Ktl-icon-tai-lieu

ADO.NET

Được đăng lên bởi Cau Vong
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2291 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Tổng quan mô hình truy xuất CSDL

ADO.NET

ThS. Trương Phước Hải

Nội dung

1. Các mô hình truy xuất CSDL
2. Giới thiệu ADO.Net
3. Tổng quan kiến trúc ADO.Net
4. Kết nối CSDL bằng ADO.Net

2

Trương Phước Hải

Ứng dụng quản lý thông tin
Nơi nào có lưu trữ thông tin, nơi đó cần
quản lý thông tin.
Quản lý giáo dục, quản lý bệnh viện, quản
lý bán hàng, quản lý nhân sự, tiền lương…

Lập trình quản lý nâng cao

3

Trương Phước Hải

Ứng dụng quản lý thông tin
Truy xuất thông tin từ CSDL:
 Ý nghĩa của CSDL
 Cấu trúc các bảng dữ liệu
 Lược đồ CSDL

developer

Lập trình quản lý nâng cao

4

Trương Phước Hải

Mô hình ứng dụng client/server
GUI

Presentation layer
(client)

Web Server
Application

Web

Business layer

Data layer
(server)
Lập trình quản lý nâng cao

Database

5

Trương Phước Hải

Mô hình ứng dụng client/server
GUI

GUI

GUI

Web Server

Application

Web

Web Server

Application

Web

…

Web Server

Application

Web

…
Database

Lập trình quản lý nâng cao

6

Trương Phước Hải

Các mô hình truy xuất CSDL
ODBC (Open Database Connectivity)
OLE DB (Obj. Linking & Embedding DB)
DAO (Data Access Object)
RDO (Remote Data Object)
ADO (ActiveX Data Objects)
ADO.Net

Lập trình quản lý nâng cao

7

Trương Phước Hải

Nội dung

1. Các mô hình truy xuất CSDL
2. Giới thiệu ADO.Net
3. Tổng quan kiến trúc ADO.Net
4. Kết nối CSDL bằng ADO.Net

8

Trương Phước Hải

ADO.Net
Mô hình truy xuất CSDL trên nền .NET.
Tăng tốc truy xuất dữ liệu theo mô hình
đa lớp (n-tier): tách biệt truy cập dữ liệu
với thao tác dữ liệu.
Cho phép truy xuất dữ liệu ở chế độ
connected và disconnected.
Hỗ trợ thao tác với XML.
Gồm 2 thành phần chính: .Net Data
Provider và DataSet.

Lập trình quản lý nâng cao

9

Trương Phước Hải

Nội dung

1. Các mô hình truy xuất CSDL
2. Giới thiệu ADO.Net
3. Tổng quan kiến trúc ADO.Net
4. Kết nối CSDL bằng ADO.Net

10

Trương Phước Hải

Tổng quan kiến trúc ADO.Net
ADO.NET

Data Consumers

.NET Data
Providers

DataReader
WinForm

Connection

Command

WebForm
Other

DataAdapter

DataSet

XML

Database
Lập trình quản lý nâng cao

11

Trương Phước Hải

.Net Data Provider
Phân loại .Net Data Provider:

Lập trình quản lý nâng cao

ODBC

ODBC Data Provider
System.Data.Odbc

OLE DB

OLE DB Data Provider
System.Data.OleDb

SQL

SQL Server Data Provider
System.Data.SqlClient

ORACLE

Oracle Data Provider
System.Data.OracleClient
12

Trương Phước Hải

.Net Data Provider
Gồm 4 thành phần:
 Connection: thực hiện thiết lập và duy trì kết
nối đế...
Tổng quan mô hình truy xuất CSDL
ADO.NET
ThS. Trương Phước Hải
ADO.NET - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ADO.NET - Người đăng: Cau Vong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ADO.NET 9 10 768