Ktl-icon-tai-lieu

45 Câu hỏi và trả lời môn Logic

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1631 lần   |   Lượt tải: 22 lần
45 Câu hỏi và trả lời môn Logic
Câu 1: Nêu định nghĩa logic hình thức
Logic hình thức được định nghĩa bởi cú pháp và ngữ nghĩa
Cú pháp
Cú pháp của logic hình thức là việc sử dụng các đối tượng và gắn kết các đối tượng để tạo ra một biểu
thức logic chuẩn. Trong biểu thức logic bao gồm:
• Bảng chữ cái: là một tập các kí hiệu.
• Một dãy hữu hạn của những kí hiệu này được gọi là một biểu thức.
• Một tập các quy tắc thì xác định nên biểu thức xây dựng đúng.
Ngữ nghĩa
• Đem đến nghĩa cho biểu thức xây dựng đúng.
• Định nghĩa hình thức của quy nạp và đệ quy là cần phải có để cung cấp ngữ nghĩa một cách chính
xác.
Câu 2: Nêu cú pháp của logic mệnh đề
Các ký tự và ký hiệu
( Mở ngoặc đơn, được đặt đầu nhóm, đầu biểu thức logic
) Đóng ngoặc đơn, được đặt cuối nhóm, cuối biểu thức logic
Phủ định - Not
Hội (Conjunction) - And
Tuyển (Disjunction) - Or
Ký hiệu điều kiện (Kéo theo - If…then…)
• Kéo theo hai chiều (if and only if)
A1, A2, ….. An … Ký hiệu mệnh đề 1, mệnh đề 2, …. mệnh đề thứ n
Các ký hiệu: , , , , được dùng để nối các mệnh đề
Các ký hiệu: , , , , là các ký hiệu logic
Các ký hiệu: A1, A2, ….. An là các tham số, phi logic
Biểu thức logic:Biểu thức logic là một dãy các ký hiệu. Một dãy được biểu thị bởi một danh sách phân
cách bởi dấu phẩy và được để trong dấu ngoặcc nhọn.
Câu 3: Nêu khái niệm quy nạp và cho ví dụ
Giả sử chúng ta có một giả thiết P được xác định với những phần tử của n số tự nhiên. Ta muốn chứng
minh rằng P thoả mãn với tất cả những số tự nhiên.
Trường hợp cơ sở:
Chứng minh P thoả mãn 0.
Trường hợp quy nạp:
Chứng minh với P thoả mãn n thì P thoả mãn n+1.
Ví dụ: Chứng minh rằng P(n) = 0 + 1 + …+ n =
Chứng minh:
1/ Trường hợp cơ bản: Với n0 = 0 P(n0) = P(0) = 0, vậy P đúng với n = 0
2/ Trường hợp quy nạp: Giả sử P đúng với n = k, nghĩa là
P(k) = 0 + 1 + …+ k =
Ta phải chứng minh P đúng với k+1
Thật vậy:
P(k+1) = 0 + 1 + …+ k + (k+1) =
Vậy P đúng với k+1
3/ Kết luận: P(n) đúng n

+ (k+1) =

.

Câu 4: Nêu ngữ nghĩa của logic mệnh đề
Ngữ nghĩa của biểu thức logic là ý nghĩa của biểu thức logic đó. Có thể dung các phương pháp: quy nạp,
đệ quy, suy luận để chứng minh biểu thức logic đã cho là chuẩn hay không và cho giá trị đúng hoặc sai.
Ngữ nghĩa của logic mệnh đề: cho trước một wff và một giá trị (hoặc đúng hoặc sai) cho từng ký hiệu
mệnh đề trong , chúng ta có thể xác định giá trị của .
Câu 5: Nêu tính thỏa mãn của 1 công thức xây dựng đúng bằng cách sử dụng bảng chân lý. Cho ví
dụ
(giá trị của bằng 1).
Cho một công thức xây dựng đúng thì phép g...
45 Câu hi và tr li môn Logic
Câu 1: Nêu định nghĩa logic hình thc
Logic hình thc được định nghĩa bi cú pháp và ng nghĩa
Cú pháp
Cú pháp ca logic hình thc là vic s dng các đối tượng và gn kết các đối tượng để to ra mt biu
thc logic chun. Trong biu thc logic bao gm:
Bng ch cái: là mt tp các kí hiu.
Mt dãy hu hn ca nhng kí hiu này được gi là mt biu thc.
Mt tp các quy tc thì xác định nên biu thc xây dng đúng.
Ng nghĩa
Đem đến nghĩa cho biu thc xây dng đúng.
Định nghĩa hình thc ca quy np đệ quy là cn phi có để cung cp ng nghĩa mt cách chính
xác.
Câu 2: Nêu cú pháp ca logic mnh đ
Các ký t và ký hiu
( M ngoc đơn, được đặt đầu nhóm, đầu biu thc logic
) Đóng ngoc đơn, được đặt cui nhóm, cui biu thc logic
Ph định - Not
Hi (Conjunction) - And
Tuyn (Disjunction) - Or
Ký hiu điu kin (Kéo theo - If…then…)
Kéo theo hai chiu (if and only if)
A
1
, A
2
, ….. A
n
… Ký hiu mnh đề 1, mnh đề 2, …. mnh đề th n
Các ký hiu: , , , , được dùng để ni các mnh đề
Các ký hiu: , , , , là các ký hiu logic
Các ký hiu: A
1
, A
2
, ….. A
n
là các tham s, phi logic
Biu thc logic:Biu thc logic là mt dãy các ký hiu. Mt dãy được biu th bi mt danh sách phân
cách bi du phy và được để trong du ngocc nhn.
Câu 3: Nêu khái nim quy np và cho ví d
Gi s chúng ta có mt gi thiết P được xác định vi nhng phn t ca n s t nhiên. Ta mun chng
minh rng P tho mãn vi tt c nhng s t nhiên.
Trường hp cơ s:
Chng minh P tho mãn 0.
Trường hp quy np:
Chng minh vi P tho mãn n thì P tho mãn n+1.
Ví d: Chng minh rng P(n) = 0 + 1 + …+ n =
Chng minh:
1/ Trường hp cơ bn: Vi n
0
= 0 P(n
0
) = P(0) = 0, vy P đúng vi n = 0
2/ Trường hp quy np: Gi s P đúng vi n = k, nghĩa là
P(k) = 0 + 1 + …+ k =
Ta phi chng minh P đúng vi k+1
Tht vy:
P(k+1) = 0 + 1 + …+ k + (k+1) = + (k+1) = .
Vy P đúng vi k+1
3/ Kết lun: P(n) đúng n
45 Câu hỏi và trả lời môn Logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
45 Câu hỏi và trả lời môn Logic - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
45 Câu hỏi và trả lời môn Logic 9 10 908