Ktl-icon-tai-lieu

60 câu trắc nghiệm nghề tin THCS

Được đăng lên bởi ngocanh06spt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP THI NGHỀ
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng nhất
a) Folder có thể chứa Folder con và file
b) HĐH chỉ quản lý Folder gốc, không quản lý các Folder con
c) HĐH chỉ quản lý Folder, không quản lý file
d) File có thể chứa Folder
Câu 2: Trong HĐH Windows, tên Folder phải
a) Không quá 6 ký tự
b) Không quá 16 ký tự
c) Không quá 24 ký tự
d) Không quá 255 ký tự
Câu 3: Hệ điều hành là
a) Phần mềm ứng dụng
c) Phần mềm hệ thống
b) Phần mềm văn phòng
d) Không thuộc loại nào trong các loại vừa nêu
Câu 4: Thao tác Start/ Control Panel dùng để
a) Kết thúc Control Panel
c) Chỉnh sửa các tham số hệ thống trong Control Panel
b) Khởi động Control Panel
d) Thiết đặt màn hình nền
Câu 5: Chuỗi lệnh File/New/ Folder dùng để
a) Tạo thư mục mới
c) Tạo thêm thư mục New có chứa thư mục Folder
b) Di chuyển thư mục Folder vào trong thư mục New
d) Tạo thêm bản sao của thư mục đã có
Câu 6: Tiếng Việt có dấu trong bảng mã ASCII trong khoảng
a) 0 / 127
b) 32 / 127
c) 128 / 255
d) 256 / 512
Câu 7: Thông tin ở đâu sẽ bị mất khi tắt máy tính
a) Bộ nhớ ROM
b) Bộ nhớ RAM
c) Đĩa mềm
d) Đĩa cứng
Câu 8: Để chọn toàn bộ văn bản ta nhấn tổ hợp phím
a) Ctrl + A
b) Ctrl + B
c) Ctrl + C
d) Ctrl + V
Câu 9: Để thoát khỏi chương trình Word, ta dùng cách nào sau đây ?
a) View/ Exit
b) Edit/ Close
c) File/Close
d) File / Exit
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?
a) MS DOS là HĐH đơn nhiệm
c) MS DOS là HĐH giao diện dòng lệnh
b) MS DOS là HĐH miễn phí
d) MS DOS là phần mềm hệ thống
Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng?
a) File là thành phần của thiết bị ngoại vi
c) HĐH tổ chức lưu trữ file/folder theo mô hình dạng cây
b) File là đơn vị thông tin lưu trữ ở bộ nhớ ngoài
d) Hệ thống quản lý file là một thành phần của HĐH
Câu 12: NC, ấn phím nào để dời hoặc đổi tên file
a) F5
b) F6
c) F7
d) F8
Câu 13: Để các icon trên desktop được sắp xếp tự động thì R/click trên desktop rồi chọn
a) Arrange Icons By/ Auto Arrange
b) Refresh
c) New/ Auto Arrange
d) New/ Folder
Câu 14: Trong NC, ấn phím nào để chọn file (làm đổi màu)
a) Tab
b) Insert
c) Home
d) End
Câu 15: Để Chép đối tượng vào clipboard, ta ấn
a) Ctrl+A
b) Ctrl+B
c) Ctrl+C
d) Ctrl+X
Câu 16: Để mở menu tắt trên đối tượng được chọn, ta
a) Click
b) Shift/click
c) Ctrl/click
d) Right/click
Câu 17: Trong NC, sau khi tô chọn, ấn phím nào để chép file/folder
a) F4
b) F5
c) F6
d) F7
Câu 18: Cách nào sau đây dùng để khởi động lại
a) Start/ Shut Down (hoặc Turn off)/ Restart/ OK
c) Start/ Shut Down (/Turn off)/ Shut Down (/Turn off)/ OK
b) Start/ Shut Down (ho...
ÔN TẬP THI NGHỀ
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng nhất
a) Folder có thể chứa Folder con và file
b) HĐH chỉ quản lý Folder gốc, không quản lý các Folder con
c) HĐH chỉ quản lý Folder, không quản lý file
d) File có thể chứa Folder
Câu 2: Trong HĐH Windows, tên Folder phải
a) Không quá 6 ký tự b) Không quá 16 ký tự c) Không quá 24 ký tự d) Không quá 255 ký tự
Câu 3: Hệ điều hành là
a) Phần mềm ứng dụng c) Phần mềm hệ thống
b) Phần mềm văn phòng d) Không thuộc loại nào trong các loại vừa nêu
Câu 4: Thao tác Start/ Control Panel dùng để
a) Kết thúc Control Panel c) Chỉnh sửa các tham số hệ thống trong Control Panel
b) Khởi động Control Panel d) Thiết đặt màn hình nền
Câu 5: Chuỗi lệnh File/New/ Folder dùng để
a) Tạo thư mục mới c) Tạo thêm thư mục New có chứa thư mục Folder
b) Di chuyển thư mục Folder vào trong thư mục New d) Tạo thêm bản sao của thư mục đã có
Câu 6: Tiếng Việt có dấu trong bảng mã ASCII trong khoảng
a) 0 / 127 b) 32 / 127 c) 128 / 255 d) 256 / 512
Câu 7: Thông tin ở đâu sẽ bị mất khi tắt máy tính
a) Bộ nhớ ROM b) Bộ nhớ RAM c) Đĩa mềm d) Đĩa cứng
Câu 8: Để chọn toàn bộ văn bản ta nhấn tổ hợp phím
a) Ctrl + A b) Ctrl + B c) Ctrl + C d) Ctrl + V
Câu 9: Để thoát khỏi chương trình Word, ta dùng cách nào sau đây ?
