Ktl-icon-tai-lieu

839 Câu hỏi ôn thi Tin học công chức 2014

Được đăng lên bởi Do Hong Van
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 2503 lần   |   Lượt tải: 5 lần
839 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC NĂM 2014
Phương án có dấu * là Đáp án đúng
STT
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

C
D
Thiết đặt các
Ấn chuột phải vào một thư mục,
Xem các thông tin chi Đổi tên thư thuộc tính (chỉ *Cả A và C đều
chọn Properties. Thao tác này có
tiết của thư mục
mục
đọc, ẩn…) cho đúng
thể:
thư mục
Bấm phím nào trong các phím
sau dùng để nới rộng một cấp
Mũi tên qua
Mũi tên lên
Mũi tên xuống *Mũi tên qua trái
Folder trên cửa sổ TreeView của
phải
Windows Explorer:
Dùng tổ hợp
Chọn cách nào trong các cách
Dùng chuột kích chọn phím Alt +
sau để chuyển qua lại giữa các
Cả A và B đều *Cả A và B đều
vào tên ứng dụng ở Tab để chọn
ứng dụng đang được kích hoạt
không được
được
trên TaskBar
ứng dụng cần
trên Windows:
làm việc
Chọn
nhiều
Folder, File
*Chọn
nhiều Chọn
nhiều
liên tục: Kích
Folder,
File Folder,
File
chuột tại tên
không
liên không
liên
Chọn một Folder/ File: Folder/ File
Chọn câu phát biểu không chính
tục:nhấn
giữ tục:nhấn
giữ
kích chuột tại tên đầu tiên, rồi
xác:
phím Shift trong phím Ctrl trong
Folder/ File
nhấn giữ phím
khi kích chuột tại khi kích chuột
Shift và kích
tên các Folder tại
tên
các
chuột tại tên
File
Folder File
Folder/ File
cuối
CÂU HỎI

A

B

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Có thể Copy toàn bộ cài đặt
Windows XP Vào ổ đĩa Flash
Hoàn toàn được
USB có dung lượng 256MB
được không:
Control Box là một hộp chứa
Đóng một cửa sổ
các lệnh để:
Để ẩn hoặc hiện phần mở rộng
của tên File/Folder đã được
Windows nhận diện (Ví dụ:
EXE, TXT, INI....), ta phải Keyboard
Double Click chuột vào biểu
tượng nào trong cửa sổ Control
Panel (Xem hình):
Để cài đặt máy in ta thực hiện Start
-Settings
các thao tác:
Printers and Faxes
Để chọn các biểu tượng nằm
cách nhau trên màn hình nền
Desktop, ta dùng chuột nhắp Alt
chọn từng biểu tượng một đồng
thời bấm giữ phím:
Để chọn liên tiếp các biểu tượng
(Shorcut) trên nền Desktop, ta
Alt
nhấn giữ phím nào khi kích
chuột:

*Không thể
được vì bộ cài
đặt
Không có câu
Câu A đúng
WindowsXP
trả lời nào đúng
lớn hơn 256
Mb
Cực đại kích Cực tiểu kích *Tất cả các lệnh
thước cửa sổ
thước cửa sổ
trên

Date/Time

System

*Folder Options

Start -Settings
Control
*Câu A và B đều Câu A và B đều
Panel
đúng
sai
Printers and
Faxes
*Ctrl

Enter

Shift

Ctrl

Tab

*Shift

Câu 11
Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Để chụp lại toàn bộ màn hình
đang sử dụng ta bấm phím nào Scroll Lock
Pause
sau đây trên bàn phím:
Để chuyển đổi qua lại giữa các
*Tổ hợp phím Alt + Tổ hợp phím
trình ứng dụng đang được k...
839 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC NĂM 2014
Phương án có dấu * là Đáp án đúng
STT CÂU HỎI
A B C D
Câu 1
Ấn chuột phải vào một thư mục,
chọn Properties. Thao tác này
thể:
Xem các thông tin chi
tiết của thư mục
Đổi tên thư
mục
Thiết đặt các
thuộc tính (chỉ
đọc, ẩn…) cho
thư mục
*Cả A C đều
đúng
Câu 2
Bấm phím nào trong các phím
sau dùng để nới rộng một cấp
Folder trên cửa sổ TreeView của
Windows Explorer:
Mũi tên lên Mũi tên xuống *Mũi tên qua trái
Mũi tên qua
phải
Câu 3
Chọn cách nào trong các cách
sau để chuyển qua lại giữa các
ứng dụng đang được kích hoạt
trên Windows:
Dùng chuột kích chọn
vào tên ứng dụng
trên TaskBar
Dùng tổ hợp
phím Alt +
Tab để chọn
ứng dụng cần
làm việc
Cả A và B đều
không được
*Cả A B đều
được
Câu 4
Chọn câu phát biểu không chính
xác:
Chọn một Folder/ File:
kích chuột tại tên
Folder/ File
Chọn nhiều
Folder, File
liên tục: Kích
chuột tại tên
Folder/ File
đầu tiên, rồi
nhấn giữ phím
Shift ch
chuột tại tên
Folder/ File
cuối
*Chọn nhiều
Folder, File
không liên
tục:nhấn giữ
phím Shift trong
khi kích chuột tại
tên các Folder
File
Chọn nhiều
Folder, File
không liên
tục:nhấn giữ
phím Ctrl trong
khi kích chuột
tại tên các
Folder File
839 Câu hỏi ôn thi Tin học công chức 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
839 Câu hỏi ôn thi Tin học công chức 2014 - Người đăng: Do Hong Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
839 Câu hỏi ôn thi Tin học công chức 2014 9 10 979