Ktl-icon-tai-lieu

ADOBE ILLUSTRATOR CS3

Được đăng lên bởi ngaymaianhdi
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ADOBE ILLUSTRATOR CS3
(Sắp xếp lại bởi traigia – )
I. CÔNG CỤ VẼ HÌNH HỌC CƠ BẢN: Có tất cả 11 công cụ gồm.

.Dùng để vẽ hình chữ nhật bằng cách chọn công cụ đặt con trỏ chuột vào
1. Công cụ Rectangle Tool - M
vùng vẽ rồi rê theo hương bất kỳ. Để vẽ hình xuất phát từ tâm của hình ta nhấn phìm Alt và rê chuột.
Để vẽ hình vuông nhấn phím shift và rê chuột.
Để vẽ hình vuông xuất phát từ tâm nhấn giữ Alt + Shiftvà rê chuột.
Để vẽ hình chữ nhật hay hình vuông chính sác, nhấp chọn công cụ và sau đó click vào vùng vẽ một hộp thoại
Rectangle hiện ra :
Option : - Width : chiều dài của hình.
- Height : chiều cao của hình.

: công cụ vẽ hình chữ nhật, hình vuông có gốc bo tròn.
2. Công cụ Rounded Rectangle Tool
Tương tự công cụ Rectangle Tool : Để vẽ hình xuất phát từ tâm giữ Alt, để vẽ hình vuông giữ phím Ctrl . Để vẽ
hình vuông xuất phát từ tâm giữ Alt + shift.
Trong khi vẽ nhấn phím mủi tên hoặc mủi tên xuống để tăng hoặc giảm gốc bo tròn của hình.
Để vẽ hình theo một kích thước chính xác, click chọn công cụ rồi click và ngoài Artboard. lúc này hộp thoại
Rounded Rectangle xuất hiện :
- Widght : chiều dài của hình.
- Height : Chiều cao của hình.
- Corner Radius : bán kính bo tròn của hình.

:
3. Công cụ vẽ hình tròn elip - L
- Phím tắt là L.
- Chọn hình rồi rê tự do ngoài Artboard(vùng làm việc).
- Để vẽ hình xuất phát từ tâm nhấn giữ alt.

- Để vẽ hình tròn nhấn giữ phím Shift.
Tip : trong khi vẽ nhấn giữ phím Space để di chuyển hình mà không cần phải vẽ xong hình mới di chuyển đến vị
trí nào đó trong Artboard.
Để vẽ hình tròn hay elip một cách chính sác, nhấp chọn công cụ và click vào artboard một hộp thoại hiện ra :

Gõ thông số chiều rộng vào width và chiều cao vào height.

:
4. Công cụ vẽ hình đa giác Polygon
- Phím tắt tự định nghĩa.
- Khi vẽ kết hợp với các phím sau :
Phím Shift và rê chuột để vẽ hình đa giác đều nhưng cố định cạnh đáy của đa giác nằm ngang.
Phím mủi tên lên hoặc mủi tên xuống để tăng giảm số đỉnh của đa giác.
Để vẽ đa giác chinh sác, click chuột vào Artboard. Một hộp thoại hiện ra :

5. Công cụ Star
Dùng để vẽ hình ngôi sao.
Trong khi vẽ kết hợp với các phím :
- Nhấn giữ shift để vẽ hình ngôi sao thằng đứng.
- Nhấn giữ mủi tên lên hoặc mủi tên xuống để tăng giảm số đỉnh của ngôi sao.
- Nhấn giữ Ctrl để giữ bán kính đường tròn trong không thay đổi.
Để vẽ ngôi sao một cách chính xác, chọn công cụ star và nhấp chuột vào Artboard. Một hộp thoại hiện ra:

6. Công cụ Flare
Dùng để tạo các đốm sáng gồm: một tâm sáng(center), mộ...
ADOBE ILLUSTRATOR CS3
(Sp xếp li bi traigiahttp://yeudohoa.net)
I. CÔNG C V HÌNH HC CƠ BN: Có tt c 11 công c gm.
1. Công c Rectangle Tool - M
.Dùng để v hình ch nht bng cách chn công c đặt con tr chut vào
vùng v ri rê theo hương bt k. Để v hình xut phát t tâm ca hình ta nhn phìm Alt và rê chut.
Để v hình vuông nhn phím shift và rê chut.
Để v hình vuông xut phát t tâm nhn gi Alt + Shiftvà rê chut.
Để v hình ch nht hay hình vuông chính sác, nhp chn công c và sau đó click vào vùng v mt hp thoi
Rectangle hin ra :
Option : - Width : chiu dài ca hình.
- Height : chiu cao ca hình.
2. Công c Rounded Rectangle Tool
: công c v hình ch nht, hình vuông có gc bo tròn.
Tương t công c Rectangle Tool : Để v hình xut phát t tâm gi Alt, để v hình vuông gi phím Ctrl . Để v
hình vuông xut phát t tâm gi Alt + shift.
Trong khi v nhn phím mi tên hoc mi tên xung để tăng hoc gim gc bo tròn ca hình.
Để v hình theo mt kích thước chính xác, click chn công c ri click và ngoài Artboard. lúc này hp thoi
Rounded Rectangle xut hin :
- Widght : chiu dài ca hình.
- Height : Chiu cao ca hình.
- Corner Radius : bán kính bo tròn ca hình.
3. Công c v hình tròn elip - L
:
- Phím tt là L.
- Chn hình ri rê t do ngoài Artboard(vùng làm vic).
- Để v hình xut phát t tâm nhn gi alt.
ADOBE ILLUSTRATOR CS3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ADOBE ILLUSTRATOR CS3 - Người đăng: ngaymaianhdi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
ADOBE ILLUSTRATOR CS3 9 10 916