Ktl-icon-tai-lieu

50 câu hỏi trắc nghiệm về CSDL

Được đăng lên bởi lesangtha
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1796 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu hỏi trắc nghiệm cơ sở dữ liệu (50 câu)
Phần 1: SQL(14 câu)
Câu 1:
Nếu một bảng dữ liệu HANG_HOA có 3 trường: Ten_hang, Nha_cc, SL_nhap. thì
câu lệnh SQL sau thực hiện công việc gì:
Select * From HANG_HOA order by Nha_cc ASC
A.sắp xếp dữ liệu bảng HANG_HOA theo chiều tăng dần của trường Nha_cc.
B.sắp xếp dữ liệu bảng HANG_HOA theo chiều giảm dần của trường Nha_cc.
C.Hiện hoàn bộ bảng dữ liệu HANG_HOA.
D.Lọc dữ liệu bảng HANG_HOA theo cột Nha_cc.
Câu 2:
Nếu một bảng dữ liệu HANG_HOA có 3 trường: Ten_hang, Nha_cc, SL_nhap. thì
câu lệnh SQL sau thực hiện công việc gì:
Select * From HANG_HOA order by Nha_cc DES
A.sắp xếp dữ liệu bảng HANG_HOA theo chiều giảm dần của trường Nha_cc.
B.sắp xếp dữ liệu bảng HANG_HOA theo chiều tăng dần của trường Nha_cc.
C.Hiện hoàn bộ bảng dữ liệu HANG_HOA.
D.Lọc dữ liệu bảng HANG_HOA theo cột Nha_cc.
Câu 3:
Nếu một bảng dữ liệu HANG_HOA có 3 trường: Ten_hang, Nha_cc, SL_nhap. thì
câu lệnh SQL sau thực hiện công việc gì:
Select Nha_cc, sum(SL_Nhap) as Tong_so From HANG_HOA Group by Nha_cc
A.Tính tổng số của SL_Nhap theo các Nha_cc
B. Sắp xếp dữ liệu theo cột Nha_cc.
C.Hiện dữ liệu hai cột: Nha_cc và SL_nhap
D.Nhóm dữ liệu theo cột Nha_cc
Câu 4:
Nếu một bảng dữ liệu HANG_HOA có 3 trường: Ten_hang, Nha_cc, SL_nhap. thì
câu lệnh SQL sau thực hiện công việc gì:
Select Nha_cc, count(Nha_cc) as So_Lan From HANG_HOA Group by Nha_cc
A.Đếm số lần nhập hàng của mỗi Nha_cc.
B.Tính tổng sốhàng nhập của mỗi Nha_cc.
C.Hiện và mhóm dữ liệu theo trường Nha_cc.
D.Hiện và lọc dữ liệu theo trường Nha_cc

Câu 5:
Nếu một bảng dữ liệu HANG_HOA có 3 trường: Ten_hang, Nha_cc, SL_nhap. thì
câu lệnh SQL sau thực hiện công việc gì:
Select * From HANG_HOA where Nha_cc=”SN”
A.Hiện toàn bộ dữ liệu từ bảng HANG_HOA với Nha_cc=”SN”.
B.Hiện toàn bộ dữ liệu từ bảng HANG_HOA
C.Hiện toàn bộ dữ liệu từ bảng HANG_HOA trừ Nha_cc=”SN”.
D.Câu lệnh sai
Câu 6:
Một lược đồ cơ sở dữ liệu về hàng hoá gồm có 2 quan hệ sau:
HANG{MA_HANG, TEN_HANG, LOAI_HANG, SL_TON}.
BAN{TEN_KH,MA_HANG, SL_BAN, NGAY_BAN}.
Câu lệnh SQL sau đây dùng thực hiện công việc gì?
Select HANG.TEN_HANG, HANG.MA_HANG, BAN.SL_BAN
From HANG inner join BAN on HANG.MA_HANG = BAN.MA_HANG.
A.Hiện TEN_HANG, MA_HANG, SL_BAN.
B.Hiện TEN_HANG, SL_BAN.
C.Hiện MA_HANG, SL_BAN.
D.Hiện MA_HANG.
Câu 7:
Một lược đồ cơ sở dữ liệu về hàng hoá gồm có 2 quan hệ sau:
HANG{MA_HANG, TEN_HANG, LOAI_HANG, SL_TON}.
BAN{TEN_KH,MA_HANG, SL_BAN, NGAY_BAN}.
Câu lệnh SQL sau đây dùng thực hiện công việc gì?
Select HANG.TEN_HANG, BA...
Câu hỏi trắc nghiệm cơ sở dữ liệu (50 câu)
Phần 1: SQL(14 câu)
Câu 1:
Nếu một bảng dữ liệu HANG_HOA có 3 trường: Ten_hang, Nha_cc, SL_nhap. thì
câu lệnh SQL sau thực hiện công việc gì:
Select * From HANG_HOA order by Nha_cc ASC
A.sắp xếp dữ liệu bảng HANG_HOA theo chiều tăng dần của trường Nha_cc.
B.sắp xếp dữ liệu bảng HANG_HOA theo chiều giảm dần của trường Nha_cc.
C.Hiện hoàn bộ bảng dữ liệu HANG_HOA.
D.Lọc dữ liệu bảng HANG_HOA theo cột Nha_cc.
Câu 2:
Nếu một bảng dữ liệu HANG_HOA có 3 trường: Ten_hang, Nha_cc, SL_nhap. thì
câu lệnh SQL sau thực hiện công việc gì:
Select * From HANG_HOA order by Nha_cc DES
A.sắp xếp dữ liệu bảng HANG_HOA theo chiều giảm dần của trường Nha_cc.
B.sắp xếp dữ liệu bảng HANG_HOA theo chiều tăng dần của trường Nha_cc.
C.Hiện hoàn bộ bảng dữ liệu HANG_HOA.
D.Lọc dữ liệu bảng HANG_HOA theo cột Nha_cc.
Câu 3:
Nếu một bảng dữ liệu HANG_HOA có 3 trường: Ten_hang, Nha_cc, SL_nhap. thì
câu lệnh SQL sau thực hiện công việc gì:
Select Nha_cc, sum(SL_Nhap) as Tong_so From HANG_HOA Group by Nha_cc
A.Tính tổng số của SL_Nhap theo các Nha_cc
B. Sắp xếp dữ liệu theo cột Nha_cc.
C.Hiện dữ liệu hai cột: Nha_cc và SL_nhap
D.Nhóm dữ liệu theo cột Nha_cc
Câu 4:
Nếu một bảng dữ liệu HANG_HOA có 3 trường: Ten_hang, Nha_cc, SL_nhap. thì
câu lệnh SQL sau thực hiện công việc gì:
Select Nha_cc, count(Nha_cc) as So_Lan From HANG_HOA Group by Nha_cc
A.Đếm số lần nhập hàng của mỗi Nha_cc.
B.Tính tổng sốhàng nhập của mỗi Nha_cc.
C.Hiện và mhóm dữ liệu theo trường Nha_cc.
D.Hiện và lọc dữ liệu theo trường Nha_cc
50 câu hỏi trắc nghiệm về CSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 câu hỏi trắc nghiệm về CSDL - Người đăng: lesangtha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
50 câu hỏi trắc nghiệm về CSDL 9 10 866