Ktl-icon-tai-lieu

ASPDotNet ADO Database

Được đăng lên bởi Harry Cong Dat
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết: 45 tiết
Thực hành: 30 tiết

• GVHD: Dương Khai Phong
• Email: khaiphong@gmail.com
• Website: 

1/ Giới thiệu tổng quan Web
2/ HTML và JavaScript

3/ Các đối tượng trong ASP.Net
4/ ADO.Net (kết nối cơ sở dữ liệu)
5/ Triển khai ứng dụng Web + Ôn tập

PHẦN 4:

1. Giới thiệu.

2. Kiến trúc ADO.Net
3. Cơ bản kết nối database trong ASP.Net

4. Các đối tượng liên quan đến database.
5. Các control trình bày dữ liệu (data control)

 ADO.Net (ActiveX Data Object): là một tập các
lớp nằm trong bộ thư viện lớp cơ sở của .NET
Framework cung cấp khả năng làm việc với dữ liệu
được lưu trữ trong bộ nhớ như một CSDL thu nhỏ
gọi là “dataset” làm tăng tốc độ tính toán, xử lý tính
toán và hạn chế sử dụng tài nguyên trên Database
Server.
 ADO.Net cung cấp khả năng xử lý dữ liệu chuẩn
XML (dữ liệu dạng XML có thể trao đổi giữa bất kỳ
hệ thống nào  ứng dụng có nhiều khả năng làm
việc với những ứng dụng khác).

Tầng chứa các đối
tượng như bản sao
thu nhỏ của CSDL.
Tầng chứa các đối
tượng làm việc trực
tiếp với các hệ quản
trị CSDL bên dưới.

Các hệ QT CSDL:
• Access
• SQL
• Oracle, ..

 Các bước cơ bản thực hiện với CSDL:
 Bước 1: Tạo kết nối.

 Bước 2: Tạo điều khiển truy vấn SQL
 Bước 3: Mở kết nối dữ liệu
 Bước 4: Thực thi truy vấn SQL
 Bước 5: Đóng kết nối
 Bước 6: In kết quả

 Ví dụ cơ bản thực hiện kết nối với CSDL Access:
Yêu cầu:
 Tạo một CSDL Access 2003: database.mdb
Thiết kế

Dữ liệu

 Tạo project website gồm:

Copy tập tin
CSDL Access vào
đúng thư mục
chứa Project

 Ví dụ cơ bản thực hiện kết nối với CSDL Access:
Giao diện:
Label (ID: data_src): Hiển thị đường dẫn tới Database.mdb

Label (ID: con_open): hiển thị thông báo kết
nối CSDL thành công
Thẻ <div> (ID: content): hiển thị kết quả của
việc truy vấn CSDL
Label (ID: con_close): hiển thị thông báo
đóng kết nối CSDL thành công

 Ví dụ cơ bản thực hiện kết nối với CSDL Access:
Viết code cho sự kiện Page_Load trong trang default.aspx.cs:
Bước 1: Tạo kết nối CSDL
string strConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;";
strConnection += @"Data Source=" + MapPath("Database.mdb");
data_src.Text = strConnection;
string strResultsHolder = "";
OleDbConnection objConnection = new OleDbConnection (strConnection);
Bước 2: Tạo điều khiển truy vấn SQL
string strSQL = "SELECT MaKH,Hoten FROM Khachhang";
OleDbCommand objCommand = new OleDbCommand (strSQL, objConnection);
OleDbDataReader objDataReader = null;

Lưu ý: cần sử dụng thư viện: System.Data.OleDb;
...
GVHD: Dương Khai Phong
Email: khaiphong@gmail.com
Website: http://sites.google.com/site/khaiphong
thuyết: 45 tiết
Thực hành: 30 tiết
ASPDotNet ADO Database - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ASPDotNet ADO Database - Người đăng: Harry Cong Dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ASPDotNet ADO Database 9 10 70