Ktl-icon-tai-lieu

Appendix 2

Được đăng lên bởi adgj8
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 2: Các từ khoá trong JavaScript
Phụ lục này sẽ trình bày các từ khoá trong Javascript
Thuật ngữ

Mô tả

Cookie

Các thuật ngữ trong JavaScript
Một đối tượng đặc biệt chứa các thông tin về tình trạng/trạng thái của
client. Những thông tin này có thể được truy xuất bởi server.

Event Handler

Function
Hierarchy

JavaScript

Các thuộc tính của các thẻ HTML được nhúng vào trong tài liệu. Các
thuộc tính này sẽ được gán giá trị là một dòng lệnh JavaScript hay một
hàm để thực thi khi sự kiện xảy ra.
Tập hợp các câu lệnh được xây dựng sẵn hay do người dùng định nghĩa
để thực thi một nhiệm vụ. Nó có thể trả về một giá trị khi được sử dụng
với câu lệnh return.
Các đối tượng của Navigator tồn tại trong tập các mối liên hệ với các
đối tượng khác nhằm phản ánh cấu trúc của một trang HTML. Điều này
được đề cập đến như instance hierarchy bởi vì nó chỉ làm việc với các
đối tượng đã chỉ ra hơn là các class. Đối tượng window là là cha của tất
cả các đối tượng khác trong Navigator.
Một ngôn ngữ kịch bản được phát triển bởi Netscape cho các tài liệu
HTML. Các kịch bản được thực hiện sau khi các sự kiện được chỉ ra.

Literal
Một giá trị tuyệt đối không được gán cho một biến.
Ví dụ: 1, 3.1415927, "Bob", true
Method

Operator

Hàm được gán cho một đối tượng.
Ví dụ: bigString.toUpperCase() trả về chuỗi bigString ở
dạng chữ hoa.
Thực hiện một hàm trên một hay nhiều toán hạng hay biến. Các phép
toán được phân thành 2 loại: toán tử một ngôi và toán tử 2 ngôi. Toán tử
hai ngôi cần hai toán hạng và toán tử một ngôi chỉ cần một toán hạng
duy nhất.

Property

Script

Dùng để mô tả một đối tượng. Một thuộc tính được định nghĩa bằng
cách gán cho nó một giá trị. Một số thuộc tính trong JavaScript chứa các
hằng: giá trị không bao giờ thay đổi.
Một hay nhiều câu lệnh trong Javascript được bao trong cặp thẻ
<script>.
Các đối tượng trong JavaScript

Anchors

Checkbox

Date
document

Một phần văn bản được xem như là đích của một hypertext. Đây là đối
tượng chỉ đọc và được tạo ra trong thẻ <A> của tài liệu HTML.
Một phần tử form mà người dùng có thể bật hay tắt chức năng của nó
bằng cách click chuột. Nó phải được định nghĩa trong thẻ <form>. Sử
dụng một đối tượng checkbox, bạn có thể biết một checkbox đã được
đánh dấu hay chưa cũng như xem thuộc tính name và value của nó.
Thay thế một loại ngày tháng chuẩn. Mặc dù nó không có thuộc tính
nào nhưng chứa một lượng các phương thức rất lớn.
Đối tượng được tạo bởi Navigator khi trang được tải, nó chứa các thông

tin về tài liệu hiện tại chẳng...
Phụ lục 2: Các từ khoá trong JavaScript
Phụ lục này sẽ trình bày các từ khoá trong Javascript
Thuật ngữ Mô tả
Các thuật ngữ trong JavaScript
Cookie Một đối tượng đặc biệt chứa các thông tin về tình trạng/trạng thái của
client. Những thông tin này có thể được truy xuất bởi server.
Event Handler
Các thuộc tính của các thẻ HTML được nhúng vào trong tài liệu. Các
thuộc tính này sđược gán giá trị một dòng lệnh JavaScript hay một
hàm để thực thi khi sự kiện xảy ra.
Function Tập hợp các câu lệnh được xây dựng sẵn hay do người dùng định nghĩa
để thực thi một nhiệm vụ. Nó có thể trả về một giá trị khi được sử dụng
với câu lệnh return.
Hierarchy Các đối tượng của Navigator tồn tại trong tập các mối liên hệ với các
đối tượng khác nhằm phản ánh cấu trúc ca một trang HTML. Điều này
được đề cập đến như instance hierarchy bởi chỉ làm việc với các
đối tượng đã chỉ ra hơn là các class. Đối tượng window là là cha của tất
cả các đối tượng khác trong Navigator.
JavaScript Một ngôn ngữ kịch bản được phát triển bởi Netscape cho các tài liệu
HTML. Các kịch bản được thực hiện sau khi các sự kiện được chỉ ra.
Literal
Một giá trị tuyệt đối không được gán cho một biến.
Ví d: 1, 3.1415927, "Bob", true
Method
Hàm được gán cho một đối tượng.
Ví dụ: bigString.toUpperCase() trả về chuỗi bigString ở
dạng chữ hoa.
Operator Thực hiện một hàm trên một hay nhiều toán hạng hay biến. Các phép
toán được phân thành 2 loại: toán tử một ngôi và toán tử 2 ngôi. Toán tử
hai ngôi cần hai toán hạng toán tử một ngôi chỉ cần một toán hạng
duy nhất.
Property
Dùng để mô tả một đối tượng. Một thuộc tính được định nghĩa bằng
cách gán cho nó một giá trị. Một số thuộc tính trong JavaScript chứa các
hằng: giá trị không bao giờ thay đổi.
Script Một hay nhiều câu lệnh trong Javascript được bao trong cặp thẻ
<script>.
Các đối tượng trong JavaScript
Anchors
Một phần văn bản được xem như đích của một hypertext. Đây đối
tượng chỉ đọc và được tạo ra trong thẻ <A> của tài liệu HTML.
Checkbox Một phần tử form người dùng thể bật hay tắt chức năng của
bằng cách click chuột. phải được định nghĩa trong thẻ <form>. Sử
dụng một đối tượng checkbox, bạn thể biết một checkbox đã được
đánh dấu hay chưa cũng như xem thuộc tính name và value của nó.
Date Thay thế một loại ngày tháng chuẩn. Mặc không thuộc tính
nào nhưng chứa một lượng các phương thức rất lớn.
document Đối tượng được tạo bởi Navigator khi trang được tải, nó chứa các thông
Appendix 2 - Trang 2
Appendix 2 - Người đăng: adgj8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Appendix 2 9 10 795