Ktl-icon-tai-lieu

activitydiagram

Được đăng lên bởi Cau Vong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biểu đồ hoạt động
Activity diagrams

Biểu đồ hoạt động là gì?


Biểu đồ hoạt động là phương tiện để mô tả
 luồng

nghiệp vụ (business processes),
 luồng công việc trong ca sử dụng và
 luồng công việc cho các phương thức phức tạp


Biểu đồ hoạt động bao gồm activities, states và
transitions
hoạt động là đặc tả của hành vi được biểu diễn
bởi một luồng các hành động
 Một trạng thái là điểm mà các sự kiện cần đạt tới
trước khi hoạt động tiếp tục
 Một chuyển tiếp là việc chuyển đổi giữa các hoạt
động hoặc trạng thái
 Một

Biểu đồ hoạt động






Điểm quyết định là điểm trong một luồng công
việc mà ở đó việc chuyển tiếp từ một trạng thái
hoặc một hoạt động phân theo các nhánh khác
nhau tùy theo điều kiện
Một chuyển tiếp xuất hiện khi tất cả các hành
động của một hoạt động hoàn thành hoặc khi
một sự kiện kích hoạt việc thoát khỏi nó từ một
trạng thái hoặc sự kiện khác
Làn bơi là một biểu diễn để chỉ ra một hoạt động
diễn ra ở đâu trong một hệ thống phức tạp

Điểm quyết định (phân nhánh)
Release work
order
branch
[materials not ready]
Reschedule
[materials ready]
Assign tasks

guard expression

Phân nhánh và kết nối
start state
Decompress
fork

Stream video
join
stop state

Stream audio

Làn bơi (Swimlanes)







Sử dụng để mô hình hóa luồng công việc trong tiến trình
nghiệp vụ
Chỉ ra ai có trách nhiệm thực hiện từng hoạt động
Để phân hoạch các trạng thái hoạt động vào nhóm
Mỗi hoạt động thuộc về một làn bơi
Chuyển tiếp có thể được vẽ từ làn bơi này đến làn bơi
khác
Mỗi làn bơi có thể được cài đặt bởi một hay nhiều lớp

Activity Diagram: Car Sale Process
Initial
Initial
State
State

Control
Control
Flow
Flow

Decision
Decision
Fork
ForkTransition
Transition
Note
Note
Action
ActionState
State
(Activity)
(Activity)

Join
JoinTransition
Transition

Final
Final
State
State

Swimlanes: Packages of Responsibilities

Actions
Actionsmay
maybe
beorganized
organizedinto
into
swimlanes.
swimlanes.Swimlanes
Swimlanesare
areaakind
kindof
of
package
packagefor
fororganizing
organizingresponsibility
responsibility
for
foractivities
activitiesprovided
providedby
byworkers.
workers.

Bài tập
Vẽ biểu đồ hoạt động của luồng nghiệp vụ
mua hàng
 Vẽ biểu đồ hoạt động của luồng nghiệp vụ
mua sách trên mạng


Biểu đồ hoạt động

...
Biểu đồ hoạt động
Activity diagrams
activitydiagram - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
activitydiagram - Người đăng: Cau Vong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
activitydiagram 9 10 431