Ktl-icon-tai-lieu

an toàn bảo mật thông tin

Được đăng lên bởi sannysan244-gmail-com
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¹i häc quèc gia hµ néi
Khoa c«ng nghÖ

Phan §×nh DiÖu

Lý thuyÕt mËt m·
&

an toµn th«ng tin

NXB ®¹i häc quèc gia hµ néi - 2002

1

Lý thuyÕt mËt m·

&

An toµn th«ng tin

2

Lý thuyÕt mËt m·
&
An toµn th«ng tin
Phan §×nh DiÖu
§¹i häc Quèc gia Hµ Néi

Khoa C«ng nghÖ- §HQG Hµ néi

3

Néi dung

Lêi më ®Çu.................................................................4
Ch−¬ng 1
Giíi thiÖu chung vÒ mËt m·......8
1.1. S¬ lùoc lÞch sö vÒ khoa mËt m·.................................. ........ 8
1.2. HÖ thèng mËt m·. M· theo khèi vµ m· theo dßng ........ 12
1.3. MËt m· khãa ®èi xøng vµ mËt m· cã khãa c«ng khai.... 15
1.4. C¸c bµi to¸n an toµn th«ng tin ........................................... 16
1.5. Th¸m m· vµ tÝnh an toµn cña c¸c hÖ mËt m·................... 18

Ch−¬ng 2.
C¬ së to¸n häc cña lý thuyÕt mËt m· ................20
2.1.Sè häc c¸c sè nguyªn.ThuËt to¸n Euclide.......................... 20
2.2. X¸c suÊt vµ thuËt to¸n x¸c suÊt......... ............................... 31
2.3. §é phøc t¹p tÝnh to¸n......................................................... 36
2.4.Sè nguyªn tè. Ph©n tÝch thµnh thõa sè.L«garit rêi r¹c.... 42

1

Ch−¬ng 3
C¸c hÖ mËt m· kho¸ ®èi xøng ...... 55
3.1. C¸c hÖ mËt m· cæ ®iÓn........................................................ 55
3.2. Th¸m m· ®èi víi c¸c hÖ mËt m· cæ ®iÓn ......................... 63
3.3. MËt m· theo dßng vµ c¸c d·y sè gi¶ ngÉu nhiªn ...........72
3.4. HÖ mËt m· chuÈn DES

........................................ 80

Ch−¬ng 4
C¸c hÖ mËt m· kho¸ c«ng khai ...........92
4.1. Giíi thiÖu më ®Çu.................................................................92
4.1. HÖ mËt m· kho¸ c«ng khai RSA ........................................97
4.2. HÖ mËt m· kho¸ c«ng khai Rabin.................................... 101
4.3. HÖ mËt m· kho¸ c«ng khai ElGamal................................103
4.4. C¸c hÖ mËt m· dùa trªn c¸c bµi to¸n NP-®Çy ®ñ............107
4.5. C¸c hÖ mËt m· x¸c suÊt kho¸ c«ng khai...........................111

Ch−¬ng 5
Bµi to¸n x¸c nhËn vµ Ch÷ ký ®iÖn tö......115
5.1. Bµi to¸n x¸c nhËn vµ s¬ ®å ch÷ ký................................ 115
5.2. S¬ ®å ch÷ ký ElGamal vµ chuÈn ch÷ ký ®iÖ tö.......... 118
5.3. Hµm b¨m vµ ch÷ ký......................................................... 122
5.4. Mét sè s¬ ®å ch÷ ký kh¸c............................................... 127
5.5.Ch÷ ký kh«ng phñ ®Þnh ®−îc&kh«ng chèi bá ®−îc 131

2

Ch−¬ng 6
C¸c s¬ ®å x−ng danh vµ x¸c nhËn danh tÝnh 136
6.1. VÊn ®Ò x−ng danh.........
1
§¹i häc quèc gia hµ néi
Khoa c«ng nghÖ
Phan §×nh DiÖu
Lý thuyÕt mËt m·
&
an toµn th«ng tin
NXB ®¹i häc quèc gia hµ néi - 2002
an toàn bảo mật thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
an toàn bảo mật thông tin - Người đăng: sannysan244-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
an toàn bảo mật thông tin 9 10 380