Ktl-icon-tai-lieu

adsl căn bản

Được đăng lên bởi tranngoctri-qn93
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2219 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG MỘT :

KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU
TRONG CÔNG NGHỆ ADSL .
Trong chương này chúng ta sẽ xem xét chi tiết một vài hệ thống điều chế căn bản dùng trong công
nghệ DSL . Hình 6-1 là sơ đồ khối tổng quát hai bộ thu phát của 3 dạng điều chế biên cầu phương QAM (
Quadrature Amplitude Modulation ) , biên pha không sóng mang CAP ( Carierrless Amplitude Phase
Modulation ) và đa âm rời rạc DMT ( Decrett MultiTone Modulation ) .
Khối điều chế chuyển đổi các bit vào ( dạng xung ) sang tần số ( dạng sóng ) để gởi đi lên kênh truyền .
Khối giải điều chế trong bộ thu ; thu lại sóng mang và chuyển đổi trở lại các bít giống như đã được tạo ra
bởi bộ phát . Ý tưởng chính là việc tái tạo lại bit ở đầu ra của bộ giải điều chế giống như các bit đã được
đưa vào ở ngõ vào bộ điều chế .

Hình 1-0 : Sơ đồ khối tổng quát điều chế tín hiệu dùng trong công nghệ DSL .

Tập hai – Công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL

Trang 12 của 143

Hình trên bao gồm các Khối bộ chức năng :
1. Tại phía đầu phát Transmitter :
•

Bộ trộn SCRAMBLER

•

Bộ mã hoá sửa lỗi hướng tới – Forward Error Connection Encoder .

•

Bộ xen tín hiệu Interleaver .

•

Bộ điều chế tín hiệu Modulation .

•

Bộ sửa dạng sóng .

2. Tại phía đầu thu Receiver :
•

Bộ lọc cân bằng Equalizer .

•

Bộ giải điều chế Demoulation .

•

Bộ giải xen ( tách ) tín hiệu De-interleaver .

•

Bộ giải mã sửa lỗi tín hiệu hướng đến Forward Error Connection Decoder .

•

Bộ giải trộn tín hiệu De-Scrambler .
Chức năng hoạt động của các khối sẽ được trình bảy ở các phần sau .

Tập hai – Công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL

Trang 13 của 143

I. ĐIỀU BIÊN CẦU PHƯƠNG - QAM
( Quadrature Amplitude Modulation )
I.1 ĐIỀU CHẾ QAM
Điều biên cầu phương QAM là phương pháp mã hoá dữ liệu trên một tần số sóng mang đơn . Sự
mã hoá dữ liệu bằng cách thay đổi cả biên và pha của sóng mang . QAM dùng một dạng sóng sine và
một dạng sóng cosine với cùng bộ phận tạo tần số để chuyển đổi thông tin . Các sóng này được gởi đồng
thời lên kênh truyền , biên độ ( gồm dấu và biên bộ ) mỗi sóng có chứa tin tức được gởi .

Hình 1-1 Mô hình điều chế QAM .

Trong bộ điều chế QAM hình 1-1 , nhánh thực hiện biên độ sóng cosine còn gọi là nhánh phase ,
biên độ cosine gọi là phase hay I . Nhánh thực hiện biên độ sóng sine gọi là nhánh cầu phương (
quadrature ) , biên độ sine gọi là cầu phương hay Q .
Tính trực giao giữa sóng sine và cosine cho phép truyền dữ liệu đồng thời trên kênh . Xem xét một
chu kỳ đơn mỗi sóng , nguyên lý trực gi...
Tp hai – Công ngh đường dây thuê bao s bt đối xng ADSL Trang
12
ca 143
CHƯƠNG MỘT :
KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU
TRONG CÔNG NGHỆ ADSL .
Trong chương này chúng ta sẽ xem xét chi tiết một vài hệ thống điều chế căn bản dùng trong công
nghệ DSL . Hình 6-1 là sơ đồ khối tổng quát hai bộ thu phát của 3 dạng điều chế biên cầu phương QAM (
Quadrature Amplitude Modulation ) , biên pha không sóng mang CAP ( Carierrless Amplitude Phase
Modulation ) và đa âm rời rạc DMT ( Decrett MultiTone Modulation ) .
Khối điều chế chuyển đổi các bit vào ( dạng xung ) sang tần số ( dạng sóng ) để gởi đi lên kênh truyền .
Khối giải điều chế trong bộ thu ; thu lại sóng mang chuyển đổi trở lại các bít giống như đã được tạo ra
bởi bộ phát . Ý tưởng chính việc tái tạo lại bit đầu ra của bộ giải điều chế giống như các bit đã được
đưa vào ở ngõ vào bộ điều chế .
Hình 1-0 : Sơ đồ khối tổng quát điều chế tín hiệu dùng trong công nghệ DSL .
adsl căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
adsl căn bản - Người đăng: tranngoctri-qn93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
adsl căn bản 9 10 782