Ktl-icon-tai-lieu

anova

Được đăng lên bởi Tuyen Huynh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI
(ANOVA - ANALYSIS OF VARIANCE )
1. Phân tích phương sai 1 nhân tố
Giả sử nhân tố A có k mức X1, X2 , … , Xk với Xj có phân phối chuẩn N(a,s2) có mẫu điều tra
X1
x11
x21
:
:
x n11

X2
x12
x22
:
:
:
x n2 2

---

Xk
x1k
x2k
:
:
x nk k

…

Với mức ý nghĩa a , hãy kiểm định giả thiết :
H0 : a1 = a2 = … = ak
H1 : “Tồn tại j1¹j2 sao cho aj1≠aj2 “
·

Đặt:
k

§

Tổng số quan sát: n =

ånj
j =1

Trung bình mẫu nhóm j ( j =1, .. , k ): x j =

§

§

Phương sai hiệu chỉnh nhóm j: S 2j =

§

SST =

å å ( xij - x ) 2

Tj

i =1

nj

å xij =

nj

với T j = å xij
i =1

k
1 k ni
T
xij =
v ới T = åå xij = å T j
åå
n j =1 i =1
n
j =1 i =1
j =1

Trung bình mẫu chung: x =

nj

nj

k nj

§

k

1
nj

n

j
1
( xij - x j ) 2
å
n j - 1 i =1

Tổng bình phương các độ lệch.

j =1 i =1
k

§

SSA =

å n j (x j - x )2

Tổng bình phương độ lệch riêng của các nhóm so với x

j =1

·

Tính SST bằng cách chèn thêm x j và khai triển thì được:
k

SST =

nj

k nj

k

nj

å å ( xij - x j + x j - x) 2 = å å ( x j - x) 2 + å å ( xij - x j ) 2 vì
j =1 i =1

j =1 i =1

k nj

j =1 i =1

k

nj

k

j =1

i =1

j =1

nj

- 2åå ( xij - x j )( x j - x) = -2å ( x j - x)å ( xij - x j ) = -2å ( x j - x)(å xij - n j x j ) = 0
j =1 i =1

k

k nj

j =1

j =1 i =1

SST= å n j ( x j - x) 2 + åå ( xij - x j ) 2 = SSA + SSE với SSE =

Đặng Thành Danh - ĐHNL

1

i =1

k nj

åå ( xij - x j ) 2
j =1 i =1

k

* Tổng thứ nhất SSA=

ån

j

( x j - x) 2 đặc trưng sự khác nhau giữa các nhóm.

j =1

k nj

åå ( xij - x j ) 2

* Tổng thứ hai

đặc trưng sự khác nhau giữa số liệu trong nội bộ nhóm.

j =1 i =1

k nj

SST = å å
j =1 i =1

xij2

T2
n

k

T j2

j =1

nj

SSA = å
MSA =

·

Nếu H0 đúng thì F =

·

Miền Ba :

Bảng ANOVA
Nguồn sai số

T2
n

SSE = SST - SSA

SSA
k -1

MSE =

SSE
n-k

MSA
có phân phối Fisher bậc tự do k-1; n-k
MSE

F > Fk-1; n-k ; 1-a

Tổng bình phương
SS

Bậc tự do
df

SSA

k-1

SSE = SST - SSA

n-k

SST

n-1

Yếu t ố
(Between Group)
Sai số
(Within Group)
Tổng cộng

-

Bình phương trung bình
MS
SSA
MSA =
k -1
SSE
MSE =
n-k

Giá trị thống kê
F
MSA
F=
MSE

Ví dụ:
Hàm lượng Alcaloid (mg) trong một loại dược liệu được thu hái từ 3 vùng khác nhau được số
liệu sau:
Vùng 1 : 7,5
6,8
7,1
7,5
6,8
6,6
7,8
Vùng 2 : 5,8
5,6
6,1
6,0
5,7
Vùng 3 : 6,1
6,3
6,5
6,4
6,5
6,3
Hỏi hàm lượng Alcaloid có khác nhau theo vùng hay không?
Giải:

nj
Tj

å xij2

Vùng 1
7,5
6,8
7,1
7,5
6,8
6,6
7,8
7
50,1

Vùng 2
5,8
5,6
6,1
6,0
5,7

Vùng 3
6,1
6,3
6,5
6,4
6,5
6,3

5
29,2

6
38,1

N=18
T=117,4

359,79

170,7

242,0...
Đặng Thành Danh - ĐHNL 1
PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI
(ANOVA - ANALYSIS OF VARIANCE )
1. Phân tích phương sai 1 nhân tố
Gi s nhân t A có k mc X
1
, X
2
, … , X
k
vi X
j
có phân phi chun N(a,s
2
) có mu điu tra
X
1
X
2
---
X
k
x
11
x
21
:
:
1
1
n
x
x
12
x
22
:
:
:
2
2
n
x
x
1k
x
2k
:
:
kn
k
x
Vi mc ý nghĩa a , hãy kim định gi thiết :
H
0
: a
1
= a
2
= … = a
k
H
1
: “Tn ti j
1
¹j
2
sao cho a
j1
a
j2
· Đặt:
§ Tng s quan sát: n =
å
=
k
j
j
n
1
§ Trung bình mu nhóm j ( j =1, .. , k ):
j
j
n
i
ij
j
j
n
T
x
n
x
j
==
å
=1
1
vi
å
=
=
j
n
i
ijj
xT
1
§ Trung bình mu chung:
n
T
x
n
x
k
j
n
i
ij
i
==
åå
= =1 1
1
v i
ååå
== =
==
k
j
j
k
j
n
i
ij
TxT
j
11 1
§ Phương sai hiu chnh nhóm j:
å
=
-
-
=
j
n
i
jij
j
j
xx
n
S
1
22
)(
1
1
§ SST =
å å
= =
-
k
j
n
i
ij
j
xx
1 1
2
)( Tng bình phương các độ lch.
§ SSA =
å
=
-
k
j
jj
xxn
1
2
)( Tng bình phương độ lch riêng ca các nhóm so vi
x
· Tính SST bng cách chèn thêm
j
x
và khai trin thì được:
SST =
å åå åå å
= == == =
-+-=-+-
k
j
n
i
j
ij
k
j
n
i
j
k
j
n
i
jj
ij
jjj
xxxxxxxx
1 1
2
1 1
2
1 1
2
)()()(
0))((2)()(2))((2
1 11 11 1
=---=---=---
å åå ååå
= == == =
k
j
n
i
j
jij
j
k
j
n
i
j
ij
j
k
j
n
i
jj
ij
jjj
xnxxxxxxxxxxx
SST=
SSESSAxxxxn
k
j
n
i
j
ij
k
j
j
j
j
+=-+-
ååå
= == 1 1
2
1
2
)()(
vi SSE =
åå
= =
-
k
j
n
i
j
ij
j
xx
1 1
2
)(
anova - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
anova - Người đăng: Tuyen Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
anova 9 10 867