Ktl-icon-tai-lieu

Active Directory

Được đăng lên bởi nlgiabao
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Làm việc với Active Directory

Lập trình Active Directory – Phần 3

Tạo ra các đối tượng mới
Muốn tạo ra các đối tượng

mới trong Active Directory như

user,computer,printer,contact .. ta có thể dùng lớp DirectoryEntry
để thêm 1 đối tượng mới đến thư mục ta phải kết nối đến 1 đối tượng
chứa,ví dụ như là OU .ở đây ta dùng đối tượng chứa với tên phân biệt
CN=Users, DC=eichkogelstrasse, DC=local:
DirectoryEntry de = new DirectoryEntry();
de.Path = "LDAP://celticrain/CN=Users, DC=eichkogelstrasse, DC=local";
Ta có thể lấy đối tượng DirectoryEntries bằng thuộc tính Children của
DirectoryEntry :
DirectoryEntries users = de.Children;

Với DirectroyEntries ta có phương thức thêm ,bỏ ,tìm các đối tượng trong
tập.ở đây ta tạo đối tượng user mới bằng phương thức Add(),ta cần tên của
đối tượng và kiểu. ta có thể lấy tên kiểu trực tiếp dùng ADSI Edit:
DirectoryEntry user = users.Add("CN=John Doe", "user");
Bây giờ đối tượng có giá trị thuộc tính mặc định.để đặc tả các giá trị thuộc
tính ta có thể thêm các thuộc tính bằng phương thức Add() của thuộc tính
Properties.nếu ta đặc tả thuộc tính không tồn tại thì sẽ có 1 biệt lệ :
COMException "The specified directory service attribute or value doesn't
exist":
user.Properties["company"].Add("Some Company");
user.Properties["department"].Add("Sales");
user.Properties["employeeID"].Add("4711");
user.Properties["samAccountName"].Add("JDoe");
user.Properties["userPrincipalName"].Active
Directoryd("JDoe@eichkogelstrasse.local");
user.Properties["givenName"].Add("John");

user.Properties["sn"].Add("Doe");
user.Properties["userPassword"].Add("someSecret");
Cuối cùng ta viết dữ liệu đến Active Directory, ta phải flush cache :
user.CommitChanges();
Cập nhật các mục trong thư mục
Sau khi đọc đối tượng ta có thể thay đổi giá trị . để bỏ tất cả các giá trị của 1
thuộc tính đơn ta gọi phương thức PropertyValueCollection.Clear() .dùng
Add() để thêm giá trị mới đến thuộc tính.dùng Remove() và Removeat() để
bỏ các giá trị đặc tả từ 1 tập thuộc tính
Ta thay đổi 1 giá trị đơn giản bằng các thiết lập nó đến một giá trị đặc tả.ví
dụ sau cho thấy số điện thoại được thay đổi và dùng 1 indexer trong
PropertyValueCollection.với indexer 1 giá trị chỉ có thể thay đổi nếu tồn
tại.do đó ta nên luôn kiểm tra DirectoryEntry.Properties.Contains() nếu
thuộc tính có trá trị :
using (DirectoryEntry de = new DirectoryEntry())
{

de.Path = "LDAP://celticrain/CN=Christian Nagel, " +
"OU=Wrox Press, DC=eichkogelstrasse, DC=local";
if (de.Properties.Contains("m...
Làm việc với Active Directory
Lập trình Active Directory – Phần 3
Tạo ra các đối tượng mới
Muốn tạo ra các đối tượng mi trong Active Directory như
user,computer,printer,contact .. ta có thể dùng lớp DirectoryEntry
để thêm 1 đối tượng mới đến thư mục ta phải kết nối đến 1 đối tượng
chứa,ví d như OU .ở đây ta dùng đối tượng chứa với tên phân biệt
CN=Users, DC=eichkogelstrasse, DC=local:
DirectoryEntry de = new DirectoryEntry();
de.Path = "LDAP://celticrain/CN=Users, DC=eichkogelstrasse, DC=local";
Ta có th ly đối tượng DirectoryEntries bằng thuộc tính Children của
DirectoryEntry :
DirectoryEntries users = de.Children;
Active Directory - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Active Directory - Người đăng: nlgiabao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Active Directory 9 10 681