Ktl-icon-tai-lieu

76 mẹo vặt trong Windows 98, Me, 2000, XP

Được đăng lên bởi Ly Ca Tiếu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
76 mẹo vặt trong Windows 98, Me, 2000, XP
Một số phương pháp dễ dàng và nhanh gọn để thuần phục Windows,… từ việc hiệu chỉnh
tốc độ đến kiểm tra bảo mật hay các thủ thuật giải quyết hỏng hóc.
1. Làm xuất hiện lại cây thư mục:
Bạn mở một folder, nhưng không có thấy cây thư mục nào xuất hiện bên trái cửa sổ cả. Bạn chỉ
cần click lên biểu tượng Folders nằm trên thanh công cụ chuẩn (Standard Toolbar) nếu bạn sử
dụng Windows 2000, Me, XP, hoặc chọn Menu View, Explorer Bar, Folders.
2. Tùy biến ở dạng Details, phần 1:
Để thay đổi thứ tự của các cột Name, Size, Type, Date Modified, và những cột khác trong cửa sổ
duyệt tập tin ở dạng Details, bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột lên đầu mỗi cột và kéo qua trái hoặc
phải tùy bạn.
3. (2K, ME, XP) Tùy biến ở dạng Details, phần 2:
Tại sao chúng ta lại để các cột được hiển thị theo mặc định của Windows? Nếu muốn thay đổi,
bạn chỉ cần nhấp phải chuột lên vị trị bất kỳ ở đầu cột, và chọn một mục trong trình đơn chưa
được đánh dấu để thêm cột chứa thông tin đó, ngược lại bạn sẽ gỡ bỏ đánh dấu để bỏ đi cột tương
ứng. Chọn More trên trình đơn hiển thị khi nhấp chuột phải (có thể dùng View, Choose Columns
hay View, Choose Details trên trình đơn chính) để tùy biến thông qua hộp thoại.
4. Hiển thị cửa sổ lớn hơn:
Bất kỳ khi nào bạn muốn xem nhiều thông tin hiển thị hơn về một folder hoặc trình duyệt Internet
Explorer trên một màn hình, cách đơn giản là bạn nhấn phím F11 để xem cửa sổ đó ở chế độ toàn
màn hình. Nhấn F11 nếu muốn xem lại ở chế độ bình thường. Nếu sử dụng Windows 2000, Me,
hoặc XP, bạn có thể thêm một nút nhấn để chuyển đổi giữa 2 chế độ bằng cách nhấp phải chuột ở
Standard Toolbar và chọn Customize. Nhấn Full Screen ở bên dưới Available Tollbar buttons, sau
đó chọn Add rồi nhấn Close.
5. Ẩn cây thư mục tự động:
Ở chế độ toàn màn hình, bạn có thể làm cho cây thư mục (hoặc bất kỳ tùy chọn nào thông qua
View, Explorer Bar) biến mất để bạn có được một vùng quan sát rộng hơn, và cho xuất hiện lại
khi bạn rê chuột đến cạnh bên trái của màn hình. Nhấn lên nút pushpin (xem hình 1) ở đỉnh của
khung bên trái cửa sổ để Explorer Bar không còn cố định vào cửa sổ nữa và di chuyển chuột về
phía phải màn hình để ẩn nó.
6. Hiển thị các tập tin ẩn:
Bình thường, windows giấu nhiều tập tin hệ thống, điều này có thể làm cho việc chỉnh sửa trở nên
khó khăn. Để thấy hết tất cả các tập tin, chọn Tools, Folder Options, View trong bất kỳ cửa sổ thư
mục hay Explorer nào. Trong danh sách Advanced settings, chọn Show hidden files and folders
(hoặc...
76 mo vt trong Windows 98, Me, 2000, XP
Mt s phương pháp d dàng và nhanh gn để thun phc Windows,… t vic hiu chnh
tc độ đến kim tra bo mt hay các th thut gii quyết hng hóc.
1. Làm xut hin li cây thư mc:
Bn m mt folder, nhưng không có thy cây thư mc nào xut hin bên trái ca s c. Bn ch
cn click lên biu tượng Folders nm trên thanh công c chun (Standard Toolbar) nếu bn s
dng Windows 2000, Me, XP, hoc chn Menu View, Explorer Bar, Folders.
2. Tùy biến dng Details, phn 1:
Để thay đổi th t ca các ct Name, Size, Type, Date Modified, và nhng ct khác trong ca s
duyt tp tin dng Details, bn ch cn đặt con tr chut lên đầu mi ct và kéo qua trái hoc
phi tùy bn.
3. (2K, ME, XP) Tùy biến dng Details, phn 2:
Ti sao chúng ta li để các ct được hin th theo mc định ca Windows? Nếu mun thay đổi,
bn ch cn nhp phi chut lên v tr bt k đầu ct, và chn mt mc trong trình đơn chưa
được đánh du để thêm ct cha thông tin đó, ngược li bn s g b đánh du để b đi ct tương
ng. Chn More trên trình đơn hin th khi nhp chut phi (có th dùng View, Choose Columns
hay View, Choose Details trên trình đơn chính) để tùy biến thông qua hp thoi.
4. Hin th ca s ln hơn:
Bt k khi nào bn mun xem nhiu thông tin hin th hơn v mt folder hoc trình duyt Internet
Explorer trên mt màn hình, cách đơn gin là bn nhn phím F11 để xem ca s đó chế độ toàn
màn hình. Nhn F11 nếu mun xem li chế độ bình thường. Nếu s dng Windows 2000, Me,
hoc XP, bn có th thêm mt nút nhn để chuyn đổi gia 2 chế độ bng cách nhp phi chut
Standard Toolbar và chn Customize. Nhn Full Screen bên dưới Available Tollbar buttons, sau
đó chn Add ri nhn Close.
5. n cây thư mc t động:
chế độ toàn màn hình, bn có th làm cho cây thư mc (ho
c bt k tùy chn nào thông qua
View, Explorer Bar) biến mt để bn có được mt vùng quan sát rng hơn, và cho xut hin li
khi bn rê chut đến cnh bên trái ca màn hình. Nhn lên nút pushpin (xem hình 1) đỉnh ca
khung bên trái ca s để Explorer Bar không còn c định vào ca s na và di chuyn chut v
phía phi màn hình để n nó.
6. Hin th các tp tin n:
Bình thường, windows giu nhiu t
p tin h thng, điu này có th làm cho vic chnh sa tr nên
khó khăn. Để thy hết tt c các tp tin, chn Tools, Folder Options, View trong bt k ca s thư
mc hay Explorer nào. Trong danh sách Advanced settings, chn Show hidden files and folders
(hoc Show all files nếu trong Windows 98). Trong nhng phiên bn khác vi Windows 98, b
du đánh đấu trước nhãn Hide protected operating system files (Recommended). Nhn Yes và sau
đó là OK.
7. (2K, ME, XP) M rng ca s thư mc:
Nếu ca s thư mc ca bn có mt ca s con bên trái dùng để liên kết vi các tài nguyên hoc
các tác v khác mà bn không bao gi s dng. Mun có tm nhìn ln hơn khi hin th các tp tìn
76 mẹo vặt trong Windows 98, Me, 2000, XP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
76 mẹo vặt trong Windows 98, Me, 2000, XP - Người đăng: Ly Ca Tiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
76 mẹo vặt trong Windows 98, Me, 2000, XP 9 10 970