Ktl-icon-tai-lieu

ASPDotNet HTML Javascript

Được đăng lên bởi Harry Cong Dat
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2754 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lý thuyết: 45 tiết
Thực hành: 30 tiết

• GVHD: Dương Khai Phong
• Email: khaiphong@gmail.com
• Website: 

1/ Giới thiệu tổng quan Web
2/ HTML và JavaScript

3/ Các đối tượng trong ASP.Net
4/ ADO.Net (kết nối cơ sở dữ liệu)
5/ Triển khai ứng dụng Web + Ôn tập

PHẦN 2:

1. Giới thiệu

2. Cấu trúc HTML
3. Các thẻ cơ bản trong HTML

4. Tạo bảng trong HTML
5. Biểu mẫu và thông tin người dùng

6. HTML nâng cao

a.

HTML là gì?


HTML là viết tắt của HyperText Markup Language (Ngôn ngữ
đánh dấu siêu văn bản) do nhà khoa học Mỹ - Tim Berners Lee

định nghĩa ra năm 1989.


HyperText – Văn bản có thể kết nối đến văn bản khác



Sử dụng các “thẻ” để “đánh dấu” văn bản, giúp trình duyệt

xác định được cách biểu diễn trang web đến người sử dụng.


Một tập tin HTML là một tập tin văn bản trong đó có chứa các
thẻ định dạng (các thẻ này sẽ giúp trình duyệt Web xác định cách

trình bày trang Web).


Một tập tin HTML phải có đuôi mở rộng là htm hoặc html.



Một tập tin HTML có thể được viết trên một trình soạn thảo văn
bản đơn giản.

b. Các thẻ HTML:

 Các thẻ HTML được xác định nằm trong cặp ngoặc
góc nhọn „<‟ và „>‟.
 Các thẻ HTML thường đi theo một cặp:
 Thẻ mở (thẻ bắt đầu): <Tên thẻ>
 Thẻ đóng (thẻ kết thúc):</Tên thẻ>
Ví dụ: cặp thẻ định dạng chữ đậm
<b>
Xin chào
</b>
 Các thẻ HTML không phân biệt chữ thường hay
chữ hoa.

c.

Các thuộc tính của thẻ HTML:
 Thuộc tính dùng mô tả chi tiết của một thẻ.
 Thông thường có dạng:
Tên_thuộc_tính=“Giá trị”
 Các thuộc tính được đặt trong thẻ như sau:
< Tên_thẻ Tên_thuộc_tính=“Giá trị”>

 Một thẻ có thể có nhiều thuộc tính:
< Tên_thẻ Tên_TT01=“Giá trị” Tên_TT02=“Giá trị”>
 Thẻ đóng không có thuộc tính

<html>

<!-- Bắt đầu tài liệu HTML -->

<head>
<title>…</title>
</head>

<!-- Bắt đầu phần Heading -->
<!–- Tiêu đề tài liệu -->
<!-- Kết thúc phần Heading -->

<body>

<!-- Bắt đầu phần thân tài liệu -->

…

<!–- Thân tài liệu -->

</body>

<!-- Kết thúc phần thân tài liệu -->

</html>

<!-- Kết thúc tài liệu HTML -->

Thẻ

Mô tả

<html>

Khai báo một tài liệu HTML.

<body>

Khai báo phần thân cho tài liệu.

<h1 to h6>

Khai báo header 1 đến header 6

<br>

Chèn một ký tự kết thúc dòng.

<p>

Khai báo một đoạn.

<hr>

Kẻ một đường nằm ngang.

<!-->

Chú thích.

a. Thẻ HTML:
 Công dụng: thẻ này sẽ cho trình duyệt biết rằng đây là một tài
liệu HTML.

 Cú pháp:

<html>
Nội dung…
</html>

b. Thẻ BODY:
 Công dụng: thẻ này khai báo phần nội dung của tài liệu.
 Cú pháp:

...
GVHD: Dương Khai Phong
Email: khaiphong@gmail.com
Website: http://sites.google.com/site/khaiphong
thuyết: 45 tiết
Thực hành: 30 tiết
ASPDotNet HTML Javascript - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ASPDotNet HTML Javascript - Người đăng: Harry Cong Dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ASPDotNet HTML Javascript 9 10 180