Ktl-icon-tai-lieu

Asp

Được đăng lên bởi Man Huynh
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 3658 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Tự Học
Microsoft ASP.NET

Bản quyền của:


Rào Trước
Hành trang vào Khóa Học ASP.NET
Ta nên chuẩn bị sẵn một số kiến thức căn bản về lập trình hay phát triển mạng khi bước vào khóa học này thì tốt hơn, vì tuy
bạn không cần phải biết về ASP cổ điển (classic ASP) nhưng, như chúng tôi đã trình bày trong phần FAQ ở trang Chào Mừng
đầu khóa học, bạn cần:
•
•
•

•

tham khảo các bài viết trong khóa Học Microsoft .NET của thầy Lê Ðức Hồng để làm quen với .NET framework,
Visual Basic.NET, Visual Studio.NET. VB.NET sẽ được dùng làm ngôn ngữ mặc định (default) trong các thí dụ, các
bài tập hay các dự án của khoá.
biết tổng quát về HTML (HyperText Markup Language) khi ta cần trình bày các trang web trên browser. Browser
được dùng trong khoá này là IE6 (Internet Explorer Version 6).
quen thuộc với các hệ điều hành mới hiện nay (Operating System) như Windows 2000 (Professional hay Server) hay
Windows XP (Home hay Professional), cũng như quen thuộc cách quản lý các ứng dụng liên hệ như Web Server
(Personal Web Server hay Internet Information Server - IIS) và các cơ sở dữ liệu (database) MS SQL Server 2000 xin tham khảo các bài viết về MCSE của thầy Vũ Hữu Tín, thầy Tăng Vinh Tài và lớp MCSE.
vài kiến thức căn bản về XML liên quan đến việc chuyển thông tin từ chổ này qua chổ khác. Về XML, bạn nên tham
khảo các bài viết XML, Kỹ Thuật Nồng Cốt trong Tương Lai của thầy Lê Ðức Hồng và các bài tự học XML của cô
Bạch Trí cũng trên mạng Vovisoft này).

Thật ra, ta đâu làm khó nhau chi nhưng phải rào trước đón sau như vậy là vì con đường ta đi tìm hiểu về ASP.NET hơi lắt lẽo
gập ghềnh. Một khi ta phát triển mạng với ASP.NET, ta phải vận dụng tất cả các ứng dụng liên hệ và kết hợp mọi thứ vào
nhau. Ðó cũng là lý do tại sao khoá học này chỉ nhắm vào các lập trình viên đã có kinh nghiệm phát triển mạng. Tuy vậy,
chúng tôi sẽ cố gắng trình bày một cách đơn sơ, ngắn và gọn khi đề cập đến các ứng dụng kể trên trong các bài học có liên
quan đến để bạn (nhất là bạn nào thích thú trong việc phát triển mạng và mới làm quen với ASP.NET) dễ dàng theo dỏi và
tìm hiểu về ASP.NET.

Nhu Liệu (Software)
Nhu liệu (phần mền hay software) tối thiểu phải có để học khoá ASP.NET thành công:
•

