Ktl-icon-tai-lieu

AutoCad 2D_2007

Được đăng lên bởi xetosong-gmail-com
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
คูมือเขียนแบบAutoCAD หนา 8

บทที่ 3. มารูจักกับหนาจอการเขียนงาน
หนาจอการเขียนงาน

แถบเมนูบารสวนบน

ทูบารเครื่องมือ
เสนCrosshair

ปุมไอคอนเครื่องมือ
แกน UCS

Model พื้นที่เขียนงาน
แถบจัดกระดาษ
แถบเมนูบารสวนลาง

คอรออรดิเนทแสดงคาพิกัด

Command ปอนคําสั่ง

แถบ Master เมนูเครื่องมือดานขางสามารถยายได
เปนแถบเมนูที่ใชบอยและเหมาะสําหรับผูที่เริ่มหัดเขียน
ใหม ที่ยังจําคําสั่งที่ใช keyboard ยังไมคลอง
แถบ Master เมนูเครื่องมือดานขาง

คูมือเขียนแบบAutoCAD หนา 9

แถบ Master เมนูเครื่องสวนบน
ปุมเปดFileงาน

เลียนแบบ

ตรวจงาน
แกไข

ปดทั้งโปรเเกรม

พิมพงาน

บันทึกงาน

ตัด-กอปป-วาง

Zoom in-out

แถบ Master Layer

Layer

Layer กําหนดสี

Layer กําหนด
ลักษณะ เสน

Layer กําหนดความหนาเสน

แถบ Master เมนูบารสวนลาง
ปด-เปด การเคลื่อน
เคอรเซอรกด F3

คอรออรดิเนท

ปด-เปด โพลา กด F10
เปลี่ยนสลับ Model
กับLayout

ปด-เปดจุดกริด
กด F7

ปด-เปดความหนาเสน
ปด-เปดออฟเจกทสแนป กด F9

**หมายตุ**
ผูเขียนไดชี้ใหเห็นวาเมนูเหลานี้ที่ใหบอยที่สุดในการเขียนแบบเพียงจําเมนูหลัก ๆ
เหลานี้ไดก็สามารถทําไดสบาย

คูมือเขียนแบบAutoCAD หนา 10

บทที่ 4. การตั้ง Options
4.1 การตั้ง Crosshair Size

เลื่อน Crosshair

ไปทีเมนู Tools > Options…> Display > Crosshair
Size ใหเปน 100 และ Reference Edit fading
intensityใหเปน 100 > แลว กด Apply เพื่อยอมรับ
เลื่อน Crosshair

4. 2 การตั้งสีหนาจอ

กดปุม Colors…

ไปทีเมนู Tools > Options …> Display >ใหกดปุม
Colors…> แลวเลือกตรงชอง Color: แลวเลือกสี
ตามที่ตองการ > Apply & Close เพื่อยอมรับ

กดปุมเลือกสี

กดปุม Apply & Close

คูมือเขียนแบบAutoCAD หนา 11

4.3 การตั้ง Open and Save
กดปุม Save as:

กดปุมเปลี่ยนเวลา Save

กดปุม OK

- File Save ไปทีเมนู Tools > Options …> Open and
Save
> ไปที่ Save as: >แลวกดเลือก AutoCAD
2000/LT2000 Drawing(*.dwg)
- File Safety save ไปทีเมนู Tools > Options …> Open
and Save > ไปที่ Automatic Saveแลว แกตัวเลขที่ชอง
Minutes between Save ใหเปน 10 นาที หรือเร็วนั้น
ตามที่ทานตองการ เพื่อให Save งานเขียนแบบโดย
Automatic แลวกด OK

4.4 การตั้ง Units
ไปทีเมนู Tools > Options…> User Preferences >
ไปที่ Insertion scale > แลวกดเลือกตรงชอง
กดปุม Source content
- Source content Units: ใหเปน Meters
- Target drawing Units: ใหเปน Meters
กดปุม Target drawing
แลว กด Apply เพื่อยอมรับ
กดปุม OK

** หมายเหตุ **
การตั้งคา File Save ควรจะตั้งคา เวอรชั่น Drawing(*.dwg) ที่ต่ําไวกอน เพื่อเวลา File
Save เครื่องคอมอื่นๆ ที่ เวอรชั่น Drawing(*.dwg) ที่ต่ํากวา จะเปดได

คูมือเขียนแบบAutoCAD หนา 12
4.5 การตั้ง Object Snap
ไปทีเมนู Tools > กดDrafting Set...
บทที่ 3. มารูจักกับหนาจอการเขียนงาน
คูมือเขียนแบบAutoCAD หนา 8
เสนCrosshair
ปุมไอคอนเครื่องมือ
Command ปอนคําสั่ง
แกน UCS
แถบจัดกระดาษ
แถบเมนูบารสวนลาง
แถบเมนูบารสวนบน
ทูบารเครื่องมือ
Model พื้นที่เขียนงาน
หนาจอการเขียนงาน
คอรออรดิเนทแสดงคาพิกัด
แถบ Master เมนูเครื่องมือดานขางสามารถยายได
เปนแถบเมนูที่ใชบอยและเหมาะสําหรับผูที่เริ่มหัดเขียน
ใหม ที่ยังจําคําสั่งที่ใช keyboard ยังไมคลอง
แถบ Master เมนูเครื่องมือดานขาง
AutoCad 2D_2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AutoCad 2D_2007 - Người đăng: xetosong-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
AutoCad 2D_2007 9 10 812