Ktl-icon-tai-lieu

91 Câu hỏi ôn tập môn thông tin số

Được đăng lên bởi Trần Đình Nghĩa
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
91 Câu hỏi ôn tập môn thông tin số
Lớp CCTT K56, Học kỳ I năm học 2014-2015
Giảng viên: Nguyễn Văn Đức
1. Định nghĩa và cánh tính tỷ số tín hiệu trên méo tạp âm lượng tử SNqR
2. Định lý lấy mẫu Nyquist, nhiễu aliasing là gì.
3. Lượng tử hóa phi tuyến và tuyến tính.
4. Phân bố Rayleigh là gì?
5. Bộ lọc cos nâng sử dụng để làm gì?
6. Ý nghĩa đồ thị mắt. (miêu tả trục x, y và ý nghĩa các tham số)
7. Vẽ bộ lọc cos nâng định tính trong miền tần số và miền thời gian.
8. Điều chế DPCM, mô tả.
9. Tính chất nhiễu trắng.
10. Hàm lỗi bù là hàm gì, nêu ứng dụng
11. Vẽ phổ của tín hiệu xung vuông tuần hoàn.
12. Vẽ phổ tín hiệu lấy mẫu đỉnh phẳng.
13. Viết công thức tính tỉ số tín hiệu / tạp âm tại đầu thu có tính đến mã đơn truyền.
14. Vẽ phổ lấy mẫu tự nhiên, giải thích.
15. Công thức tính dung lương kênh có nhiễu.
16. Nêu khái niệm phổ công suất của tín hiệu.
17. Tín hiệu thuộc tập nào thì tồn tại biến đổi Fourier (điều kiện)
18. Vẽ phổ xung vuông tuần hoàn
19. Mã hóa phi tuyến khác mã hóa tuyến tính ở điểm nào.
20. Hàm lỗi là hàm gì? Vẽ hàm lỗi. Công thức tính BER cho tín hiệu hai mức.
21. Nhiễu trắng có tính chất gì. Phổ có dạng nào.
22. Phân biệt hàm phân bố xác suất và phổ tín hiệu.
23. Vẽ chùm sao tín hiệu QPSK.
24. Tín hiệu có can nhiễu thì chòm sao tín hiệu thu có dạng nào.

25. Vẽ đồ thị hàm lỗi và hàm lỗi bù
26. Mục đích đáp ứng tần số Nyquist.
27. Lượng tử hóa gây ra nhiễu gì? Viết công thức SNqR.
28. Phân biệt lượng tử hóa phi tuyến và tuyến tính. Tại sao cần lượng tử hóa phi
tuyến.
29. Người ta dùng hàm gì để mô tả các đặc tích xác suất của các quá trình ngẫu nhiên?
(Ans: hàm phân bố xác suất + hàm tự tương quan)
30. Vẽ hệ thống thu phát. Nêu và chỉ rõ đặc tuyến tần số Nyquist phải đạt được trong
các bộ lọc nào để tránh nhiễu ISI? ( Ans: bộ lọc phát, thu, kênh truyền)
31. Hệ thống thu phát có đáp ứng Nyquist gồm các bộ lọc gì (Ans: tích chập 3 bộ lọc:
thu, phát, kênh truyền)
32. Mục đích của đáp ứng tần số Nyquist.
33. Trong các hệ thống thông tin, khi nào xuất hiện nhiễu ISI, nêu các giải pháp triệt
tiêu nhiễu IS.
34. Viết Công thức tính xác suất lỗi truyền tín hiệu hai mức.
35. Khi nào xác suất lỗi bít tăng, khi nào xs lỗi bít giảm.
36. Tại sao cần có bộ lọc phát (Ans: định dạng tín hiệu trước khi phát)
37. Khi truyền tín hiệu đi thì tín hiệu bị chịu các loại nhiễu gì?
38. Khái niệm đồng bộ thời gian.
39. Ý nghĩa tham số A trong A law . (Ans: A càng lớn thì càng nén --> càng tuyến
tính)
40. Tuyến tính khác phi tuyến thế nào. Tại sao tín hiệu nhỏ lại cầ...
91 Câu hi ôn tp môn thông tin s
Lp CCTT K56, Hc k I năm học 2014-2015
Ging viên: Nguyễn Văn Đức
1. Định nghĩa và cánh tính t s tín hiu trên méo tạp âm lượng t SNqR
2. Định lý ly mu Nyquist, nhiu aliasing là gì.
3. ng t hóa phi tuyến và tuyến tính.
4. Phân b Rayleigh là gì?
5. B lc cos nâng s dng đểm gì?
6. Ý nghĩa đ th mt. (miêu t trục x, y và ý nghĩa các tham số)
7. V b lọc cos nâng đnh tính trong min tn s và min thi gian.
8. Điu chế DPCM, mô t.
9. Tính cht nhiu trng.
10. Hàm li bù là hàm gì, nêu ng dng
11. V ph ca tín hiu xung vuông tun hoàn.
12. V ph tín hiu ly mẫu đỉnh phng.
13. Viết công thc tính t s tín hiu / tp âm tại đầu thu có tính đến mã đơn truyền.
14. V ph ly mu t nhiên, gii thích.
15. Công thức tính dung lương kênh có nhiu.
16. Nêu khái nim ph công sut ca tín hiu.
17. Tín hiu thuc tp nào thì tn ti biến đổi Fourier (điu kin)
18. V ph xung vuông tun hoàn
19. Mã hóa phi tuyến khác mã hóa tuyến tính điểm nào.
20. Hàm li là hàm gì? Vm li. Công thc tính BER cho tín hiu hai mc.
21. Nhiu trng có tính cht gì. Ph có dng nào.
22. Phân bit hàm phân b xác sut và ph tín hiu.
23. V chùm sao tín hiu QPSK.
24. Tín hiu có can nhiu thì chòm sao tín hiu thu có dng nào.
91 Câu hỏi ôn tập môn thông tin số - Trang 2
91 Câu hỏi ôn tập môn thông tin số - Người đăng: Trần Đình Nghĩa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
91 Câu hỏi ôn tập môn thông tin số 9 10 574