Ktl-icon-tai-lieu

Antenna

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 2629 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHAÀN 1
LYÙ THUYEÁT
ANTEN

CHÖÔNG I : KHAÙI NIEÄM TRÖÔØNG ÑIEÄN TÖØ
---oOo--I. Ñaëc ñieåm soùng ñieän töø.
Toaøn boä lyù thuyeát anten ñöôïc xaây döïng treân cô sôû cuûa soùng ñieän
töø. Ñieän tröôøng vaø töø tröôøng ñoàng thôøi toàn taïi trong khoâng gian thoáng
nhaát taïo thaønh tröôøng ñieän töø.
Tröôøng ñieän töø laø moät daïng vaät chaát cô baûn, chuyeån ñoäng vôùi
vaän toác c trong moãi heä quy chieáu quaùn tính trong chaân khoâng; noù theå
hieän söï toàn taïi vaø vaän ñoäng qua nhöõng töông vôùi moät daïng vaät chaát
khaùc laø nhöõng haït hoaëc nhöõng moâi tröôøng chaát mang ñieän.
Tröôøng ñieän töø coù mang naêng löôïng vaø nhieät ñoä:
1
W = ( B + HD)
E
2

(

J
m3

)

Tröôøng ñieän töø ñaëc tröng bôûi caùc ñaïi löôïng sau :

E : vector cöôøng ñoä ñieän tröôøng (
D : Vector caûm öùng ñieän

(

C

V
)
m

)

m2

Wb

B : Vector caûm öùng töø

(

H : Vector cöôøng ñoä töø tröôøng

(

m2

)

A
)
m

Tröôøng ñieän töø ñöôïc bieåu dieãn qua heä thoáng phöông trình
Maxwell .
rot E = -

∂B
(1.1)
∂t

div D = ρ

(1.3)

rotH = J +

∂D
(1.2)
∂t

div B = 0

Ngoaøi ra coøn coù phöông trình lieân heä :

(1.4)

(

D = ε E = ε οεr E
B = μH = μ ο μ r H (

J = γE (

A
m2

Vs
m2

= T)

)

C
m2

(1.6)

(1.7)

J :thoâng löôïng vector maät ñoä doøng daãn (

ρ : phaân boá ñieän tích khoái

) (1.5)

(

C
m3

γ : ñoä daãn ñieän cuûa moâi tröôøng daãn (

A
m2

)

)
1
s
)
=
Ωm m

ε: heä soá ñieän thaåm tuyeät ñoái cuûa moâi tröôøng (

Ñoái vôùi moâi tröôøng chaân khoâng ε = ε ο =

A
)
m

10−9 F
( )
36π m

ε r = 1 ÷ 10 :caùc ñieän moâi thoâng thöôøng
ε r = 1 : khoâng khí

ε r = 103 ÷ 104 : moät soá muoái senhet

μ: heä soá töø thaåm cuûa moâi tröôøng (

H
)
m

H
Ñoái vôùi moâi tröôøng chaân khoâng μ = μ ο = 4π 10− 7 ( )
.
m
μ r = 1 : ñoái vôùi moâi tröôøng thoâng thöôøng
Nguoàn taïo ra tröôøng ñieän töø laø doøng ñieän vaø töø
tröôøng.

YÙ nghóa heä phöông trình Maxwell.
- Phöông trình Maxwell (1.1)vaø (1.2) neâu roõ töø tröôøng vaø ñieän tröôøng
bieán thieân luoân gaén boù vôùi nhau vaø luoân coù tính chaát xoaùy.

- Phöông trình Maxwell (1.3)vaø (1.4)moâ taû daïng hình hoïc cuûa hai maët
theå hieän ñieän tröôøng vaø töø tröôøng.
II. Soùng ñieän töø :
Phöông trình soùng ñieän töø coù daïng.
E = Eo cos( t -

Töông töï : B = Bo cos( t -

x
)
V

x
)
V

Eo , Bo , phuï thuoäc ñieàu kieän ñaàu.
Haøm E ( x,t ) vaø B ( x,t ) laø caùc haøm soùng, nhö vaäy ñieän tröôøng
vaø töø tröôøng lan truyeàn trong khoâng gian döôùi daïng soùng .
Vaäy soùng ñieän töø laø tröôøng ñieän töø bieán th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Antenna - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Antenna 9 10 422