a) View/ Exit b) Edit/ Close c) File/Close d) File / Exit
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?
a) MS DOS là HĐH đơn nhiệm c) MS DOS là HĐH giao diện dòng lệnh
b) MS DOS là HĐH miễn phí d) MS DOS là phần mềm hệ thống
Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng?
a) File là thành phần của thiết bị ngoại vi c) HĐH tổ chức lưu trữ file/folder theo mô hình dạng cây
b) File là đơn vị thông tin lưu trữ ở bộ nhớ ngoài d) Hệ thống quản lý file là một thành phần của HĐH
Câu 12: NC, ấn phím nào để dời hoặc đổi tên file
a) F5 b) F6 c) F7 d) F8
Câu 13: Để các icon trên desktop được sắp xếp tự động thì R/click trên desktop rồi chọn
a) Arrange Icons By/ Auto Arrange b) Refresh c) New/ Auto Arrange d) New/ Folder
Câu 14: Trong NC, ấn phím nào để chọn file (làm đổi màu)
a) Tab b) Insert c) Home d) End
Câu 15: Để Chép đối tượng vào clipboard, ta ấn
a) Ctrl+A b) Ctrl+B c) Ctrl+C d) Ctrl+X
Câu 16: Để mở menu tắt trên đối tượng được chọn, ta
a) Click b) Shift/click c) Ctrl/click d) Right/click
Câu 17: Trong NC, sau khi tô chọn, ấn phím nào để chép file/folder
a) F4 b) F5 c) F6 d) F7
Câu 18: Cách nào sau đây dùng để khởi động lại
a) Start/ Shut Down (hoặc Turn off)/ Restart/ OK c) Start/ Shut Down (/Turn off)/ Shut Down (/Turn off)/ OK
b) Start/ Shut Down (hoặc Turn Off)/ OK d) Start/ Shut down/ Stand By/ OK
Câu 19: Để chuyển về đầu danh sách, ta ấn
a) Home b) End c) Ctrl+Home d) Ctrl+End
Câu 20: File có chứa phần mở rộng .DOC thường là
a) File dữ liệu ảnh c) File chương trình nguồn viết bằng Pascal
b) File văn bản do Microsoft Word tạo ra d) File chương trình
Câu 21: Để sao chép một file / folder click chọn file / folder cần sao chép rồi thực hiện
a) Ấn Ctrl + C, chọn nơi chép ấn Ctrl + V c) Copy this file/folder/ chọn folder trong hộp Copy Items
b) R/click/ Copy. Chọn nơi chứa file/Folder, R/click/ Paste d) Chọn 1 trong cách trên
Câu 22: Phần mở rộng của file văn bản thường có dạng
a) .DOC, .TXT b) .JPG c) .XLS d) .COM, .EXE
Câu 23: HĐH thường lưu trữ thông tin lâu dài ở đâu
a) Bộ nhớ ngoài b) Bộ nhớ trong c) USB d) Đĩa mềm
Câu 24 : Trong NC, để ra thư mục cha, ta click/ấn Enter tại
a) Tên chữ thường b) Tên CHỮ HOA c) Alt+F2 d) [. .]
Câu 25: Trong HĐH, để quản lý file và folder, ta dùng chương trình
a) Microsoft PowerPoint b) Internet Explorer c) Windows Explorer d) Microsoft Excel
Câu 26: Phát biểu nào sau đây không đúng?
a) File là thành phần của thiết bị ngoại vi c) Hệ thống quản lý file là một thành phần của HĐH
b) HĐH tổ chức lưu trữ file/folder theo mô hình dạng cây d) File là đơn vị thông tin lưu trữ ở bộ nhớ ngoài
Câu 27: Để chuyển sang ứng dụng khác (đang mở), ta ấn
60 câu trắc nghiệm nghề tin THCS - Trang 2
60 câu trắc nghiệm nghề tin THCS - Người đăng: ngocanh06spt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
60 câu trắc nghiệm nghề tin THCS 9 10 620