Ktl-icon-tai-lieu

ADC trong msp430

Được đăng lên bởi Hung Nguyen
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1599 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIÊN SOẠN :CENAKHO@

Có 2 module ADC trong MSP430 là ADC 10 bit và
ADC 12 bit đƣợc TEXAS INSTRUMENTS giới thiệu
là có hiệu năng rất đáng kể.

Guide này sẽ hƣớng dẫn cho các bạn sử dụng ADC10
và 12, những config nâng cao nhƣ tiết kiệm năng
lƣợng, hiệu chỉnh bộ đệm, chuyển đổi nâng cao kính
mong bà con tìm hiểu thêm trong datasheet.

• Bộ chuyển đổi ADC10 (dựa trên mức điện áp v+ và
v- làm hệ qui chiếu) sẽ chuyển kết quả từ tín hiệu
analog thành tín hiệu digital với độ phân giải 10 bit
và lƣu kết quả vào thanh ghi ADC10MEM.
• Nếu điện áp đọc vào lớn hơn v+ thì kết quả sẽ là
0x3ff và nếu bé hơn v- thì kết quả sẽ là 0.

Bộ điều khiển ADC đƣợc cài đặt bởi 2 thanh ghi là
ADC10CTL0 và ADC10CTL1 chỉ có thể đƣợc

chỉnh sửa khi bit ENC=0 và sau khi chỉnh sửa
xong thì bạn cần set bit ENC=1 để ADC làm việc.

ADC10CTL0

NẾU BẠN CHỌN ĐIỆN ÁP QUI CHIẾU NỘI
• Chọn nguồn điện áp so sánh bằng cách set bit REFON ( REFON mất 30
micro giây để chuyển trạng thái ) . Khi REFON =0 thì tức là bạn chọn
nguồn nội AVCC =3.5V, khi REFON =1 thì:
*Khi REF2_5V = 1 ,điện áp qui chiếu nội là 2.5 V, = 0,
điện áp qui chiếu nội là 1.5 V.
NẾU BẠN CHỌN ĐIỆN ÁP QUI CHIÉU NGOẠI
• REFOUT=1 thì chúng ta phải gắn điện áp qui chiếu ngoại vào 2 chân Vref+
và Vref- của chip, lần lƣợt ở P1.4 và P1.3.

• ADC10ON: bật tắt bộ ADC10
• ADC10IE: cho phép ngắt trong ADC10, cờ ngắt ADC10IFG sẽ đƣợc
set mỗi khi chuyển đổi xong, để dùng đc ngắt này thì bit cho phép ngắt
ADC và ngắt toàn cục phải đc set trƣớc đó ( GIE =1 ), cờ ngắt sẽ đc tự
reset mỗi khi vào chƣơng trình ngắt.
• ENC (Enable conversion) và ADC10SC (Start conversion) sẽ đƣợc set
khi chúng ta bắt đầu chuyển đổi

Lựa chọn cụ thể cho nguồn áp
qui chiếu dƣơng và âm

Tốc đổ lấy mẫu
để chuyển đổi ADC

Bit MSC: lựa chọn khởi động bằng tay sau mỗi lần chuyển đổi hoặc
tự động chuyển đổi liên tục ADC
(CHỈ DÙNG TRONG MODE 1,2,3 CỦA ADC )

ADC10CTL1

• Bit INCHx chọn chân mang chức năng ADC,
những dòng màu vàng là các chức năng thƣờng
dùng.

• Bộ chia tần cho xung clock adc

• Chọn nguồn xung clock adc

• Bộ
THIẾT
chiaLẬP
tầnBIT
choĐIỀU
xungKHIỂN
clock CHO
adc ADC

• Các mode hoạt động

• Bit busy báo bận

Có 4 mode chuyển đổi adc nhƣ ở trên bằng cách chỉnh sửa bit CONSEQx
-MODE 00: mẫu sẽ đƣợc chuyển đổi 1 lần, kết quả lƣu trong thanh ghi ADC10MEM,
chuyển đổi đƣợc kích hoạt dựa vào bit ADC10SC và ENC phải đƣợc set lại sau mỗi lần
chuển đổi.
-MODE 01: chuyển đổi lần lƣợt nhiều tín hiệu ADC từ chân Ax ( config bit trong
INCHx) đến chân A0 kết qu...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ADC trong msp430 - Người đăng: Hung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ADC trong msp430 9 10 33