•

•

Về hệ điều hành (Operating System): ta nên dùng Windows 2000 (Professional hay Server) hay Windows XP
(Home hay Professional). Lý do chính là các versions của Windows này hỗ trợ Unicode và có thể cài tự do Internet
Information Server (IIS Version 5) hỗ trợ ASPX để ta dùng cho ASP.NET vì IIS...
T Hc
Microsoft ASP.NET
Bn quyn ca:
www.vovisoft.com
Rào Trước
Hành trang vào Khóa Hc ASP.NET
Ta nên chun b sn mt s kiến thc căn bn v lp trình hay phát trin mng khi bước vào khóa hc này thì tt hơn, vì tuy
bn không cn phi biết v ASP c đin (classic ASP) nhưng, như chúng tôi đã trình bày trong phn FAQ trang Chào Mng
đầu khóa hc, bn cn:
tham kho các bài viết trong khóa Hc Microsoft .NET ca thy Lê Ðc Hng để làm quen vi .NET framework,
Visual Basic.NET, Visual Studio.NET. VB.NET s được dùng làm ngôn ng mc định (default) trong các thí d, các
bài tp hay các d án ca khoá.
biết tng quát v HTML (HyperText Markup Language) khi ta cn trình bày các trang web trên browser. Browser
được dùng trong khoá này là IE6 (Internet Explorer Version 6).
quen thuc vi các h điu hành mi hin nay (Operating System) như Windows 2000 (Professional hay Server) hay
Windows XP (Home hay Professional), cũng như quen thuc cách qun lý các ng dng liên h như Web Server
(Personal Web Server hay Internet Information Server - IIS) và các cơ s d liu (database) MS SQL Server 2000 -
xin tham kho các bài viết v MCSE
ca thy Vũ Hu Tín, thy Tăng Vinh Tài và lp MCSE.
vài kiến thc căn bn v XML liên quan đến vic chuyn thông tin t ch này qua ch khác. V XML, bn nên tham
kho các bài viết XML, K Thut Nng Ct trong Tương Lai
ca thy Lê Ðc Hng các bài t hc XML ca
Bch Trí cũng trên mng Vovisoft này).
Tht ra, ta đâu làm khó nhau chi nhưng phi rào trước đón sau như vy là vì con đưng ta đi tìm hiu v ASP.NET hơi lt lo
gp ghnh. Mt khi ta phát trin mng vi ASP.NET, ta phi vn dng tt c các ng dng liên h và kết hp mi th vào
nhau. Ðó cũng là lý do ti sao khoá hc này ch nhm vào các lp trình viên đã có kinh nghim phát trin mng. Tuy vy,
chúng tôi s c gng trình bày mt cách đơ
n sơ, ngn và gn khi đề cp đến các ng dng k trên trong các bài hc có liên
quan đến để bn (nht là bn nào thích thú trong vic phát trin mng và mi làm quen vi ASP.NET) d dàng theo di và
tìm hiu v ASP.NET.
Nhu Liu (Software)
Nhu liu (phn mn hay software) ti thiu phi có để hc khoá ASP.NET thành công:
V h điu hành (Operating System): ta nên dùng Windows 2000 (Professional hay Server) hay Windows XP
(Home hay Professional). Lý do chính là các versions ca Windows này h tr Unicode và có th cài t do Internet
Information Server (IIS Version 5) h tr ASPX để ta dùng cho ASP.NET vì IIS được cung cp min phí trong các
h điu hành k trên.
Ngoài ra, bn cn phi có .NET framework SDK (Software Development Kit) ti xung t mng Microsoft. Chúng
tôi s trình bày vic at3i xung đâu và công cuc b trí như thế nào bài hc s 1. Nếu như bn đã có và cài đặt
Microsoft Visual Studio.Net (VS.NET) theo s hướng dn các bài hc ca khóa Hc Microsoft .NET thì càng tt
na. Vì rãi rác trong các bài hc v ASP.NET, chúng tôi cũng trình bày mt s thí d dùng VS.NET cho ASP.NET
mc dù tht ra ch cn có Notepad thôi đã cũng ... dư xài sut nă
m.
Cui cùng, bn cn phi có và cài đặt thành công mt cơ s d liu (Database) vng mnh tương ng vi OLE DB-
compliant database system như SQL Server 2000 để dùng lưu tr nhng thông tin cn thiết. Tuy nhiên, ta cũng
th dùng MS Access 2000 để tm thi thay thế SQL Server 2000 cho các thí d trong khoá phn nhiu trình bày các
ni và các kiu thu thp d liu hay thông tin xuyên qua SQL Server 2000.
Ti sao ta li quan tâm và phát trin mng vi ASP.NET
Ta phi công nhn mt điu là .NET Framework và các ng dng ca nó đã và đang to mt cuc cách mng k thut trong
công ngh Tin Hc (Information Technology), thay đổi tn gc r các kiu mu lp trình hay phát trin và trin khai mng
trên thế gii và do đó to mt vn hi mi đáp ng mi yêu cu khn thiết cho các ngành ngh k thut và thương mi hin
nay cũ
ng như vch mt hướng đi vng chc và dài lâu cho tương lai Tin Hc. ASP.NET chính là mt trong nhng ng dng
quan trng nht để phát trin và trin khai mng mt cách d dàng chưa tng ... thy t xưa đến nay. Tht vy, không phi là
Asp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Asp - Người đăng: Man Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Asp 9 10 868