Ktl-icon-tai-lieu

ASPDotNet ControlsASP

Được đăng lên bởi Harry Cong Dat
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2666 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lý thuyết: 45 tiết
Thực hành: 30 tiết

• GVHD: Dương Khai Phong
• Email: khaiphong@gmail.com
• Website: 

1/ Giới thiệu tổng quan Web
2/ HTML và JavaScript

3/ Các đối tượng trong ASP.Net
4/ ADO.Net (kết nối cơ sở dữ liệu)
5/ Triển khai ứng dụng Web + Ôn tập

PHẦN 3:

1. Giới thiệu.
2. Cấu trúc website bằng ASP.Net
3. Cơ bản về lập trình C# trong ASP.Net
4. Các điều khiển chuẩn (Standard Control).
5. Các đối tượng nâng cao trong ASP.Net

a. ASP.Net là gì?

• ASP.Net là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng Web ở
phía Server (Server-side) trên môi trường Visual Studio.Net,
dùng kết hợp các ngôn ngữ như VB.Net hoặc C# với HTML,
Javascript, CSS ( khác với kỹ thuật lập trình ở phía Client
(Client-side) chỉ dùng các ngôn ngữ như HTML, Javascript
và CSS..)
 Yêu cầu: người học phải được trang bị kiến thức cơ bản về lập

trình bằng ngôn ngữ C#.

b. Các đặc điểm của trang ASP.Net:

• Một trang ASPX để tự động phát sinh mã HTML hiển thị
trên Browser → trang Asp.Net đó cần được biên dịch trước
thành tập tin DLL mà Server có thể thi hành.
•

Trong cùng một ứng dụng, lập trình viên có thể sử dụng
nhiều ngôn ngữ khác nhau để hoàn thành ứng dụng.
Yêu cầu
Yêu cầu

Hồi đáp
Hồi đáp

ASPX
File

Phân tích
Cú pháp

ASPX
Engine

Trang
dạng
*.dll

Phát sinh

Code
Behind
Class

Biên dịch
Generate
Page Class

Khởi tạo,xử lý
và Render

a. Tổng quan:
• Một website ASP.Net được tạo ra sẽ cung cấp sẵn
một số tập tin và thư mục dùng để phục vụ cho việc
tổ chức lưu trữ một ứng dụng, gồm có:

 Default page: tự động thi hành khi người dùng
nhập tên miền.
 Web config: chứa các khai báo mặc định của
Web server.
 Application folders: dùng để lưu trữ các tập tin
có phần mở rộng tương ứng với ý nghĩa của thư
mục lưu trữ.

Cấu trúc website ASP.Net
Cửa sổ viết code và design

Cửa sổ chứa các đối tượng và control

Cửa sổ thuộc tính

b. Tìm hiểu một trang ASP.Net:
• Một trang ASP.Net có phần đuôi mở rộng *.aspx và thông
thường kèm theo một lớp phục vụ ẩn đằng sau (code behind)
có phần đuôi mở rộng là *.aspx.cs
• Để viết code (C#,VB.Net,..) xây dựng một trang web asp.net
ta có thể thực hiện một trong các cách sau:

 Viết code trực tiếp trong trang *.aspx:
 <% %>: khai báo biến hoặc viết các hàm, lớp trong cặp
thẻ này.
 <%= %>: lấy giá trị của biến hay của 1 hàm nào đó,
 <%# %>: lấy giá trị các đối tượng ràng buộc dữ liệu.
 Viết code trong trang code-behind *.aspx.cs (thường
dùng)

c.

Ví dụ (viết code trực tiếp trong trang aspx).
Đoạn code...
GVHD: Dương Khai Phong
Email: khaiphong@gmail.com
Website: http://sites.google.com/site/khaiphong
thuyết: 45 tiết
Thực hành: 30 tiết
ASPDotNet ControlsASP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ASPDotNet ControlsASP - Người đăng: Harry Cong Dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ASPDotNet ControlsASP 9 10 484