Ktl-icon-tai-lieu

Autocad 2007

Được đăng lên bởi chutrong_hiep
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG

GIAÙO TRÌNH

AUTO CAD 2007

GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU

-1-

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG

Môc lôc
I. Më ®Çu Giíi thiÖu chung
1. AutoCAD trong hÖ thèng c¸c phÇn mÒm ®å ho¹ vμ v¨n phßng
2. Nh÷ng kh¶ n¨ng chÝnh cña AutoCad
3. Lμm quen s¬ bé víi AutoCad
4. Chøc n¨ng mét sè phÝm ®Æc biÖt
5. C¸c quy −íc
II. C¸c lÖnh vÒ File
1. T¹o File b¶n vÏ míi
2. L−u File b¶n vÏ
3. Më b¶n vÏ cã s½n
4. §ãng b¶n vÏ
5. Tho¸t khái AutoCad
III. HÖ to¹ ®é vμ c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm
1. HÖ to¹ ®é sö dông trong AutoCad
2. C¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é
3. C¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm ®èi t−îng (Objects Snap )
4. LÖnh Osnap (OS) g¸n chÕ ®é chuy b¾t ®iÓm th−êng tró
5. LÖnh vÏ ®−êng th¼ng Line ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é)
6. LÖnh vÏ ®−êng trßn Circle ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é )
IV. C¸c thiÕt lËp b¶n vÏ c¬ b¶n
1. Giíi h¹n kh«ng gian vÏ - LÖnh LIMITS
2. Thu kh«ng gian ®· ®−îc giíi h¹n vμo trong mμn h×nh - LÖnh ZOOM
3. LÖnh ®Èy b¶n vÏ Pan
4. §¬n vÞ ®o b¶n vÏ
5. LÖnh Snap, lÖnh Grid, lÖnh Ortho
6. LÖnh Mvsetup t¹o khung b¶n vÏ
V. C¸c LÖnh vÏ c¬ b¶n
1. LÖnh vÏ ®−êng th¼ng Line (L) ( ®· häc ë trªn )
2. LÖnh vÏ ®−êng trßn Circle (C) ( ®· häc ë trªn )
3. LÖnh vÏ cung trßn Arc (A )
4. LÖnh vÏ ®−êng ®a tuyÕn Pline (PL) : ®−êng cã bÒ réng nÐt
5. LÖnh vÏ ®a gi¸c ®Òu Polygon (POL)
6. LÖnh vÏ h×nh ch÷ nhËt Rectang (REC)
7. LÖnh vÏ Elip Ellipse (EL)
8. LÖnh vÏ ®−êng Spline (SPL) lÖnh vÏ c¸c ®−êng cong
9. LÖnh Mline vÏ ®−êng // vμ MlStyle vμ MLedit
10. LÖnh vÏ ®iÓm Point (PO)
11. LÖnh ®Þnh kiÓu ®iÓm Ddptype
12. LÖnh chia ®èi t−îng thμnh nhiÒu ®o¹n b»ng nhau Divide (DIV)
13. LÖnh chia ®èi t−îng ra c¸c ®o¹n cã chiÒu dμi b»ng nhau Measure (ME)
VI. C¸c lÖnh hiÖu chØnh c¨n b¶n
1. LÖnh xãa ®èi t−îng Erase (E)
2. LÖnh phôc håi ®èi t−îng bÞ xo¸ Oops
3. LÖnh huû bá lÖnh võa thùc hiÖn Undo (U)
4. LÖnh phôc håi ®èi t−îng võa Undo lμ Redo
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU

-2-

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG

5.
6.

LÖnh t¸i t¹o mμn h×nh hay vÏ l¹i mμn h×nh Redraw (R)
LÖnh t¸i t¹o ®èi t−îng trªn mμn hinh Regen (RE)

VII. C¸c lÖnh hiÖu chØnh t¹o h×nh
1. LÖnh t¹o c¸c ®èi t−îng song song víi c¸c ®èi t−îng cho tr−íc Offset (O)
2. LÖnh c¾t ®èi t−îng gi÷a hai ®èi t−îng giao Trim (TR)
3.LÖnh c¾t më réng Extrim
4. LÖnh xÐn mét phÇn ®èi t−îng gi÷a hai ®iÓm chän Break (BR)
5. LÖnh kÐo dμi ®èi t−îng ®Õn ®èi t−îng chÆn Extend (EX)
6. LÖnh th...
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 1 -
GIAÙO TRÌNH
AUTO CAD 2007
Autocad 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autocad 2007 - Người đăng: chutrong_hiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Autocad 2007 9 10 528