Ktl-icon-tai-lieu

ASP.NET 3.5 Enterprise Application Development with Visual Studio 2008

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ASP.NET 3.5 Enterprise Application
Development with Visual Studio® 2008
Problem – Design – Solution
Vince Varallo

96865ffirs.indd 5

12/18/08 7:36:18 AM

96865ffirs.indd 2

12/18/08 7:36:17 AM

ASP.NET 3.5 Enterprise Application
Development with Visual Studio 2008
Problem – Design – Solution
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
Chapter 1: A Framework for Enterprise Applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Chapter 2: The Data Access Layer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Chapter 3: Designing the Business Logic Layer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Chapter 4: The User Interface Layer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Chapter 5: Exception Handling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Chapter 6: Role-Based Security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
Chapter 7: The Workflow Engine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Chapter 8: Notifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Chapter 9: Reporting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Chapter 10: The Query Builder Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Chapter 11: The Dashboard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Chapter 12: Auditing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Chapter 13: Code Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  445
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  465

96865ffirs.indd 1

12/18/08 7:36:17 AM

96865ffirs.indd 2

12/18/08 7:36:17 AM

96865badvert.indd 483

12/17/08 2:07:19 PM

96865badvert.indd 484

12/17/08 2:07:20 PM

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ASP.NET 3.5 Enterprise Application Development with Visual Studio 2008 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ASP.NET 3.5 Enterprise Application Development with Visual Studio 2008 9 10 122