Ktl-icon-tai-lieu

An toàn thông tin

Được đăng lên bởi nhuhoa108
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 2087 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN
1.1. VẤN ĐỀ AN TOÀN THÔNG TIN
1.1.1. Tại sao cần Bảo đảm An toàn thông tin ?
Ngày nay, sự xuất hiện Internet và mạng máy tínḥ đã giúp cho việc trao đổi thông
tin trở nên nhanh gọn, dễ dàng. E-mail cho phép người ta nhận hay gửi thư ngay trên
máy tính của mình, E-business cho phép thực hiện các giao dịch buôn bán trên mạng, ...
Tuy nhiên lại phát sinh những vấn đề mới. Thông tin quan trọng nằm ở kho dữ
liệu
hay đang trên đường truyền có thể bị trộm cắp, có thể bị làm sai lệch, có thể bị giả mạo.
Điều đó có thể ảnh hưởng tới các tổ chức, các công ty hay cả một quốc gia. Những bí mật
kinh doanh, tài chính là mục tiêu của các đối thủ cạnh tranh. Những tin tức về an ninh
quốc gia là mục tiêu của các tổ chức tình báo trong và ngoài nước.
Theo số liệu của CERT (Computer Emegency Response Team: Đội cấp cứu MT),
số lượng các vụ tấn công trên Internet mỗi ngày một nhiều, qui mô của chúng mỗi ngày
một lớn và phương pháp tấn công ngày càng hoàn thiện. Ví dụ cùng lúc tin tặc đã tấn
công vào cả 100 000 máy tính có mặt trên mạng Internet, những máy tính của các công
ty, các trường học, các cơ quan nhà nước, các tổ chức quân sự, các nhà băng, ... cùng lúc
ngưng hoạt động.
Khi trao đổi thông tin trên mạng, những tình huống mới nảy sinh:
Người ta nhận được một bản tin trên mạng, thì lấy gì làm bảo đảm rằng nó là của
đối tác đã gửi cho họ. Khi nhận được tờ Sec điện tử hay Tiền điện tử trên mạng, thì có
cách nào để xác nhận rằng nó là của đối tác đã thanh toán cho ta. Tiền đó là tiền thật, hay
tiền giả ?
Thông thường, người gửi văn bản quan trọng phải ký phía dưới. Nhưng khi truyền
trên mạng, văn bản hay giấy thanh toán có thể bị trộm cắp và phía dưới nó có thể dán
một chữ ký khác. Tóm lại với cách thức ký như cũ, chữ ký rất dễ bị giả mạo.
Để giải quyết tình hình trên, vấn đề bảo đảm An toàn thông tin (ATTT) đã được
đặt ra trong lý luận cũng như trong thực tiễn.
Thực ra vấn đề này đã có từ ngàn xưa, khi đó nó chỉ có tên là “bảo mật”, mà ky
thuật rõ đơn giản, chẳng hạn trước khi truyền thông báo, người gửi và người nhận thỏa
thuận một số từ ngữ mà ta quen gọi là tiếng “lóng”.
Khi có điện tín điện thoại người ta dùng mật mã cổ điển, phương pháp chủ yếu
là...


 !"#"$%&%'%(
  !"
#$%&'&()*+ ,-./0-$
12)*3 , &43"3$(((
5$+678(5"9%:#; &6
+
$-.7<=34>?<=34++<=34@ (
A7<<=@-#8!B"@>9C(63/
;& +D$1C1(6B7
9C+D$1!B23   -8(
5 C+1E)F5GE )F 5HA>BI5J
C+-KD"$L>79"1L
>+8-M" (N&DO+P
" @QRRRRR<P$61"
-.%M9-8!B9S3T(((O+
- >(
U !"$62C8@H
-./-K>3@$2+2+3@ @:<+1
C0 (U/-K.V0570$2<
 =/:<+1C  (57<+7/
7@W
5"-.-.0T3@9%@;X&-8(-;7
$T3@ <=34>?&-8<<=&
>6;X;(5<+8B;X- Y6;X&'34@ (
A=@9Z22$73@ @GJ-K
P +X+/Y- '(
57<[-;<<\<$+]^;_
/`M@a-8;7"3 -.0-./b
/>C[69%+Z]^(
U< -.&O/!=-M1Z
+Z 4;X 3@]C^=-K3@]/^(
Q
An toàn thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn thông tin - Người đăng: nhuhoa108
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
An toàn thông tin 9 10 437