến hơn là TD-SCDMA, được phát triển riêng tại Trung Quốc bởi công
ty Datang và Siemens.


Wideband CDMA
Hỗ trợ tốc độ giữa 384 kbit/s và 2 Mbit/s. Giao thức này được dùng trong một mạng diện rộng
WAN, tốc độ tối đa là 384 kbit/s. Khi nó dùng trong một mạng cục bộ LAN, tốc độ tối đa chỉ là
1,8 Mbit/s. Chuẩn này cũng được công nhận bởi ITU.

...
Công ngh 3G c ng c nh c n nh là m t chu n IMT-2000 c a T ch c Vi n thông Th ũ đượ đế ư ế
gi i (ITU). Ban u 3G c d ki n là m t chu n th ng nh t trên th gi i, nh ng trên th c t , đầ đượ ế ế ư ế
th gi i 3G ã b chia thành 4 ph n riêng bi t:ế đ
UMTS (W-CDMA)
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), d a trên công ngh truy c p vô
tuy n W-CDMA, là gi i pháp nói chung thích h p v i các nhà khai thác d ch v di ng (Mobile ế đ
network operator) s dung GSM, t p trung ch y u châu Âu và m t ph n châu Á (trong ó ế đ
Vi t Nam). UMTS c tiêu chu n hóa b i t ch c 3GPP, c ng là t ch c ch u trách nhi m đượ ũ
nh ngh a chu n cho GSM, GPRS và EDGE.đ ĩ
Th ng ho t ng trên b ng t n 2100MHz, 1 s ng i s d ng b ng t n 850, 900 và ườ độ ă ư ă
1900MHz.
FOMA, th c hi n b i công ty vi n thông NTT DoCoMo Nh t B n n m 2001, c coi ă đượ
nh là m t d ch v th ng m i 3G u tiên. Tuy là d a trên công ngh W-CDMA, nh ng công ư ươ đầ ư
ngh này v n không t ng thích v i UMTS (m c dù có các b c ti p hi n th i thay i l i ươ ướ ế để đổ
tình th này).ế
CDMA 2000
Là th h k ti p c a các chu n 2G CDMA và IS-95. Các xu t c a CDMA2000 ế ế ế đề
c a ra bàn th o và áp d ng bên ngoài khuôn kh GSM t i M , Nh t B n và Hàn Qu c. đư đư
CDMA2000 c qu n lý b i 3GPP2 – m t t ch c c l p v i 3GPP. ã có nhi u công đượ độ đ
ngh truy n thông khác nhau c s d ng trong CDMA2000 bao g m 1xRTT, CDMA2000- đượ
1xEV-DO và 1xEV-DV.
CDMA 2000 cung c p t c d liêu t 144 kbit/s t i trên 3 Mbit/s. Chu n này ã c độ đ đượ
ch p nh n b i ITU.
K t n m 2003, KDDI ã nâng c p t m ng CDMA2000-1x lên m ng CDMA2000- ă đ
1xEV-DO v i t c d li u t i 2.4 Mbit/s. N m 2006, AU nâng c p m ng lên t c 3.6 Mbit/s. độ ă độ
SK Telecom c a Hàn Qu c ã a ra d ch v CDMA2000-1x u tiên n m 2000, và sau ó đ đư đầ ă đ
m ng 1xEV-DO vào tháng 2 n m 2002. ă
TD-SCDMA
Chu n c ít c bi t n h n là TD-SCDMA, c phát tri n riêng t i Trung Qu c b i công đượ đượ ế đế ơ đượ
ty Datang và Siemens.
Wideband CDMA
H tr t c gi a 384 kbit/s và 2 Mbit/s. Giao th c này c dùng trong m t m ng di n r ng độ đượ
WAN, t c t i a là 384 kbit/s. Khi nó dùng trong m t m ng c c b LAN, t c t i a ch là đ đ độ đ
1,8 Mbit/s. Chu n này c ng c công nh n b i ITU. ũ đượ
3g - Trang 2
3g - Người đăng: pilitran93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
3g 9 10 588