Ktl-icon-tai-lieu

ASP.net

Được đăng lên bởi galaticstar1206
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng hợp các thủ thuật lập trình với ASP.net - Csharp
Khi lập trình, một thủ thuật có thể đơn giản nhưng nếu không biết ta cũng sẽ giải quyết được
vấn đề nhưng có thể sẽ mất nhiều công sức, Giống như một công thức toán học vậy, nếu bạn
không biết bạn sẽ đi tìm cách để chứng minh một công thức có sẵn, nhưng công thức đó đã
có sẵn ta chỉ việc áp dụng thôi. Khi lập trình cũng vậy nếu biết một thủ thuật nó sẽ giảm bớt
công sức cho bạn

1. Kiểm tra FileUpload chỉ có thể là file ảnh
Để tải lên hình ảnh đến máy chủ từ một ứng dụng web Asp.Net, Bạn sử dụng FileUpload. Nhưng bạn chỉ
muốn giới hạn chỉ cho upload file ảnh thôi => Sử dụng RegularExpressionValidator như minh họa dưới
đây
<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />
<asp:RegularExpressionValidator
ID="RegularExpressionValidator1"
runat="server"
ControlToValidate="FileUpload1"
ErrorMessage="Không phải file ảnh"
ValidationExpression=
"^([0-9a-zA-Z_\-~ :\\])+(.jpg|.JPG|.jpeg|.JPEG|.bmp|.BMP|.gif|.GIF|.png|.PNG)$">
</asp:RegularExpressionValidator>

2. Giới hạn chỉ nhập số trong Textbox
Để giới hạn khi người dùng chỉ có thể nhập ký tự số (số chứng minh thư chẳng hạn) trong textbox bạn
có thể dùng FilteredTextBoxExtender của AjaxControl toolkit như sau:
<asp:TextBox ID="txtCMT" Width="50px" runat="server" />
<cc1:FilteredTextBoxExtender ID="ftbeCMT" runat="server"
Enabled="True" FilterType="Numbers" TargetControlID="txtCMT" />

Nếu không dùng ajax bạn cần viết hàm javascript như sau:
function onlyNumbers(evt) {
var e = event || evt;
var charCode = e.which || e.keyCode;
if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57))
return false;

return true;
}
....
<asp:TextBox ID="txtCMT" runat="server" onkeypress="return onlyNumbers();" />

3. Giới hạn độ dài của Textbox trong khoảng [a,b]
Giả sử bạn muốn giới hạn độ dài Textbox mật khẩu trong khoảng [a,b] bạn có thể dùng CustomValidator
như minh họa sau:
<asp:TextBox runat="server" ID="txtTest"></asp:TextBox>
<asp:CustomValidator ID="CustomValidator1" runat="server"
ErrorMessage="Độ dài phải trong khoảng [6,20]"
ControlToValidate="txtTest"
OnServerValidate="CustomValidator1_ServerValidate">
</asp:CustomValidator>
//Viết sự kiện

CustomValidator1_ServerValidate

protected
void
CustomValidator1_ServerValidate(object
ServerValidateEventArgs args)

source,

{
if (args.Value.Length = 20)
args.IsValid = false;
else
{
if (args.Value.Length < 6)
args.IsValid= false;
else
args.IsValid = true;
}
}

4: Hiển thị chính xác nội dung văn bản TextArea
Khi bạn nhập nội dun...
Tổng hợp các thủ thuật lập trình với ASP.net - Csharp
Khi lập trình, một thủ thuật có thể đơn giản nhưng nếu không biết ta cũng sẽ giải quyết được
vấn đề nhưng có thể sẽ mất nhiều công sức, Giống như một công thức toán học vậy, nếu bạn
không biết bạn sẽ đi tìm cách để chứng minh một công thức sẵn, nhưng công thức đó đã
sẵn ta chỉ việc áp dụng thôi. Khi lập trình cũng vậy nếu biết một thủ thuật sẽ giảm bớt
công sức cho bạn
1. Kiểm tra FileUpload chỉ có thể là file ảnh
Để tải lên hình ảnh đến máy chủ từ một ứng dụng web Asp.Net, Bạn sử dụng FileUpload. Nhưng bạn chỉ
muốn giới hạn chỉ cho upload file ảnh thôi => Sử dụng RegularExpressionValidator như minh họa dưới
đây
<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />
<asp:RegularExpressionValidator
ID="RegularExpressionValidator1"
runat="server"
ControlToValidate="FileUpload1"
ErrorMessage="Không phi filenh"
ValidationExpression=
"^([0-9a-zA-Z_\-~ :\\])+(.jpg|.JPG|.jpeg|.JPEG|.bmp|.BMP|.gif|.GIF|.png|.PNG)$">
</asp:RegularExpressionValidator>
2. Giới hạn chỉ nhập số trong Textbox
Để giới hạn khi người dùng chỉ thể nhập tự số (số chứng minh thư chẳng hạn) trong textbox bạn
có thể dùng FilteredTextBoxExtender của AjaxControl toolkit như sau:
<asp:TextBox ID="txtCMT" Width="50px" runat="server" />
<cc1:FilteredTextBoxExtender ID="ftbeCMT" runat="server"
Enabled="True" FilterType="Numbers" TargetControlID="txtCMT" />
Nếu không dùng ajax bạn cần viết hàm javascript như sau:
function onlyNumbers(evt) {
var e = event || evt;
var charCode = e.which || e.keyCode;
if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57))
return false;
ASP.net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ASP.net - Người đăng: galaticstar1206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ASP.net 9 10 300