Ktl-icon-tai-lieu

8 sai lầm chết người và các cách phòng tránh khi thiết kế web

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8 sai l m ch t ngư i và các cách phòng tránh
Vi c t o d ng và duy trì hi u qu s hi n di n trên Web bây gi

ã tr nên ph c t p và nhi u

thách th c hơn v i các doanh nghi p khi công c marketing Internet ngày càng ư c s d ng
ph bi n trong các nhà kinh doanh và các doanh nghi p m i n i.

Có m t i u áng m ng là các công ngh như audio, video, TM T, các trình ng d ng qu n lý
cơ s d li u e-mail m t vài năm trư c ây ch dành cho nh ng “ông l n” thì nay t t c m i

u có th có ư c. Tuy nhiên, do có quá nhi u s l a ch n nên l i gây nên s b i r i và

ngư i

choáng ng p. Sau ây là 8 l i khuyên

giúp b n nh n ra và tránh nh ng sai l m l n nh t mà

nhi u ngư i ã m c ph i khi thi t k các d án trên Web c a h .
I.

B nb t

u mà không có m t chi n lư c marketing

Web site cũng như brochure, thư tin (newsletter), danh thi p, bưu thi p…
k ho ch marketing c a b n, nó không là th gì ó b n t o ra xong r i
b n c n t h i nh ng câu h i quan tr ng v chi n lư c trên Web b t

u là m t ph n trong
ó. Trư c khi b t

u,

u v i câu h i t o sao b n

mu n có m t Web site trư c tiên.
a)

Các m c tiêu c a b n là gì?

làm ăn m i?
b)
c)

rèn luy n?

thúc

y?

thông tin?

thu hút

i tác

ph c v các khách hàng hi n t i?

i tư ng m c tiêu c a b n là ai?
B n mu n khách vi ng thăm khám phá và/ho c làm gì khi h truy c p vào web site c a

b n?
Gi ng như mèo Cheshire gi i thích v i Alice - n u b n không bi t s

i âu thì tôi không th nói

cho b n bi t làm cách nào

i u gì, trư c tiên hãy l p

n ó. Cho nên, trư c khi làm b t c

k ho ch marketing cho site c a b n.
II.

B n không có nhãn hi u trên Internet ho c nhãn hi u không thích h p

Khi b n ã bi t các m c tiêu c a mình là gì và ã nh n di n ư c

i tư ng m c tiêu thì bây gi

là lúc web site ph n ánh i u ó. M t web site v âm nh c hip-hop dành cho tu i teen c n ph i
khác so v i m t web site chăm sóc s c kho cho ngư i già hay m t site v xe máy cho nh ng
ngư i “cư i” Harley.

M t nhãn hi u t t s có s c hút m nh m . Khi b n ã có ư c v trí và m t nhãn hi u thích h p

trên Internet thì site c a b n s l c ra ư c các khách hàng ti m năng t

ám ông ngư i dùng

Net.
III.

Công ngh c a b n không thích h p v i các m c tiêu

Web site ư c chia thành 2 lo i chính - m t do b n t t o ra và m t do b n thuê. Lo i thuê là
nh ng site do các Nhà cung c p D ch v

ng d ng (ASP) ưa ra. B n thư ng ph i tr chi phí

xây d ng và m t kho n phí duy trì hàng tháng t 59 USD cho

n hàng trăm ô la tuỳ thu c vào

tính ph c t p c a trình ng d ng Web.
s n ph m c p th p, có th b n s th y m t qu n...
8 sai lm chết người và các cách phòng tránh
Vic to dng và duy trì hiu qu s hin din trên Web bây gi đã trn phc tp và nhiu
thách thc hơn vi các doanh nghip khi công c marketing Internet ngày càng đưc s dng
ph biến trong các nhà kinh doanh và các doanh nghip mi ni.
Có mt điu đáng mng là các công ngh như audio, video, TMĐT, các trình ng dng qun lý
cơ s d liu e-mail mt vài năm trước đây ch dành cho nhng “ông ln” thì nay tt c mi
người đều có th được. Tuy nhiên, do có quá nhiu s la chn nên li gây nên s bi ri và
choáng ngp. Sau đây là 8 li khuyên để giúp bn nhn ra và tránh nhng sai lm ln nht mà
nhiu người đã mc phi khi thiết kế các d án trên Web ca h.
I. Bn bt đầu mà không có mt chiến lược marketing
Web site cũng như brochure, thư tin (newsletter), danh thiếp, bưu thiếp… đều là mt phn trong
kế hoch marketing ca bn, nó không là th gì đó bn to ra xong ri để đó. Trưc khi bt đầu,
bn cn t hi nhng câu hi quan trng v chiến lược trên Web bt đầu vi câu hi to sao bn
mun có mt Web site trước tiên.
a) Các mc tiêu ca bn là gì? Để rèn luyn? Để thúc đẩy? Để thông tin? Để thu hút đối tác
làm ăn mi? Để phc v các khách hàng hin ti?
b) Đối tượng mc tiêu ca bn là ai?
c) Bn mun khách viếng thăm khám phá và/hoc làm gì khi h truy cp vào web site ca
bn?
Ging như mèo Cheshire gii thích vi Alice - nếu bn không biết s đi đâu thì tôi không th nói
cho bn biết làm cách nào để đến đó. Cho nên, trước khi làm bt c điu gì, trưc tiên hãy lp
kế hoch marketing cho site ca bn.
II. Bn không có nhãn hiu trên Internet hoc nhãn hiu không thích hp
Khi bn đã biết các mc tiêu ca mình là gì và đã nhn din được đối tượng mc tiêu thì bây gi
là lúc web site phn ánh điu đó. Mt web site v âm nhc hip-hop dành cho tui teen cn phi
khác so vi mt web site chăm c sc kho cho người già hay mt site v xe máy cho nhng
người “cưi” Harley.
8 sai lầm chết người và các cách phòng tránh khi thiết kế web - Trang 2
8 sai lầm chết người và các cách phòng tránh khi thiết kế web - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
8 sai lầm chết người và các cách phòng tránh khi thiết kế web 9 10 183